สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ เทคนิคการสอน กระตุ้นการคิดของผู้เรียนด้วยเทคนิคการโค้ช (สร้างนักคิด)

Starfish Academy
Starfish Academy 2168 views • 8 เดือนที่แล้ว
สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ เทคนิคการสอน กระตุ้นการคิดของผู้เรียนด้วยเทคนิคการโค้ช (สร้างนักคิด)

การสอนอย่างไรให้นักเรียนเป็นนักคิด เป็นนักนวัตกรรมและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดของตนเอง ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการพัฒนานักเรียนด้วยการคิด และการจัดการเรียนการสอนหรือวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อทำให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จทางการเรียนรู้ โดยการกระตุ้นการคิดของผู้เรียนด้วยเทคนิคการโค้ชโดยที่หลังจากการเรียนแล้วสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงเป็นอย่างดี โดยที่คุณครูสามารถนำเทคนิควิธีการต่างๆนำไปโยงกับการจัดแผนการสอน การออกแบบแผนการเรียนรู้ที่สามารถตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัดใน PA ได้อย่างเป็นอย่างดี

วิธีการการสร้างนักเรียนให้เป็นนักคิด

1.ครูจะต้องกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้คิดและค้นหาคำตอบได้ด้วยต้นเองโดยการใช้ทักษะ 3R8C คือทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ในการเพิ่มพูนทักษะให้นักเรียน นั่นคือ 3R คือ ทักษะด้านความรู้  เป็นทักษะสำคัญในชีวิต และต่อการดำรงชีวิต และ 8C คือ ทักษะทางอารมณ์  ยิ่งฝึกฝนและพัฒนา จะทำให้ผู้เรียนเกิด Mindset ที่ดีและทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้

2.ครูจะต้องส่งเสริมและดึงศักยภาพของนักเรียนออกมาโดยครูจะต้องจัดการการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนได้รับทักษะที่จำเป็นทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และได้แสดงความสามารถของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มตามศักยภาพ

3. ครูต้องมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการสามารถสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง ในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ในเรื่องการคิดอย่างมีเหตุผลแต่ต้องควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิตในโลกยุคปัจจุบันที่มีสื่อเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตเป็นอย่างมาก

ดังนั้นคุณครูจะต้องเปลี่ยนบทบาทของตัวเองจากการที่เป็นผู้บอกความรู้มาเป็นบทบาทในการเป็นโค้ช ให้กับผู้เรียนเพื่อกระตุ้นการรู้คิด เพื่อดึงศักยภาพ ของผู้เรียน เป็นบทบาทของการเรียนรู้ยุคใหม่ ที่พัฒนามาจากบทบาทการสอนและการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ดังนั้น การโค้ชจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ ผู้สอนทุกคนที่จะต้อง เรียนรู้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวครูเองในการพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามหลักการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเป้าหมายการพัฒนาไปที่ทักษะการทำได้สามารถลงมือปฏิบัติได้จริงไม่ใช่เพียงการมีความรู้เท่านั้น

ทักษะเพื่อเพิ่มสมรรถนะมีองค์ประกอบดังนี้

1 ทักษะในเรื่องของความรู้ แก่นของความรู้ เป็นความรู้เฉพาะในเรื่องที่จะต้องรู้ที่เป็นสาระสำคัญครูจะต้องอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์มีความรู้ พยายามทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.การมีทักษะ คือสิ่งที่ต้องการให้ทำหรือปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ทักษะงานฝีมือ ทักษะทางด้านกีฬา เป็นต้น เพราะทักษะที่เกิดได้นั้นมาจากพื้นฐานทางความรู้ และสามารถปฏิบัติได้อย่าง แคล่วคล่องว่องไวตามขีดความสามารถที่ทำได้

3. ลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคล คุณลักษณะต่างๆอาจรวมถึงบุคลิกภาพ เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น คนที่น่าเชื่อถือและ ไว้วางใจได้ หรือมีลักษณะเป็นผู้นำผู้ตามเป็นต้น

เทคนิคการโค้ชสามารถสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายทางชีวิตหรือทางการงานได้ ทำให้ผู้เรียนสามารถเห็นปัญหาและโอกาสที่ตัวเองไม่เคยคิดมาก่อน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น การโค้ชจึงเป็นการการสอนที่ทำให้นักเรียนสามารถค้นหาคำตอบด้วยตัวเองได้ เป็นการสอนที่เชื่อว่าทุกคนมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน และไม่มีวิธีไหนดีที่สุด ผู้เรียนสามารถเห็นโอกาสหรือปัญหาที่ตัวเองอาจไม่เคยคิดมาก่อนจนสามารถตั้งเป้าหมายในมุมมองต่างๆของชีวิต เช่น การทำงาน การใช้ชีวิต จนในที่สุดก็จะทำให้ผู้เรียนได้มองเห็นทิศทางในการเดินตามเป้าหมายได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

เห็นได้ว่า เทคนิคการโค้ช เป็นทักษะหนึ่งของผู้สอน ที่นำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะและกระบวนการคิดที่จะช่วยเหลือเด็กๆ เหล่านี้ให้สามารถมีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถในการสร้างสรรค์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังจะช่วยสร้างผู้เรียน ให้เป็นนักคิดได้ และที่สำคัญเทคนิคการโค้ช สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning และยังตอบโจทย์ประเด็นการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดระหว่างทางอีกด้วย

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2490 ผู้เรียน
เครืองมือครู
การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
0:00 ชั่วโมง

การวางแผนพัฒนาตนเอง

การวางแผนพัฒนาตนเองช่วยให้คุณครูกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวางแผน และช่วยให้ครูเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม มีการกำหนดระ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนพัฒนาตนเอง
Starfish Academy

การวางแผนพัฒนาตนเอง

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2516 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
487 views • 1 ปีที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
15:04
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก

Starfish Academy
593 views • 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
361 views • 2 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]