เสริมแรงบวกสร้างวินัยด้วยเสียงเพลง

Starfish Academy
Starfish Academy 1321 views • 8 เดือนที่แล้ว
เสริมแรงบวกสร้างวินัยด้วยเสียงเพลง

นวัตกรรมใหม่ที่คิดค้นขึ้นมาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้เกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์โดยใช้เสียงเพลงเพื่อเสริมแรงบวกในการสร้างวินัยให้กับนักเรียนจะส่งผลให้มีระเบียบวินัยเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ที่กำหนดไว้ เพลงที่จะใช้ในการสร้างวินัยอันดับแรกจะต้องเป็นเพลงที่สามารถใช้ในการเก็บเด็กได้ เช่น เพลง “ระเบียบนั่ง” คือการเก็บ มือ แขน ขา เพื่อให้เด็กมีความนิ่ง และหยุดอยู่กับที่  หลังจากนั้นจะใช้เพลงที่มีเนื้อหาสนุกสนานเพื่อเป็นการเร้าความสนใจให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนรู้ เช่น เพลง “สวัสดี” โดยมีเนื้อเพลงง่ายๆดังนี้  “ครับ สวัสดีครับ ผมเป็นเด็กดี ไม่มีปัญหา” (2รอบ) โดยให้นักเรียนแสดงท่าทาง เช่น ชี้ที่ตา หู จมูก ปาก (วนซ้ำ 2 รอบ) เป็นกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนก่อนเข้าสู่บทเรียน เด็กจะร้องด้วยความสนุกสนานและมีความพร้อมที่จะเรียนต่อไป

การเก็บเด็กมีเพลงหลากหลายที่สามารถใช้ในการเรียนการสอนในชั้นเรียนในขณะที่บรรยากาศการเรียนกำลังเบื่อหน่ายเด็กเกิดความง่วงอาจจะใช้เพลง “ปรบมือ” เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน วิธีการเช่นนี้คือวิธีการที่ดีที่สุดในการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้สมองในการเรียนรู้ให้มากที่สุด นั่นคือ BBL(Brain Based Learning) หมายถึง การเรียนรู้ ที่ใช้โครงสร้างและหน้าที่ของสมองเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยไม่สกัดกั้นการทำงานของสมอง แต่เป็นการส่งเสริมให้สมองได้ปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์มากที่สุด ดังนั้นก่อนการสร้างวินัยให้กับนักเรียนคุณครูต้องเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร นั่นคือ “คุณธรรม” หมายถึง คุณงามความดีของคนที่อยู่ในจิตใจ ที่ยึดถือหลักของความสุจริต ความซื่อสัตย์ (ไม่สามารถวัดได้) ส่วน “จริยธรรม” หมายถึง ความประพฤติหรือพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกทางกาย วาจา เป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความสุจริต ความซื่อสัตย์ ของบุคคล (สามารถวัดได้)

การใช้เสียงเพลงเพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย นั่นคือคุณครูจะใช้เสียงเพลงแทนการออกคำสั่ง ใช้เสียงเพลงแทนการดุด่าของครู ลดหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน แทนที่ครูจะมาบอกว่าถึงเวลาเข้าแถว หรือถึงเวลาแปรงฟัน คุณครูไม่ต้องเหนื่อยในการบอกนักเรียน แต่จะใช้เสียงเพลงในการให้เด็กได้ทำกิจกรรมได้โดยอัตโนมัติ อาจจะใช้เพลงมาร์ชของโรงเรียน หรือเพลงเกี่ยวกับคุณธรรม ไม่ใช่เพลงสมัยนิยมที่มีเนื้อหาไม่ค่อยน่าอภิรมณ์ เช่นเพลงอกหัก เพลงที่สื่อไปในทางที่ไม่ค่อยดี แต่ต้องเป็นเพลงที่จรรโลงจิตใจ ทำให้เด็กเกิดความรู้สึกที่สบายใจ มีความอิ่มเอมใจนั่นเอง บทเพลงจะเริ่มใช้ตั้งแต่เช้าตรู่ ในขณะที่เด็กกำลังมาโรงเรียน การทำเวร การเข้าแถว การเดินแถว รวมถึงตอนเที่ยงการแปรงฟัน การเข้าห้องเรียน ในตอนกลางวันอาจจะใช้เพลงนำสมัยได้ เพื่อสร้างความสนุกและเพลิดเพลินใจในการพักผ่อนในขณะที่เด็กพักเที่ยง หลังจากนั้นเด็กจะเข้าห้องเรียนจะให้เด็กได้นั่งสมาธิ จะใช้เพลงกระตุ้นจิตใจคือเพลง “ดั่งดอกไม้บาน” และเพลง “นอนสมาธิ” การใช้เพลงเหล่านี้ควรให้ได้ใช้ทั้งโรงเรียนจะส่งผลทำให้เด็กเกิดวินัยในตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้ดีที่สุด และการฝึกสมาธิแนวใหม่คือ “การนอนสมาธิ คือการให้เด็กนอนเป็นวงกลมเอาหัวชนกัน เอามือวางไว้ที่หน้าท้อง ให้เด็กหลับตา หายใจเบาๆ เป็นการฝึกเพื่อให้เด็กเกิดสมาธิในการที่จะเรียนหนังสือในตอนบ่ายได้ดีที่สุด วิธีการนอนสมาธิกำลังเป็นที่ยอมรับของหลายประเทศทั่วโลก มีอีกหลายเพลงที่ใช้ในการทำสมาธิ นั่นคือเพลง “ใบไม้ต้นเดียวกัน” เพลง “เราคือดวงดาวฟ้าเดียวกัน” และเพลง “เราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกัน” เป็นเพลงที่ใช้ในการฝึกสมาธิได้ดีเช่นกัน

นอกจากนี้โรงเรียนควรมีการจัดค่ายคุณธรรม ตัวอย่างเช่น “ค่ายยุวชนคนคุณธรรม” เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมและระเบียบวินัยและเพื่อให้นักเรียนได้นำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ จนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขจึงเห็นเสียงเพลงสามารถสร้างวินัยให้กับนักเรียนในการเสริมแรงบวก เป็นวิธีจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ใช้วิธีการลงโทษแต่จะใช้เสียงเพลงโดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กรู้จักควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของตัวเอง มากกว่าที่จะโดนบังคับเพื่อให้เด็กเกิดการปรับพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีขึ้นและมีผลต่อเนื่องไปในอนาคต

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2484 ผู้เรียน
เครืองมือครู
การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
0:00 ชั่วโมง

การวางแผนพัฒนาตนเอง

การวางแผนพัฒนาตนเองช่วยให้คุณครูกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวางแผน และช่วยให้ครูเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม มีการกำหนดระ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนพัฒนาตนเอง
Starfish Academy

การวางแผนพัฒนาตนเอง

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2509 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
486 views • 1 ปีที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
15:04
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก

Starfish Academy
590 views • 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
359 views • 2 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]