แผนการเรียนรู้ทรงพลัง สร้างสมรรถนะนักเรียน สะท้อนสมรรถนะครู

Starfish Academy
Starfish Academy 1218 views • 6 เดือนที่แล้ว
แผนการเรียนรู้ทรงพลัง สร้างสมรรถนะนักเรียน สะท้อนสมรรถนะครู

แผนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนของครู เปรียบเหมือนกับการเดินทางที่เป็นจุดเชื่อมโยงให้ครูสามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และตรงตามเป้าหมาย ปัจจัยสำคัญต่อแผนการเรียนรู้ทรงพลัง ประกอบด้วย 

1) นโยบายระดับชาติ ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และการพัฒนาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน 

2) เป้าหมายของโรงเรียน (School Goal) ในการขานรับนโยบายชาติ เพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้และเติมเต็มช่องว่างของการเรียนรู้

3) บริบท (Context) ของนักเรียน ผู้ปกครอง และธรรมชาติของวิชา โดยการตั้งเป้าหมายให้มีความสอดคล้องกับบริบทที่จะนำไปสู่การวางแผนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่สำคัญในการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการ ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ

ทั้งนี้ ในแต่ละสาระวิชาอาจจะมุ่งที่ตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จากการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด สิ่งที่ควรคำนึงคือ ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ ถ้าทำการแยกแต่ละตัวชัดเจน และนักเรียนผ่านการเรียนรู้ในแต่ละข้อได้ ก่อให้เกิดสมรรถนะอย่างไร ถ้าครูสามารถตอบข้อคำถามนี้ได้นั่นแสดงว่าครูมีการวางแผนการเรียนรู้ที่ชัดเจน แต่ถ้าครูมองว่าการแยกส่วนแล้วเด็กไม่เกิดสมรรถนะ ครูอาจจะต้องเปลี่ยนแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ ซึ่งอาจจะต้องมองย้อนว่า หน่วยการเรียนรู้นี้อยากให้เด็กเกิดสมรรถนะอะไร ดังนั้น ก่อนที่จะมีแผนการเรียนรู้ ต้องมีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยครูอาจจะต้องทำการขมวดหรือหลอมบางตัวชี้วัดเข้าด้วยกัน และทำบางตัวชี้วัดให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้เกิดทักษะที่คาดหวังด้วยกระบวนการที่ว่า นักเรียนต้องรู้อะไร นักเรียนต้องทำอะไรได้ และนักเรียนต้องรับรู้หรือรู้สึกอย่างไร ซึ่งในแต่ละตัวของจุดประสงค์การเรียนรู้ต้องใช้หรือมีเครื่องมืออะไรบ้าง และใครเป็นผู้ให้ข้อมูลได้บ้าง โดยต้องทำแต่ละตัวออกมาให้ชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ขั้นตอนต่อไป

สำหรับแผนการเรียนรู้ทรงพลัง สร้างสมรรถนะนักเรียนและสะท้อนสมรรถนะครูในครั้งนี้ มุ่งเน้นในกระบวนการที่นักเรียนต้องทำอะไรได้บ้าง ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของเด็กที่ทำสิ่งเหล่านี้ได้เป็นอย่างไร 

โดยเริ่มจากการสร้างคำบรรยายลักษณะของผู้เรียน จากการสังเกตพฤติกรรมทั้งในห้องเรียน และงานที่นักเรียนทำส่งในแต่ละระดับ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1  เป็นการระบุปัญหาที่ต้องการจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ 

ระดับที่ 2 นักเรียนสามารถเลือกวิธี เสนอวิธีการ และประเมินการสำรวจตรวจสอบได้โดยมีเหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจได้ 

ระดับที่ 3 นักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีความซับซ้อน เพื่อระบุปัญหาที่ตรวจสอบได้ รวบรวมข้อมูล ตัดสินใจเลือกวิธี เสนอวิธีการ และประเมินการสำรวจตรวจสอบปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนต่างๆ ได้ 

ระดับที่ 4 นักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนเพื่อระบุปัญหา รวบรวมทางเลือก ตัดสินใจเลือกวิธีการ เสนอวิธีการ และประเมินการสำรวจตรวจสอบปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนและไม่คุ้นเคย หลังจากนั้น ทำการลำดับตามสถานการณ์ เพื่อให้เด็กได้พัฒนากระบวนการคิดตามที่ครูได้กำหนดไว้ 

แผนการเรียนรู้ทรงพลัง ประกอบด้วย P8O4 ซึ่ง P มาจากคำว่า Performance สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 8 ตัวชี้วัด ได้แก่ ผู้เรียนสามารถเข้าใจสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการเดิมกับการเรียนรู้ใหม่ ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม และผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง และ O มาจากคำว่า Outcome ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน และผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross-functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน ทั้งนี้ แผนการเรียนรู้ทรงพลัง จะต้องมีกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งครูสามารถวิเคราะห์ P และ O ในแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอน (Timeline) ได้

จะเห็นได้ว่า การออกแบบการเรียนรู้ ถ้าแยกส่วนการเรียนรู้และผลของการเรียนรู้ อาจส่งผลให้เด็กขาดการกระตุ้น ประยุกต์ใช้ความรู้หรือทักษะทั้งหมด ถ้าหลอมบางตัว มีแผนและเป้าหมายที่ชัดเจนและกระตุ้นให้เด็กได้ใช้สิ่งนั้นออกมา ย่อมก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายมากขึ้น ทั้งนี้ สามารถเรียนรู้แนวทางการสร้างแผนการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้เพิ่มเติม ได้ที่ www.StarfishLabz.com

ดร.กมลรัตน์ ฉิมพาลี

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม. จ.บุรีรัมย์

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Education Recovery & Learning loss
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

ในการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้จึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ
Starfish Academy

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
1351 ผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning หลักการอ่านภาษาไทย ป.1-3

การเรียนหลักการอ่านภาษาไทย ป.1-3 เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบของ Micro Learning เรื่อง มาตราตัวสะกด คำที่มี ห นำ และก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning หลักการอ่านภาษาไทย ป.1-3
Starfish Academy

Micro Learning หลักการอ่านภาษาไทย ป.1-3

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56
Starfish Academy

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

Starfish Academy
614 views • 1 ปีที่แล้ว
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
94 views • 10 เดือนที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
30 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
15:04
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก

Starfish Academy
305 views • 2 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก