นวัตกรรม : โรงเรียนวัดดอนพุดซา และโรงเรียนวัดนิลเพชร

Starfish Academy
Starfish Academy 678 views • 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรรม : โรงเรียนวัดดอนพุดซา และโรงเรียนวัดนิลเพชร

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)

โรงเรียนวัดดอนพุดซา

โรงเรียนต้องการพัฒนาของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด STEAM เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี เป็นการประยุกต์การจัดการความรู้ การเรียนการสอนที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21 โดยแนวคิด STEAM และทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี เกิดขึ้นได้ด้วยความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ สามารถสื่อสารความคิดของตนเอง มีความสมบูรณ์ทั้งการใช้งาน ความสวยงาม และการเรียนรู้ร่วมกัน ฝึกฝนแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในสังคม แต่ทางโรงเรียนวัดดอนพุดซามีข้อมูลพื้นหลังอันเป็นปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมซึ่งส่งผลต่อความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้คือ

 • ผู้เรียน ขาดเรียนบ่อย ไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้ จดจำสิ่งที่เรียนรู้ไม่ได้
 • ครู ภาระงานมาก มีงานมากมายหลายหน้าที่
 • สภาพแวดล้อมไม่ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ มีสิ่งรบกวนในขณะที่มีการจัดการเรียนการสอน ทำให้ครูและนักเรียนขาดสมาธิในการเรียนรู้

โรงเรียนจึงได้จัดทำ นวัตกรรม คือ  กิจกรรมการเรียนการสอนโดย STEAM และบันไดสี่ขั้น

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมชื่อหน่วยการเรียนรู้: สนุกกับสระ  ชื่อเรื่อง: สระ อ  วิธีการจัดการเรียนรู้คือ  บันไดทักษะ 4 ขั้น

หลังจากการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนได้ผลลัพธ์จากการใช้นวัตกรรมแสดงเป็นแผนภาพดังนี้

Table<br />
<br />
Description automatically generated

แสดงให้เห็นว่าค่า ES มากกว่า 0.4 นั่นคือผู้เรียนมีพัฒนาที่ดีขึ้นในการเรียนรู้ แปลว่าเครื่องมือนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ เป็นนวัตกรรมที่ดี มีประสิทธิภาพนั่นเอง

โรงเรียนวัดนิลเพชร

STEAM Design Process เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Design Thinking เริ่มต้นจากปัญหา นำไปสู่การแก้ไขปัญหา ผ่านการคิด ค้นคว้าหาคำตอบ หลังจากนั้นจึงวางแผน อย่างละเอียด มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิด ลงมือปฏิบัติ ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข STEAM Design Process เป็นเครื่องมือส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งทางโรงเรียนวัดนิลเพชรต้องการพัฒนาผู้เรียนแต่โรงเรียนพบปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้ นั่นคือ

ผู้เรียน ขาดความมั่นใจ

 • ครู เข้าไปช่วยเหลือทันที นักเรียนยังไม่ได้เกิดการแก้ปัญหา
 • สภาพแวดล้อม เรียนรู้แบบร่วมมือ

โรงเรียนจึงได้จัดทำนวัตกรรม คือ STEAM DESIGN PROCESS BY NINLAPET MEGA โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรม คือ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบฐานการเรียนรู้ ตามขั้นตอน STEAM Design Process ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ ความถนัดของตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะทั้ง 6 ด้าน ผ่านการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมประจำฐาน และนำไปสู่การบูรณาการทักษะอาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยมีฐานกิจกรรม ดังนี้ 

 1. STEM
 2. COOKING
 3. CREATIVE ART

จาการใช้นวัตกรรม โรงเรียนได้ผลลัพธ์จากการใช้นวัตกรรมคือ  ค่า Effect Size = 3.97 อยู่ในเกณฑ์สูงสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ STEAM Design Process เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ ทั้ง 6 ด้าน

 1. ด้านการสื่อสาร​  ผู้เรียนพัฒนาทักษะจากการสื่อสารระหว่างการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน การ REFLECT ในกิจกรรมการนำเสนอผลงานของนักเรียน
 2. ด้านการคิดขั้นสูงและการเรียนรู้ ผู้เรียนพัฒนาทักษะจากการตั้งคำถาม ออกแบบผลงาน วางแผนขั้นตอนการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
 3. ด้านการจัดการและทำงานเป็นทีม พบว่าผู้เรียนพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่มร่วมกัน การแก้ปัญหา และการแบ่งหน้าที่กันทำงาน
 4. ด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  ผู้เรียนพัฒนาทักษะจากการทำงานกลุ่มการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่ม การรับฟังเสียงส่วนมาก การกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการปฏิบัติตามกฎ และกติกาของโรงเรียน
 5. ด้านการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน  ผู้เรียนสามารถนำสิ่งต่าง ๆ จากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ รู้จักการรีไซเคิล รักษาความสะอาดนำหลักการการจัดการขยะ 3R มาปรับใช้
 6. ด้านการจัดการตนเองอย่างมีสุขภาวะ พบว่า นักเรียนสามารถดูแลเครื่องแต่งกายตนเองให้สะอาดระหว่างการทำงาน สามารถจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ตามหมวดหมู่ได้อย่างเป็นระบบ ทุกกระบวนการในการทำงานคำนึงถึงความสะอาดทุกขั้นตอน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6305 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2489 ผู้เรียน
การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

เรียนรู้ผลกระทบของ Learning Loss ที่ส่งกระทบถึงผู้เรียน ในภาพรวมของประเทศเพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ 5ม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)
Starfish Academy

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

Starfish Academy
4037 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy

Related Videos

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
259 views • 2 ปีที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
402 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
16375 views • 2 ปีที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]