การเรียนรู้ในห้องเรียนสำหรับนักสร้างสรรค์และการประเมินผู้เรียนด้วยแฟ้มสะสมงาน

หลักสูตรสำหรับครูที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกิจกรรมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ (Makerspace) เพื่อการพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน และการใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

เรียนรู้เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

บทเรียนเพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโครงการพัฒนาทักษะครู และนักจัดการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษา และสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Learning Outcomes

การจัดกิจกรรมแบบ PBL

กระบวนการ STEAM Design Process

การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

กิจกรรมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL

การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

ความรู้เกี่ยวกับสตาร์ฟิชเมคเกอร์

ความรู้เกี่ยวกับสตาร์ฟิชเมคเกอร์

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ