"จะ On อะไรก็ไม่สำคัญ เพราะครูเราเอาอยู่" EP1

"จะ On อะไรก็ไม่สำคัญ เพราะครูเราเอาอยู่" EP1

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันเปลี่ยนแปลงไป  โดยเฉพาะในด้านการศึกษาที่ได้มีการ

เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทันต่อสถานการณ์ และมีความเหมาะสมกับแต่ละโรงเรียน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ On-site, On-air, On-demand,  On-hand หรือ Online ขึ้น เพื่อรองรับบริบทของแต่ละโรงเรียน และจากสถานการณ์ดังกล่าว ทาง Starfish Education ได้เล็งเห็นโอกาสสำคัญในการเรียนรู้ จึงได้จัดโครงการที่มีชื่อว่า ‘Teacher Hero’ ขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน

โครงการ Teacher Hero คืออะไร

เป็นโครงการภายใต้การบริหารจัดการของ Starfish Academy มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนคุณครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครอบครัวของนักเรียนและชุมชน

กิจกรรม Teacher Hero กับการบูรณาการการเรียนรู้

เป็นการบูรณาการเรียนโดยการใช้บริบทของชุมชน ไม่ว่าจะเป็น ธรรมชาติ ศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ที่ครูไม่สามารถเข้าไปดำเนินการสอนได้ จึงต้องอาศัยผู้ปกครอง ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำหรือคนในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้เป็นครูผู้สอน แล้วครูผู้สอนทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในแต่ละกิจกรรม/โครงการ เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. แบ่งกลุ่มนักเรียน จำนวน 5 กลุ่ม 
  2. การตั้งโจทย์กิจกรรมและเลือกทำกิจกรรมตามฐานที่นักเรียนสนใจหรือต้องการเรียนรู้จากชุมชน 

โดยมีกรอบหรือแนวทางทางตามฐานการเรียนรู้ เรียกว่า “5 ฐาน + 1 ฐานใจ” ประกอบไปด้วย

  • ฐานที่ 1 คือ สืบสานศิลป์แห่งศรัทธา เป็นการเรียนรู้ศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
  • ฐานที่ 2 คือ นานาอาภรณ์แห่งชาติพันธ์ เป็นการเรียนรู้ด้านเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
  • ฐานที่ 3 คือ สร้างสรรค์สีสันสมุนไพรในท้องถิ่น เป็นการเรียนรู้ด้านสมุนไพร สีธรรมชาติที่ได้จากพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น
  • ฐานที่ 4 คือ มากมายของกิ๋นบ้านเฮา เป็นการเรียนรู้ด้านอาหารต่าง ๆ ในท้องถิ่น
  • ฐานที่ 5 คือ บอกเล่าสู่โลกสังคมออนไลน์ การเผยแพร่ข้อมูล หลังจากดำเนินกิจกรรมครบทั้ง 4 ฐาน นักเรียนทำคลิปวิดีโอสั้น ๆ บอกเล่าเรื่องราวและเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์
  • ฐานที่ 6 สู่เป้าหมาย สุขกายใจอย่างยั่งยืน คือ นักเรียนมีความสุขจากการเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ยกตัวอย่าง เช่น การบูรณาการร่วมกับวิชาประวัติศาสตร์ ในส่วนของขนมพื้นบ้าน “ขนมกวนบ่แล้ว” ครูทำการตีโจทย์ร่วมกับนักเรียน “ขนมกวนบ่แล้วคืออะไร” หลังจากนั้นนักเรียนทำการลงพื้นที่ สอบถามผู้รู้ ลงมือทำ ให้ชาวบ้านทดลองชิมขนม และตัดต่อประมวลความรู้ในรูปแบบคลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งในช่วงระหว่างดำเนินการครูก็จะเป็นที่ปรึกษา เป็นต้น

จากการดำเนินกิจกรรม Teacher Hero พบว่า นักเรียนและครูเกิดความสนุกในการเรียนรู้สิ่งใหม่นอกเหนือจากในห้องเรียน ได้รับความรู้ทางด้านภูมิปัญญาต่าง ๆ ได้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน  การเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง

การบูรณาการร่วมกับ STEAM Design Process ทำอย่างไร

จากการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมดังกล่าว พบว่า นักเรียนเกิดความสนุก สนใจ และกระตือรือร้นในการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การสอดแทรกเนื้อหาความรู้ระหว่างการทำกิจกรรม ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น  เช่น การตั้งโจทย์ให้นักเรียนออกแบบกิจกรรมหนึ่ง โดยการให้นักเรียนทำโมเดลจำลอง และสอดแทรกเนื้อหาในโมเดลนั้นๆแล้วให้นักเรียนปรับแก้รูปแบบโมเดลที่นักเรียนทำกับสิ่งที่เรียนรู้ เพื่อทราบข้อผิดพลาดแล้วทำการแก้ไข (Redesign) ให้ถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งกระบวนการ STEAM Design Process ทั้ง 5 ขั้นตอน ถือได้ว่าเป็น

กระบวนการที่สร้างความท้าทายให้กับครู โดยเฉพาะในด้านการการตั้งคำถาม สร้างโจทย์ปัญหาและการสร้างจินตนาการ (Imagine) ของนักเรียน โดยครูจะต้องเปิดกว้าง เปิดโอกาสด้านความคิดของนักเรียนในการออกแบบกิจกรรม ซึ่งอาจจะใช้เทคนิคในการกระตุ้นจินตนาการของนักเรียน เช่น การใช้คำถาม “ทำอย่างไร” “ทำยังไงต่อ” “ทำแล้วเกิดผลอย่างไร” เป็นต้น

ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์โควิด 19

จากการประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้โรงเรียนต่าง ๆ มีการเตรียมความพร้อมในการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสอนแบบ On-hand หรือ On-line ทั้งนี้ครูจะต้องมีการปรับวิธีการสอนในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน เช่น การปรับเนื้อหาบทเรียนให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย ตรงตามตัวชี้วัดหรือวัตถุประสงค์ของวิชานั้น ๆ  และเน้นการบูรณาการการเรียนการสอนให้สามารถใช้ได้กับทุกวิชา เป็นต้น สำหรับกรณีที่มีการเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-site) การบูรณาการเรียนการสอนจะดำเนินการต่อยอดกิจกรรม โดยการใช้ชุมชนเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ การเผยแพร่จากการเรียนรู้กลุ่มหนึ่งไปสู่กลุ่มนักเรียนกลุ่มอื่น แล้วนำไปบูรณาการการเรียนการสอนกับวิชาที่เกี่ยวข้อง 

สรุปได้ว่า การออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนถือได้ว่ามีส่วนสำคัญ จะทำอย่างไรให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเกิดความอยากในการเรียนรู้ ทุกพื้นที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ และทุกคนสามารถเป็นครูได้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จากคำกล่าวที่ว่า “เราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัด เราปฏิบัติเพื่องานการศึกษา” (ครูนลิน จากสุโขทัย) คือการเรียนรู้ที่ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง จะทำให้เด็กเกิดประสบการณ์และการฝังลึกมากที่สุด

ครูบัญญัติ ยะวัน (ครูคัต) : วิทยากร

โรงเรียนแม่มอกวิทยา จังหวัดลำปาง

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

จะ ON อะไรก็ไม่สำคัญเพราะครูเราเอาอยู่ EP2

จะ ON อะไรก็ไม่สำคัญเพราะครูเราเอาอยู่ EP2

Starfish Academy
Starfish Academy

จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างต่อเนื่องและเป็นวงกว้าง ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On Site) มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ จนไปสู่การจัดการเรียนการสอนแบบ On Line อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้การเ ...

885 views 06.08.21
จะ ON อะไรก็ไม่สำคัญเพราะครูเราเอาอยู่ EP2
สร้างการเรียนรู้ที่บ้าน แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ทำยังไงได้บ้าง

สร้างการเรียนรู้ที่บ้าน แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ทำยังไงได้บ้าง

Starfish Academy
Starfish Academy

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ยังมีการกระจายอย่างกว้างขวาง ย่อมส่งผลกระทบในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ยังถูกกล่าวถึง และการหามาตราการในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยเ ...

588 views 03.09.21
สร้างการเรียนรู้ที่บ้าน แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ทำยังไงได้บ้าง
ชวนมารู้จัก “หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum)” ฉบับเข้าใจง่าย

ชวนมารู้จัก “หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum)” ฉบับเข้าใจง่าย

Starfish Academy
Starfish Academy

บทความนี้จะกล่าวถึง “หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum)” ฉบับเข้าใจง่าย จะมีเนื้อหาเป็นเช่นไรมาดูกันเลยคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าอย่าตัดสินปลาว่าไม่เก่ง เพียงเพราะมันปีนต้นไม้ไม่ได้ อย่าตัดสินลิง ว่าไม่เก่ง เพียงเพราะมันว่าย ...

654 views 23.09.21
ชวนมารู้จัก “หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum)” ฉบับเข้าใจง่าย