เปิดเทอมใหม่ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

Starfish Academy
Starfish Academy 151 views • 6 วันที่แล้ว
เปิดเทอมใหม่ทำอย่างไร ให้เรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

หลังจากที่ต้องเรียนออนไลน์กันมาอย่างยาวนาน ถึงเวลาที่เด็กๆ จะได้กลับไปใช้ชีวิตและเรียนหนังสือที่โรงเรียนอีกครั้ง ท่ามกลางสถานการณ์ที่ต้องรักษาระยะห่างจากคนรอบข้าง และภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอย การปรับตัวในยุคปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเทอมใหม่ โดยเฉพาะครูที่จะต้องมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การสรรหาเทคนิค วิธีการหรือแนวทางเพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดประสิทธิภาพ 

ภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Loss) เป็นผลของการเสียโอกาสในการเรียนรู้มีผลทำให้ทักษะต่างๆ ที่เด็กควรจะได้รับการพัฒนาตามช่วงวัยสูญเสียตามไปด้วย เช่น ทักษะทางสังคม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น

สำหรับภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอยกับบทบาท “ครูภาษาไทย” จะเห็นได้ว่า ทักษะการสื่อสารสำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน เพราะฉะนั้น ในฐานะครูภาษาไทยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีความสำคัญมาก และเมื่อถึงเวลาในการเปิดภาคเรียน ครูจึงต้องมีการ

เตรียมตัว วางแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิค วิธีการต่างๆ เพื่อให้การเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนเกิดผลลัพธ์ที่ดี ดังนี้

1) การนำชั้นเรียน เป็นการสำรวจคร่าวๆ ว่า นักเรียนมีความรู้เดิมอะไรบ้าง โดยการใช้แบบทดสอบก่อนเรียน การใช้คำถาม การเล่นเกม การใช้แบบฝึก การพูดคุยสนทนา ยกตัวอย่างเช่น การใช้กิจกรรมพังกำแพง เปิดใจให้พร้อมเรียนรู้ เป็นการเล่าประสบการณ์ผ่านภาพ หรือเหตุการณ์ที่ต้องการแบ่งปันโดยการเขียนคำอธิบายสั้นๆ ผ่านสื่อโซเซียล กิจกรรมTimelineประทับใจ เป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างน้อยเดือนละครั้ง และกิจกรรมสำรวจห้องเรียน เป็นต้น

2) แนวทางการดำเนินการเมื่อรู้ว่ามีความถดถอย โดยการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 

  • 2.1 การเรียนการสอนรูปแบบ Online พบว่า เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากขาดความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมไม่พร้อมเรียนในการเรียนออนไลน์ ทั้งนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการปรับการเรียนการสอนเป็นแบบควบคู่ (สลับชั้นเรียน) และคิดหากระบวนการต่างๆ เช่น กล่องภารกิจ : Mission Box เป็นการเน้นสร้างภารกิจให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต หรือกิจกรรมประจำวันของนักเรียน มุ่งเน้นฝึกทักษะพื้นฐาน ประเมินผลจากบุคลากรรอบข้าง กิจกรรมรถพุ่มพวงการศึกษา คุณครูไปหาถึงบ้าน และกล่องการเรียนรู้ Learning Box โดย Starfish Education เป็นต้น
  • 2.2 การเรียนการสอนรูปแบบ On-site การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการหยิบจับ หรือกิจกรรมกลุ่มเล็กๆ ลดการใช้คลิปวิดีโอ และ Powerpoint การพาเด็กออกจากโลกออนไลน์และนำเข้าสู่ห้องเรียน เน้นกิจกรรม “เล่นปนเรียน” เช่น กิจกรรม Active Learning, Board Game, Mind Mapping, Flash Card เป็นต้น

3) ตัวอย่างกิจกรรมรื้อฟื้นความถดถอย โดยครูสามารถเลือกรูปแบบการสอนที่ถนัดได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • 3.1 ครูสายวิชาการ ที่เน้นทางด้านความรู้ อาจจะใช้การทำแบบทดสอบก่อนเรียน การถามตอบ การทำใบงาน ในการทบทวนองค์ความรู้เดิมของผู้เรียน หรือมีการวางแผนร่วมกันกับเด็กในชั้นเรียน การชี้แจงการเก็บคะแนน เป็นต้น
  • 3.2 ครูสายบันเทิง เน้นด้านกิจกรรม การละลายพฤติกรรม การสร้างปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน และการปรับเปลี่ยนห้องเป็นเวที

4) ตัวอย่างสื่อที่ใช้ร่วมกับกิจกรรมรื้อฟื้นความถดถอย โดยลดการใช้คลิปวิดีโอ การใช้ Powerpoint เช่น บัตรคำ ป้ายคำ หรือสามารถค้นหาสื่อต่างๆ ที่น่าสนใจได้ที่ “เพจแบ่งปันสื่อ” และ YouTube

จะเห็นได้ว่า ครูมีการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเทคนิคการสอนทั้งแบบ Online และ On-site เพื่อที่ครูสามารถนำไปต่อยอดด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสาร หรือปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลายที่ครูสามารถเลือกใช้ได้ ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลลัพธ์ที่ดีกับนักเรียน ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.starfishLabz.com

ครูภาริทธิ์ อมรรัตนปัญญา 

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Education Recovery & Learning loss • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ในการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้จึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียน ...

บูรณาการ สาระการเรียนรู้ เทคนิคการสอน
การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
Starfish Academy
226 ผู้เรียน

การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Education Recovery & Learning loss • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านความสัมพันธ์
การรู้จักสังคม

การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน เมื่อต้องปรับตัวมาเรียนออนไลน์ ครูเป็นอีกหนึ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเตรี ...

สาระการเรียนรู้ เทคนิคการสอน บทบาทครู
การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน

การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
506 ผู้เรียน

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
ด้านความสัมพันธ์
การบริหารจัดการตนเอง

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

เทคโนโลยี บูรณาการ สาระการเรียนรู้
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy
Starfish Academy
2 ผู้เรียน

Related Videos

มาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Losses)
05:26

มาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Losses)

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
1233 views 6 เดือนที่แล้ว
มาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Losses)
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
Starfish Academy
25 views 9 เดือนที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
Starfish Academy
50 views 3 เดือนที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข