เปิดเทอมใหม่ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

Starfish Academy
Starfish Academy 1461 views • 1 ปีที่แล้ว
เปิดเทอมใหม่ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

หลังจากที่ต้องเรียนออนไลน์กันมาอย่างยาวนาน ถึงเวลาที่เด็กๆ จะได้กลับไปใช้ชีวิตและเรียนหนังสือที่โรงเรียนอีกครั้ง ท่ามกลางสถานการณ์ที่ต้องรักษาระยะห่างจากคนรอบข้าง และภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอย การปรับตัวในยุคปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเทอมใหม่ โดยเฉพาะครูที่จะต้องมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การสรรหาเทคนิค วิธีการหรือแนวทางเพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดประสิทธิภาพ 

ภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Loss) เป็นผลของการเสียโอกาสในการเรียนรู้มีผลทำให้ทักษะต่างๆ ที่เด็กควรจะได้รับการพัฒนาตามช่วงวัยสูญเสียตามไปด้วย เช่น ทักษะทางสังคม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น

สำหรับภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอยกับบทบาท “ครูภาษาไทย” จะเห็นได้ว่า ทักษะการสื่อสารสำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน เพราะฉะนั้น ในฐานะครูภาษาไทยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีความสำคัญมาก และเมื่อถึงเวลาในการเปิดภาคเรียน ครูจึงต้องมีการ

เตรียมตัว วางแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิค วิธีการต่างๆ เพื่อให้การเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนเกิดผลลัพธ์ที่ดี ดังนี้

1) การนำชั้นเรียน เป็นการสำรวจคร่าวๆ ว่า นักเรียนมีความรู้เดิมอะไรบ้าง โดยการใช้แบบทดสอบก่อนเรียน การใช้คำถาม การเล่นเกม การใช้แบบฝึก การพูดคุยสนทนา ยกตัวอย่างเช่น การใช้กิจกรรมพังกำแพง เปิดใจให้พร้อมเรียนรู้ เป็นการเล่าประสบการณ์ผ่านภาพ หรือเหตุการณ์ที่ต้องการแบ่งปันโดยการเขียนคำอธิบายสั้นๆ ผ่านสื่อโซเซียล กิจกรรมTimelineประทับใจ เป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างน้อยเดือนละครั้ง และกิจกรรมสำรวจห้องเรียน เป็นต้น

2) แนวทางการดำเนินการเมื่อรู้ว่ามีความถดถอย โดยการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 

  • 2.1 การเรียนการสอนรูปแบบ Online พบว่า เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากขาดความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมไม่พร้อมเรียนในการเรียนออนไลน์ ทั้งนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการปรับการเรียนการสอนเป็นแบบควบคู่ (สลับชั้นเรียน) และคิดหากระบวนการต่างๆ เช่น กล่องภารกิจ : Mission Box เป็นการเน้นสร้างภารกิจให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต หรือกิจกรรมประจำวันของนักเรียน มุ่งเน้นฝึกทักษะพื้นฐาน ประเมินผลจากบุคลากรรอบข้าง กิจกรรมรถพุ่มพวงการศึกษา คุณครูไปหาถึงบ้าน และกล่องการเรียนรู้ Learning Box โดย Starfish Education เป็นต้น
  • 2.2 การเรียนการสอนรูปแบบ On-site การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการหยิบจับ หรือกิจกรรมกลุ่มเล็กๆ ลดการใช้คลิปวิดีโอ และ Powerpoint การพาเด็กออกจากโลกออนไลน์และนำเข้าสู่ห้องเรียน เน้นกิจกรรม “เล่นปนเรียน” เช่น กิจกรรม Active Learning, Board Game, Mind Mapping, Flash Card เป็นต้น

3) ตัวอย่างกิจกรรมรื้อฟื้นความถดถอย โดยครูสามารถเลือกรูปแบบการสอนที่ถนัดได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • 3.1 ครูสายวิชาการ ที่เน้นทางด้านความรู้ อาจจะใช้การทำแบบทดสอบก่อนเรียน การถามตอบ การทำใบงาน ในการทบทวนองค์ความรู้เดิมของผู้เรียน หรือมีการวางแผนร่วมกันกับเด็กในชั้นเรียน การชี้แจงการเก็บคะแนน เป็นต้น
  • 3.2 ครูสายบันเทิง เน้นด้านกิจกรรม การละลายพฤติกรรม การสร้างปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน และการปรับเปลี่ยนห้องเป็นเวที

4) ตัวอย่างสื่อที่ใช้ร่วมกับกิจกรรมรื้อฟื้นความถดถอย โดยลดการใช้คลิปวิดีโอ การใช้ Powerpoint เช่น บัตรคำ ป้ายคำ หรือสามารถค้นหาสื่อต่างๆ ที่น่าสนใจได้ที่ “เพจแบ่งปันสื่อ” และ YouTube

จะเห็นได้ว่า ครูมีการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเทคนิคการสอนทั้งแบบ Online และ On-site เพื่อที่ครูสามารถนำไปต่อยอดด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสาร หรือปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลายที่ครูสามารถเลือกใช้ได้ ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลลัพธ์ที่ดีกับนักเรียน ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.starfishLabz.com

ครูภาริทธิ์ อมรรัตนปัญญา 

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

ในการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้จึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ
Starfish Academy

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เปิดเทอมใหม่อย่างไร ให้การเรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

ทำความเข้าใจการเรียนรู้ที่ถดถอยของผู้เรียน และบทบาท หน้าที่ของครูภาษาไทยในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมีแนวทา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เปิดเทอมใหม่อย่างไร ให้การเรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด
Starfish Academy

เปิดเทอมใหม่อย่างไร ให้การเรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning หลักการอ่านภาษาไทย ป.1-3

การเรียนหลักการอ่านภาษาไทย ป.1-3 เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบของ Micro Learning เรื่อง มาตราตัวสะกด คำที่มี ห นำ และก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning หลักการอ่านภาษาไทย ป.1-3
Starfish Academy

Micro Learning หลักการอ่านภาษาไทย ป.1-3

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2347 ผู้เรียน

Related Videos

มาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Losses)
05:26
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร

มาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Losses)

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
3976 views • 2 ปีที่แล้ว
มาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Losses)
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
15:04
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก

Starfish Academy
574 views • 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
310 views • 2 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]