นวัตกรรม : โรงเรียนพร้าวบูรพา และโรงเรียนบ้านแม่คะ

Starfish Academy
Starfish Academy 560 views • 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรรม : โรงเรียนพร้าวบูรพา และโรงเรียนบ้านแม่คะ

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)

นวัตกรรมโรงเรียนพร้าวบูรพา

ทุกโรงเรียนประสบปัญหาสำคัญคือนักเรียน ไม่ค่อยชอบวิชาคณิตศาสตร์เนื่องจากเนื้อหาที่ยากเกินไปนั้น ยิ่งทำให้เด็ก “เกลียดคณิตศาสตร์” นั่นคือ ถ้านักเรียนคิดเลขไม่เป็น หรือทำโจทย์วิชาคณิตศาสตร์ไม่ได้ เด็กก็จะไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์นั่นเอง ซึ่งในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ พบว่า บางครั้งครูต้องการแค่ให้เด็กเข้าใจในวิธีการ แค่นักเรียนทำได้ รู้หลักการ ก็เพียงพอแล้ว แต่บางครั้งที่นักเรียนเข้าใจวิธีการและหลักการ รู้วิธีทำแต่ก็ไม่สามารถทำแบบฝึกหัดได้ เพราะยังต้องติดปัญหาอีกหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นระดับความยากของโจทย์หรือตัวเลขที่มีมากเกินไป ทำให้หาคำตอบที่ถูกต้องได้ยากหรือไม่ได้เลย โรงเรียนพร้าวบูรพาก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน เห็นได้จากปัญหาของนักเรียนก่อนเข้าร่วมโครงการการพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้ นั่นคือ คุณครู มีเวลาไม่เพียงพอกับการสอนนักเรียน และที่สำคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนคือสภาพแวดล้อมยังไม่พร้อม เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนไม่ครบ ขาดสื่อที่จะใช้ในการสอน เป็นต้น 

โรงเรียนพร้าวบูรพาจึงได้จัดทำนวัตกรรม คือ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning by 5 STEPs เพื่อพัฒนาผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรม คือ หน่วยการเรียนรู้ “ด้านไหนก็บอกได้” โดยมีวิธีการจัดการเรียนรู้ดังนี้

1. ครูนำสนทนาให้เห็นตัวอย่างในชีวิตจริงที่มีการเขียนภาพด้านหน้า ภาพด้านข้างและภาพด้านบนของวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ( ขั้นที่ 1 เรียนรู้ปูพื้นฐาน)

2. ครูอธิบายวิธีการมองเพื่อเขียนภาพด้านหน้า ภาพด้านข้างและภาพด้านบนของวัตถุสามมิติ (ขั้นที่ 2 ประสานความเข้าใจ)

3. ครูใช้สิ่งของต่าง ๆที่อยู่ในห้องเรียน เช่น กล่องชอล์ก แปรงลบกระดาน เพื่อให้นักเรียนฝึกเขียนภาพด้านหน้า ด้านข้างและด้านบนของสิ่งของเหล่านั้น (ขั้นที่ 3 ใฝ่เรียนรู้ สู่การปฏิบัติ)

4. นักเรียนลงมือปฏิบัติประกอบลูกบาศก์จำนวน 6 ลูก ให้ประกอบลูกบาศก์วางในลักษณะต่าง ๆ ( ขั้นที่ 4 เด่นชัดในผลงาน)

5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวิธีในการมองวัตถุสามมิติ เพื่อเขียนภาพด้านหน้า ภาพด้านข้างและภาพด้านบนจากลูกบาศก์ที่ประกอบขึ้น ( ขั้นที่ 5 สร้างสรรค์สู่บทเรียน)

จากวิธีการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวส่งผลลัพธ์โดยตรงต่อนักเรียน เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบ Active Learning By 5 STEPs เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดเชิงเรขาคณิต นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการสังเกต การตั้งคำถาม และสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้นักเรียนจดจำความรู้ได้นาน จนสามารถทำความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ สามารถแก้โจทย์ปัญหาต่างๆส่งผลต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงต่อไป

นวัตกรรมโรงเรียนบ้านแม่คะ

โรงเรียนบ้านแม่คะมีข้อมูลพื้นหลังซึ่งเป็นปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมตามบริบทของโรงเรียน ที่มีนักเรียนในโรงเรียนมีความใกล้ชิดกับวิถีท้องถิ่น มีศิลปะ วัฒนธรรมเป็นของตนเองและใกล้ชิดกับธรรมชาติ เนื่องจากเป็นโรงเรียนขยายโอกาส จึงมีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการนำความรู้และทักษะที่มีมาใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือทำกิจกรรมต่างๆในสถานการณ์ที่มีอยู่จริงได้ อีกทั้งมีทักษะอาชีพติดตัว ผู้บริหารนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูจึงได้มีการตั้งเป็นเป้าหมายของโรงเรียน 

โดยมีจุดเน้นคือ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะให้กับผู้เรียนได้ จึงเป็นที่มาของการพัฒนา นวัตกรรม MA3PC MODEL“การสร้างผลิตภัณฑ์นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่คะ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชน” โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานในการจัดกระบวนการพัฒนานักเรียนด้วยกระบวนการ STEAM DESIGN PROCESS เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน ซึ่งได้นำศิลปะในชีวิตประจำวัน มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เพื่อฝึกให้นักเรียนแก้ไขปัญหาผ่านสถานการณ์ต่างๆที่สอดคล้องกับบริบทชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่า ความสำคัญ และประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์สู่ร้าน “แม่คะคาเฟ่” และตลาดในชุมชน เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะสำคัญให้กับนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ความรู้พัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมเชิงรุกหรือ Active learning เพื่อให้นักเรียน มีการประยุกต์ใช้ความรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงเพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้เรียนในอนาคตต่อไป

นวัตกรรม  MA3PC MODEL การสร้างผลิตภัณฑ์นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่คะ เพื่อการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติมีรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมคือ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ งานอาชีพ

ชื่อเรื่อง การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ

วิธีการจัดการเรียนรู้

กระบวนการ STEAM Design Process ซึ่งประกอบไปด้วย การถาม จินตนาการ วางแผน สร้างสรรค์ คิดสะท้อนและออกแบบใหม่ ที่จะพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการคิดแบบเป็นขั้นตอน ช่วยส่งเสริมทักษะที่สำคัญ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงทักษะทางด้านสังคมและอารมณ์ เพื่อสร้างทักษะแห่งอนาคตให้นักเรียน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะติดตัวเด็กไปในการเรียนและการทำงานในอนาคต

ผลลัพธ์จากการใช้นวัตกรรม: ผลจากการวิเคราะห์ Effect Size (ขนาดเอฟเฟกต์คือค่าที่วัดความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวในกลุ่มประชากร หรือการประมาณการตามตัวอย่างของปริมาณนั้น) แสดงผลการวิเคราะห์ ดังนี้

  • ป.1 ค่า ES 4.16
  • ป.2 ค่า ES 0.81
  • ป.3 ค่า ES 1.23
  • ป.4 ค่า ES 1.63
  • ป.5 ค่า ES 0.94
  • ป.6 ค่า ES 0.99

แสดงให้เห็นว่าค่า ES ของทุกระดับชั้นมากกว่า 0.4 นั่นคือผู้เรียนมีพัฒนาที่ดีขึ้นในการเรียนรู้ แปลว่าเครื่องมือและวิธีการสอนที่ครูใช้ดี มีประสิทธิภาพนั่นเอง

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะการเขียน

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนเขียนสำหรับผู้เรียนประถมศึกษา ระดับชั้น ป.1- ป.6 โดยได้ยกตัวอย่างปัญหาการเขียนข ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะการเขียน
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะการเขียน

Starfish Academy
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
1895 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
4700 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
1909 ผู้เรียน

Related Videos

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
181 views • 1 ปีที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
15:04
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก

Starfish Academy
489 views • 10 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
กล้าสอน KLA-SON  KN ENJOY MODEL
27:38
Starfish Academy

กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL

Starfish Academy
36 views • 7 เดือนที่แล้ว
กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
39 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]