Active Learning Strategies for Next Generation Learners

Starfish Academy
Starfish Academy 4848 views • 1 ปีที่แล้ว
Active Learning Strategies for Next Generation Learners

เทคนิคและกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning คือ การเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า ไม่เพียงแต่ผู้เรียนเป็นแค่ผู้ฟังเท่านั้น ผู้เรียนต้องอ่าน เขียน ตั้งคำถาม และสามารถถามคำถามได้ สามารถอภิปรายร่วมกัน ที่สำคัญผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้น คุณครูสามารถนำกิจกรรมการการเรียนรู้แบบ Active Learning ไปใช้เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม เพราะการเรียนรู้ในการฟังอย่างเดียวผู้เรียนอาจจะลืม เรียนรู้จากการมองเห็นผู้เรียนจะจำได้มากขึ้น แต่ถ้าเรียนรู้จากการกระทำ หรือปฏิบัติจริง ผู้เรียนจะเข้าใจได้ง่ายนั่นเอง 

5 กลยุทธ์สำคัญในการสอน Active Learning Strategies for Next Generation Learners 

1. Get yourself ready ครูต้องเตรียมตัวให้พร้อม นั่นคือครูต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเรียนรู้ทั้ง 2 แบบ คือ 

 • 1) Active Learning (การเรียนรู้จากการกระทำ)โดยการให้นักเรียนได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติ สื่อสารความเข้าใจอย่างถูกต้องโดยการการนำเสนอ 
 • 2) Passive Learning (การเรียนการสอนที่ผู้สอนแสดงฝ่ายเดียวโดยผู้เรียนนั่งนิ่งเฉย) เป็นความแตกต่างที่คุณครูต้องมีความเข้าใจ และเห็นความแตกต่างของกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองแบบ สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนได้มากที่สุด นั่นคือ ครูต้องมีบทบาทและทักษะ ดังนี้

บทบาทของครุยุคศตวรรษที่ 21 

 1. เป็นผู้ฝึกสอน และผู้นำทาง
 2. ผู้กำหนดเป้าหมาย และนักตั้งคำถาม
 3. นักออกแบบการเรียนรู้
 4. ผู้จัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
 5. ผู้กวดขัน หรือผู้ประกันคุณภาพ

ทักษะของครูในยุคศตวรรษที่ 21

 1. สร้าง และบูรณาการความรู้ได้
 2. มีความคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์
 3. มีวิสัยทัศน์ และตกผลึกทางความคิด
 4. รู้ และเข้าเทคโนโลยีใหม่ๆ
 5. มีทักษะ และเทคนิคการสอนให้ผู้เรียนเติบโตเต็มตามศักยภาพ และสร้างผลงานใหม่ๆได้
 6. เข้มแข็งในจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม
 7. มีภาวะผู้นำในด้านการสอนและในวิชาชีพ

2. Understand Your student ต้องเข้าใจนักเรียน เปิดใจ ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียน และคุณครูจะต้องรู้จักนักเรียนเป็นอย่างดี สนับสนุนให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมการทำงานร่วมกัน เช่นงานกลุ่ม งานจับคู่ เป็นต้น ที่สำคัญจะต้องเข้าใจถึงทักษะผู้เรียนแห่งอนาคต คือ ทักษะที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21 (4C)

 • 1)  Creativity & Innovation ความคิดสร้างสรรค์
 • 2)  Critical Thinking & Problem Solving ความคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
 • 3)  Communication การสื่อสาร
 • 4)  Collaboration การทำงานร่วมกับผู้อื่น

3. Create safe spaces in your classrooms สร้างพื้นที่ปลอดภัยภายในห้องเรียน เป็นโซนหรือสภาวะที่คุณคุ้นเคย รู้สึกสบาย และรู้สึกปลอดภัย เป็นโซนที่ผู้เรียนคุ้นเคยและรู้ดีว่าทำอะไรแล้วจะได้อะไร นักเรียนจึงไม่จำเป็นต้องปรับตัวอะไรในโซนสบายนี้ และเรียนรู้อย่างสบายใจและมีความสุข การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับความรู้พื้นฐานของนักเรียน โดยครูทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์ และจัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียน สนับสนุนการแก้ไขปัญหา และสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียน

4. Facilitate active Learning for your student ครูต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้นักเรียนได้ฝึกทักษะต่างๆที่จำเป็นเพื่อให้เชื่อมโยงกับทักษะในศตวรรษที่ 21 คือ

 • 1) การฝึกตั้งคำถาม การพูดแสดงความคิดเห็น การนำเสนองาน หรือการทำคลิปวิดิโอ
 • 2) การทำงานเป็นคู่ หรืองานกลุ่ม การทำโครงงาน และการนำเสนอผลงาน
 • 3) STEM การฝึกแก้ปัญหา หารคิดคำนวณ และห้องเรียนแบบย้อนกลับ (Flipped classroom)
 • 4) การสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ๆ หรือการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีอยู่แล้วให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ 
 • 5) การพานักเรียนไปทัศนศึกษา การโต้วาที หรือการอภิปราย

5. Provide your students effective feedback and listen to feedback from them ให้ข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพแก่นักเรียน ครูต้องยอมรับและรับฟังความคิดเห็นจากพวกเขา หลังจาก Feedback มีการติดตามผล และหากมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น ควรชื่นชมและให้คุณค่ากับการเสนอความคิดเห็นของนักเรียน

เห็นได้ว่า สิ่งสำคัญที่ทำให้การช่วยเหลือนักเรียนประสบความสำเร็จ นอกจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ความสำคัญ และตระหนักในเรื่องของการใช้เทคนิค และกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

พื้นที่นักสร้างสรรค์ Makerspace เป็นการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ สามารถจัดได้หลายรูปแบบตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ เพื่อใ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้
Starfish Academy

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญห ...

Starfish Academy
Starfish Academy
บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Starfish Academy

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
1383 ผู้เรียน
คุณธรรมและจริยธรรม
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Social and cultural awareness classroom

ห้องเรียนความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ให้ผู้เ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Social and cultural awareness classroom
Starfish Academy

Social and cultural awareness classroom

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Play and Learn classroom design

Play and Learn classroom design ออกแบบห้องเรียนให้สนุกด้วยเล่นปนเรียน เรียนรู้ความหมายของการเล่นปนเรียน ประ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Play and Learn classroom design
Starfish Academy

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
1125 ผู้เรียน

Related Videos

Makerspace Day #2
04:27
Starfish Academy

Makerspace Day #2

Starfish Academy
229 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #2
Starfish Academy
06:16
Starfish Academy

Starfish Academy

Starfish Academy
337 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Academy
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
444 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
220 views • 2 ปีที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม