นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านเวียงหวาย และโรงเรียนปางปอย

Starfish Academy
Starfish Academy 791 views • 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านเวียงหวาย และโรงเรียนปางปอย

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการลดความถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss)

โรงเรียนบ้านเวียงหวาย

การปิดเรียนยาวนานใน สถานการณ์โควิด 19 ทำให้เกิดความเสี่ยง สร้างความอ่อนล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างมาก แต่เด็กๆ กลับมองว่าเป็นมิติใหม่ๆ ของการเรียนรู้ ทุกคนตื่นเต้นที่ได้เรียนในรูปแบบที่ต่างไปจากการเรียนในห้อง ครูจะค้นหารูปแบบใหม่ๆ ในการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัว ไม่เบื่อ ซึ่งครูทุกคนก็ให้ความร่วมมืออย่างดี แต่โรงเรียนได้เน้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ COVID MODEL ผ่านกิจกรรม Wiang Wai Learning Bagในการให้ใบงานและกิจกรรมต้องเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาการเรียน อีกสิ่งหนึ่งที่พบคือเด็กบางคนแต่เดิมไม่สนใจการเรียน แต่เขากลับกลายเป็นคนขยันเรียนเมื่อได้เรียนแบบออนไลน์ ทำให้โรงเรียนคิดว่ารูปแบบการเรียนก็ถือว่ามีผลต่อความสนใจของนักเรียนด้วย ในสถานการณ์โควิด 19 โรงเรียนบ้านเวียงหวายมีปัญหาสำคัญก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้ นั่นคือ 

  • ผู้เรียน ขาดเครื่องมือค้นคว้าความรู้
  • ครู การสื่อสาร การถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน
  • สภาพแวดล้อม สถานการณ์โควิด 19 ทำให้เกิดความเสี่ยง

โรงเรียนได้ดำเนินการสร้างนวัตกรรม คือ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ COVID MODEL ผ่านกิจกรรม Wiang Wai Learning Bag โดย รายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมคือทางโรงเรียนได้มีการบูรณาการความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรไทย และการใช้ชีวิตในสถานการณ์โควิด 19 แล้วสรุปองค์ความรู้ลงสู่หนังสือเล่มเล็ก ทำให้โรงเรียนได้ผลลัพธ์จากการใช้นวัตกรรมตามรูปแบบแผนภาพ ดังนี้

Table<br />
<br />
Description automatically generated

แสดงให้เห็นว่าค่า ES มากกว่า 0.4 นั่นคือผู้เรียนมีพัฒนาที่ดีขึ้นในการเรียนรู้ แปลว่าเครื่องมือ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ COVID MODEL ผ่านกิจกรรม Wiang Wai Learning Bag เป็นนวัตกรรมที่ดี มีประสิทธิภาพนั่นเอง

โรงเรียนปางปอย

กล่องการเรียนรู้ หรือ Learning Box เป็นตัวช่วยจัดการเรียนการสอนที่บ้าน โดยโรงเรียนปางปอย เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน โดยจะส่งไปให้เด็กแต่ละคน เพื่อช่วยให้เด็กอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น ซึ่งกล่องเรียนรู้ถูกออกแบบสำหรับเด็กแต่ละช่วงชั้น เพื่อให้ได้รับความรู้และทักษะที่เหมาะกับอายุและช่วงวัย มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะด้านสังคมและอารมณ์ ซึ่งในการจะพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีข้อมูลพื้นหลังซึ่งเป็นปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้ นั่นคือ

  • นักเรียน ขาดความต่อเนื่องในการเรียนรู้ และขาดการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ
  • ครู ขาดความพร้อมและมีเวลาเตรียมการจัดการเรียนการสอนน้อย ซึ่งคุณครูมีภาระงานมาก 
  • สภาพแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ในสถานการณ์ Covid - 19

โรงเรียนบ้านปางปอยจึงได้จัดทำนวัตกรรมชื่อ ว่า  Pangpoy Learning Box โดยมี รายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมคือการพัฒนาผู้เรียนผ่านนวัตกรรมฐานสมรรถนะ ในหน่วยการเรียนรู้  “มาตราตัวสะกดต้องจดจำ” ใน มาตราแม่ กง ผ่านกิจกรรม Learning Box เมื่อใช้นวัตกรรมแล้วทางโรงเรียนได้รับผลลัพธ์จากการใช้นวัตกรรมเป็นที่น่าพอใจ คือ

  1. นักเรียนมีความกระตือรือร้น ตื่นตัวมากขึ้น โดยครูใช้สื่อเป็นสิ่งเร้าความสนใจ ให้กำลังใจและชี้แนะนักเรียน
  2. ครูมีการปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เป็นสื่อส่งเสริมการเรียนร้ของผู้เรียน และมีการปรับวิธีการวัดและประเมินผล
  3. เป็นการแก้ไขปัญหาการสอนออนไลน์ในสถานการณ์ Covid – 19 ได้อย่างมีประสิทธิผล 
  4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีขึ้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6288 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2484 ผู้เรียน
การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

เรียนรู้ผลกระทบของ Learning Loss ที่ส่งกระทบถึงผู้เรียน ในภาพรวมของประเทศเพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ 5ม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)
Starfish Academy

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

Starfish Academy
4028 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy

Related Videos

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
256 views • 2 ปีที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
402 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
16314 views • 2 ปีที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]