นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านเวียงแหง และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

Starfish Academy
Starfish Academy 495 views • 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านเวียงแหง และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)

นวัตกรรมโรงเรียนบ้านเวียงแหง

โรงเรียนได้มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระทำ ครูเปิดอิสระทางความคิดให้ผู้เรียนเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมว่าผู้เรียนอยากเรียนอะไร ภายใต้เงื่อนไขของแต่ละรายวิชา โดยครูทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ซึ่งได้มีการนำโมเดลสถานศึกษา คือ Cosses  Education (การศึกษาสร้างอาชีพ) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ผ่านกระบวนการ STEAM Design Process ซึ่งโรงเรียนบ้านเวียงแหงเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งมีปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมกลายเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้ นั่นคือ

 1. นักเรียน ผู้เรียนบางคนไม่มีความสนใจ เขินอาย ไม่กล้าแสดงออก กลัวทำผิด
 2. ครู บางขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร Cosses Education การศึกษาสร้างอาชีพ ครูยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญ
 3. สภาพแวดล้อม ด้านภูมิอากาศ แหล่งการเรียนรู้บางแห่ง จะคาดเดาฝน ฟ้า อากาศ ไม่ได้เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่บนภูเขา

โรงเรียนจึงได้จัดทำนวัตกรรม  COSESS Education การศึกษาสร้างอาชีพ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมนั่นคือ โรงเรียนบ้านเวียงแหงมีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาที่เรียกว่า Cosses Education มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ให้ผู้เรียนได้มีทักษะที่จำเป็นตามทศวรรษที่ 21 และทักษะทางอาชีพ ผ่านกระบวนการ กระบวนการ STEAMO Design Process เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

หลังจากใช้นวัตกรรมส่งผลให้มีผลลัพธ์จากการใช้นวัตกรรมคือ จากการนำนวัตกรรม Cosses Education การศึกษาสร้างอาชีพที่ผู้บริหาร และคณะครูร่วมกันดำเนินกิจกรรม และสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงแหง มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมาก เมื่อเปรียบเทียบจากก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่าความต่างที่พัฒนาสูงขึ้นทุกชั้นเรียนอย่างเห็นได้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการจัดกิจกรรม/ใบงาน ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ ที่มีระดับคุณภาพระดับดีมากทุกชั้นเรียน

นวัตกรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

โควิด 19 มีผลกระทบทางการศึกษากับการศึกษาอย่างมาก เพราะเด็กนักเรียน เมื่ออยู่รวมกันในโรงเรียน จะเป็นแหล่งระบาดของไวรัสได้เป็นอย่างดี เพราะเด็กจะมีอาการน้อย หรือบางคนไม่มีอาการ แต่สามารถนำเชื้อกระจายมาที่บ้าน ให้บุคคลในบ้าน คุณพ่อ คุณแม่ ปู่ย่า ตา ยาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ จึงมีความเสี่ยงสูงดังนั้นในช่วงการระบาด เด็กนักเรียนหยุดการเรียนการสอนในโรงเรียน และมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย หลายคนไม่สามารถปรับตัวกับระบบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงครูผู้สอนก็ต้องพยายามปรับตัวและหาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) ก็เช่นเดียวกันประสบกับปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมคือปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ดังนี้ 

 • ผู้เรียน มีทักษะการจัดการข้อมูลน้อย
 • ครู การจัดการเรียนการสอนที่ขาดตอน เนื่องจากสถานการณ์โควิด
 • สภาพแวดล้อม ระยะเวลา และสถานการณ์ไม่ส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม

โรงเรียนจึงได้ใช้นวัตกรรม  “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ” ดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรม ดังนี้     

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ขนมไทยในใจเธอ

ชื่อเรื่อง ขนมในท้องถิ่น

วิธีการจัดการเรียนรู้

 1. ครูนำเข้าสู่บทเรียน กระตุ้นความสนใจนักเรียน
 2. ให้นักเรียนค้นหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
 3. นักเรียนวางแผน และทำชิ้นงาน
 4. นำเสนอผลงาน

โดยโรงเรียนได้นำเสนอออกมาเป็นแผนผังจัดการเรียนรู้ คือตามตัวชี้วัด ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ขนมไทยในใจเธอ ดังนี้

จาการใช้นวัตกรรมของโรงเรียนมีผลลัพธ์จากการใช้นวัตกรรมแยกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้

ด้านตัวนักเรียน

 • นักเรียนมีความกล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้น
 • นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานที่ตนเองได้ทำ มีความสามารถในการออกแบบ
 • นักเรียนเกิดองค์ความรู้จากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
 • นักเรียนมีสมรรถนะทางการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม
 • นักเรียนได้ฝึกการรับผิดชอบร่วมกัน มีวินัยในการทำงาน การแบ่งบทบาทหน้าที่

ด้านครู

มีความสามารถในการ Coaching ได้ดีมากยิ่งขึ้น

 • ได้เรียนรู้ ออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 • เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน ครูกับครู
 • ได้เห็นความสามารถของนักเรียนที่แตกต่างและหลากหลาย

ด้านผู้ปกครอง/ ชุมชน

 • นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
 • ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านต่าง ๆ ได้

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะการเขียน

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนเขียนสำหรับผู้เรียนประถมศึกษา ระดับชั้น ป.1- ป.6 โดยได้ยกตัวอย่างปัญหาการเขียนข ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะการเขียน
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะการเขียน

Starfish Academy
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
1997 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
4988 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
1990 ผู้เรียน

Related Videos

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
199 views • 1 ปีที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
45 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
15:04
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก

Starfish Academy
516 views • 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL
27:38
Starfish Academy

กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL

Starfish Academy
46 views • 9 เดือนที่แล้ว
กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL