การออกแบบและการสร้างสื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ

หลักสูตรสำหรับครูที่ต้องการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

เรียนรู้เรื่อง การเป็นครูในศตวรรษที่ 21 ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

บทเรียนเพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโครงการพัฒนาทักษะครูและนักจัดการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษา และสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Learning Outcomes

TPACK และ SAMR Model

การเป็นครูในศตวรรษที่ 21

เทคโนโลยีสำหรับครู

แนวทางการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

07.04.22

Level

Basic

คอลเลคชั่น Starfish Future Labz

Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

การเป็นครูในศตวรรษที่ 21

การเป็นครูในศตวรรษที่ 21

0:30 ชั่วโมง 2 กิจกรรม
การเป็นครูในศตวรรษที่ 21
พื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสำหรับครู

พื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสำหรับครู

ห้องเรียนอัจฉริยะ

ห้องเรียนอัจฉริยะ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ห้องเรียนอัจฉริยะ
การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ