Education Recovery (การฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย)

Starfish Academy
Starfish Academy 5770 views • 8 เดือนที่แล้ว
Education Recovery (การฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะในรูปแบบ On-site On-hand On-demand หรือ Online เพื่อให้มีความสอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียน และเพื่อให้การศึกษาสามารถขับเคลื่อนดำเนินต่อไปได้ แต่เนื่องด้วยสาเหตุหลายปัจจัยส่งผลให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร นักเรียนบางกลุ่มเกิดการเรียนรู้ที่ถดถอย และจากการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประกาศให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ดังนั้น โรงเรียนบ้านปลาดาว มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้ตระหนักถึงการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนภายใต้เวลาเรียนที่เหลืออย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยของนักเรียน ดังนี้

1. การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู (Teacher Professional Development) เป็นกระบวนการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติการสอนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และการสอน เช่น การพัฒนาวิชาชีพครู การจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ทางไกล การจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้และระยะเวลาที่เหมาะสม ครูสร้างเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสื่อสารกับนักเรียนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ การฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยของนักเรียนไม่เฉพาะแค่ด้านวิชาการเท่านั้น ครูยังต้องได้รับการพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพกายจิตของครู เพื่อทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. การช่วยเหลือนักเรียน เป็นการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการดูแล ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ เหมาะสมต่อสถานการณ์และบริบทของแต่ละโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โดยครูเป็นผู้สอน หรือจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ Learning Box จัดการเรียนรู้ที่บ้าน การจัดหาครูอาสา จากครูในโรงเรียน อาสาสมัครชุมชน ผู้ปกครองในชุมชน หรือนักเรียนรุ่นพี่ เพื่อช่วยเหลือในการเรียนรู้ การสนับสนุนด้านสุขภาวะพื้นฐาน จัดหาปัจจัยพื้นฐานที่ครอบครัวขาดอยู่ ตลอดจนผู้ปกครองรับบทบาทเหมือนครูที่บ้าน ให้ควมช่วยเหลือในการเรียนรู้ สังเกตพฤติกรรมรายงานผล และส่งเสริมสุขภาพกายจิตของผู้ปกครอง

3. การติดตาม ปรับปรุง และผลสะท้อนกลับ เป็นการประเมินเพื่อให้ทราบว่านักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างไร มีความเข้าใจหรือไม่ ตลอดจนเป็นแนวทางให้ครูวิเคราะห์ความต้องการเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังช่วยให้ครูให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพตามเป้าหมายการเรียนรู้ 

โดยการใช้เครื่องมือสำหรับการประเมิน ไม่ว่าเป็นสมุดบันทึก แบบสรุปการเรียนรู้ Booklet แบบประเมินทักษะ 11 ด้าน Starfish Class แบบประเมินผู้ปกครอง สำหรับผู้ปกครองประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน การประชุมอย่างสม่ำเสมอ การระดมความคิดในการแก้ไขปัญหา รวมไปถึงการใช้ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งทางไลน์ส่วนตัว ไลน์กลุ่ม หรือโทรศัพท์ ระหว่างครู ผู้ปกครองและบุคลากร ซึ่งเป็นการสะท้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดเอกสาร White Paper : Learning Loss Recovery

ดาวน์โหลดเอกสาร White Paper : Learning Loss Recovery (ภาษาอังกฤษ)

การจัดการเรียนรู้ช่วงโควิด-19กับการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss Recovery)

กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านปลาดาวและการขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่าย

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Education Recovery & Learning loss
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

ในการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้จึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ
Starfish Academy

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

ออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ 6 ปัจจัยการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียน ในแบบฉบับ Booklet เช็คลิสต์ 8 วิธีออกแบบกิจ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม
Starfish Academy

ออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม

Starfish Academy
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
Education Recovery & Learning loss
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน

การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน เมื่อต้องปรับตัวมาเรียนออนไลน์ ครูเป็นอีกหนึ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเตรี ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน
Starfish Academy

การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน

Starfish Academy
1534 ผู้เรียน

Related Videos

มาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Losses)
05:26
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร

มาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Losses)

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
2528 views • 9 เดือนที่แล้ว
มาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Losses)
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
74 views • 6 เดือนที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
28 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56
Starfish Academy

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

Starfish Academy
525 views • 8 เดือนที่แล้ว
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน