นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านเวียงแหง และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

Starfish Academy
Starfish Academy 703 views • 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านเวียงแหง และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)

นวัตกรรมโรงเรียนบ้านเวียงแหง

โรงเรียนได้มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระทำ ครูเปิดอิสระทางความคิดให้ผู้เรียนเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมว่าผู้เรียนอยากเรียนอะไร ภายใต้เงื่อนไขของแต่ละรายวิชา โดยครูทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ซึ่งได้มีการนำโมเดลสถานศึกษา คือ Cosses  Education (การศึกษาสร้างอาชีพ) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ผ่านกระบวนการ STEAM Design Process ซึ่งโรงเรียนบ้านเวียงแหงเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งมีปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมกลายเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้ นั่นคือ

 1. นักเรียน ผู้เรียนบางคนไม่มีความสนใจ เขินอาย ไม่กล้าแสดงออก กลัวทำผิด
 2. ครู บางขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร Cosses Education การศึกษาสร้างอาชีพ ครูยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญ
 3. สภาพแวดล้อม ด้านภูมิอากาศ แหล่งการเรียนรู้บางแห่ง จะคาดเดาฝน ฟ้า อากาศ ไม่ได้เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่บนภูเขา

โรงเรียนจึงได้จัดทำนวัตกรรม  COSESS Education การศึกษาสร้างอาชีพ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมนั่นคือ โรงเรียนบ้านเวียงแหงมีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาที่เรียกว่า Cosses Education มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ให้ผู้เรียนได้มีทักษะที่จำเป็นตามทศวรรษที่ 21 และทักษะทางอาชีพ ผ่านกระบวนการ กระบวนการ STEAMO Design Process เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

หลังจากใช้นวัตกรรมส่งผลให้มีผลลัพธ์จากการใช้นวัตกรรมคือ จากการนำนวัตกรรม Cosses Education การศึกษาสร้างอาชีพที่ผู้บริหาร และคณะครูร่วมกันดำเนินกิจกรรม และสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงแหง มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมาก เมื่อเปรียบเทียบจากก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่าความต่างที่พัฒนาสูงขึ้นทุกชั้นเรียนอย่างเห็นได้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการจัดกิจกรรม/ใบงาน ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ ที่มีระดับคุณภาพระดับดีมากทุกชั้นเรียน

นวัตกรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

โควิด 19 มีผลกระทบทางการศึกษากับการศึกษาอย่างมาก เพราะเด็กนักเรียน เมื่ออยู่รวมกันในโรงเรียน จะเป็นแหล่งระบาดของไวรัสได้เป็นอย่างดี เพราะเด็กจะมีอาการน้อย หรือบางคนไม่มีอาการ แต่สามารถนำเชื้อกระจายมาที่บ้าน ให้บุคคลในบ้าน คุณพ่อ คุณแม่ ปู่ย่า ตา ยาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ จึงมีความเสี่ยงสูงดังนั้นในช่วงการระบาด เด็กนักเรียนหยุดการเรียนการสอนในโรงเรียน และมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย หลายคนไม่สามารถปรับตัวกับระบบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงครูผู้สอนก็ต้องพยายามปรับตัวและหาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) ก็เช่นเดียวกันประสบกับปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมคือปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ดังนี้ 

 • ผู้เรียน มีทักษะการจัดการข้อมูลน้อย
 • ครู การจัดการเรียนการสอนที่ขาดตอน เนื่องจากสถานการณ์โควิด
 • สภาพแวดล้อม ระยะเวลา และสถานการณ์ไม่ส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม

โรงเรียนจึงได้ใช้นวัตกรรม  “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ” ดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรม ดังนี้     

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ขนมไทยในใจเธอ

ชื่อเรื่อง ขนมในท้องถิ่น

วิธีการจัดการเรียนรู้

 1. ครูนำเข้าสู่บทเรียน กระตุ้นความสนใจนักเรียน
 2. ให้นักเรียนค้นหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
 3. นักเรียนวางแผน และทำชิ้นงาน
 4. นำเสนอผลงาน

โดยโรงเรียนได้นำเสนอออกมาเป็นแผนผังจัดการเรียนรู้ คือตามตัวชี้วัด ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ขนมไทยในใจเธอ ดังนี้

จาการใช้นวัตกรรมของโรงเรียนมีผลลัพธ์จากการใช้นวัตกรรมแยกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้

ด้านตัวนักเรียน

 • นักเรียนมีความกล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้น
 • นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานที่ตนเองได้ทำ มีความสามารถในการออกแบบ
 • นักเรียนเกิดองค์ความรู้จากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
 • นักเรียนมีสมรรถนะทางการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม
 • นักเรียนได้ฝึกการรับผิดชอบร่วมกัน มีวินัยในการทำงาน การแบ่งบทบาทหน้าที่

ด้านครู

มีความสามารถในการ Coaching ได้ดีมากยิ่งขึ้น

 • ได้เรียนรู้ ออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 • เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน ครูกับครู
 • ได้เห็นความสามารถของนักเรียนที่แตกต่างและหลากหลาย

ด้านผู้ปกครอง/ ชุมชน

 • นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
 • ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านต่าง ๆ ได้

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะการเขียน

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนเขียนสำหรับผู้เรียนประถมศึกษา ระดับชั้น ป.1- ป.6 โดยได้ยกตัวอย่างปัญหาการเขียนข ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะการเขียน
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะการเขียน

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2326 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
5918 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2353 ผู้เรียน

Related Videos

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
226 views • 2 ปีที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
15:04
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก

Starfish Academy
575 views • 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL
27:38
Starfish Academy

กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL

Starfish Academy
55 views • 1 ปีที่แล้ว
กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL