นวัตกรรม : โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง และโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง

Starfish Academy
Starfish Academy 676 views • 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรรม : โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง และโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการลดความถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss)

โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง

Active Learning (การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยผ่านการกระทำและร่วมมือกันระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งเกิดขึ้นจากสมมติฐาน 2 ประการ คือ 

1. การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์

2. แต่ละคนมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

ดังนั้น การเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะความคิดระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์สังเคราะห์ และประเมินข้อมูลในสถานการณ์ใหม่ได้ดีในที่สุดจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจจนสามารถชี้นำตลอดชีวิตในฐานะผู้ฝักใฝ่การเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง ได้ศึกษาการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ Active Learning  และต้องการนำมาใช้ในการพัฒนานักเรียน แต่ก็มีปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้ นั่นคือ 

  • ผู้เรียน มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
  • ครู ขาดการติดตามงานที่มอบหมายอย่างใกล้ชิด
  • สภาพแวดล้อม ในสถาณการณ์ปัจจุบันที่มีความเสี่ยงในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

โรงเรียนจึงได้จัดทำนวัตกรรม “ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อลดความถดถอยในการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง”  ด้วยเทคนิค Active Learning ผ่านกระบวนการ STEAM Design Process ชื่อหน่วยการเรียนรู้ “วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย”

ชื่อเรื่อง  “หลอดไฟต่อกันอย่างไร” โดยมีวิธีการจัดการเรียนรู้ คือ 

1. การสอนโดยใช้การถาม

2. การสอนโดยให้ผู้เรียนปฏิบัติหรือทดลอง

3. STEAM Design Process

หลังจากใช้นวัตกรรมโรงเรียนได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ สรุปได้ดังนี้ 

นักเรียน

  1. ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้น หรือพัฒนาด้วยตนเองบนพื้นฐานจากประสบการณ์ในการเรียนรู้ การค้นคว้า และการสังเคราะห์เป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
  2. ผู้เรียนมีพัฒนาการเกี่ยวกับการจัดการระบบความคิด การสร้างกระบวนการคิดอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน
  3. ผู้เรียนมีความภูมิใจ มั่นใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองโดยพยายามพัฒนาความสามารถให้ดียิ่งขึ้น

ครูผู้สอน

พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง และเข้าใจแนวทาง ทฤษฎีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งผลกระทบในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่กระทบต่อนักเรียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  โรงเรียนได้หามาตราการในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้จากที่บ้าน ในเมื่อบ้านต้องกลายเป็นโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่จึงต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นคุณครู อีกทั้งการเรียนรู้แบบออนไลน์มีข้อจำกัด จากหลายสาเหตุ ทำให้ไม่สามารถเรียนรู้ได้ โรงเรียนจึงได้หาวิธีการที่หลากหลายการเรียนรู้ และการใช้วิธีการ Learning Box ขึ้นมา เพื่อเสริมสร้างด้านทักษะชีวิตและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กที่บ้านได้ แต่ทางโรงเรียนมีข้อมูลพื้นหลังและมีปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้ นั่นคือ 

  1. ผู้เรียน ไม่กระตือรือร้น ไม่คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้
  2. ครู ลงมือแก้ปัญหาให้ด้วยตัวเอง ไม่สามารถให้คำปรึกษาได้ ไม่สนับสนุนความคิดเห็นใหม่ ๆ
  3. สภาพแวดล้อม ไม่เอื้ออำนวย ไม่เปิดรับความคิดใหม่ ๆ ระยะเวลา และอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้

โรงเรียนจึงได้จัดทำ นวัตกรรม  PHC LEARNING BOX โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมคือการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) และ (STEAM Design Process)จากการใช้นวัตกรรมดังกล่าวโรงเรียนได้ผลลัพธ์ที่ดี จากการนำนวัตกรรม Learning bag และ Learning box มาช่วยในการแก้ไขการลด การถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกับกระบวนการทำงาน การคิด การวางแผนที่เป็นขั้นตอนตามกระบวนการของครูในแต่ละบุคคล และร่วมกับ STEAM Design Process ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ได้ฝึกทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ การใช้สื่อ-อุปกรณ์ และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ยังได้ฝึกทักษะชีวิต และอาชีพ ให้รู้จักการปรับตัว ยืดหยุ่น ริเริ่ม สิ่งใหม่ รับผิดชอบในหน้าที่ หมั่นหาความรู้รอบด้านฝึกการทำงานเป็นทีม และยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเป็นอาชีพ หรือเป็นความรู้พื้นฐานในการต่อยอดอาชีพต่อไปได้

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

เรียนรู้ผลกระทบของ Learning Loss ที่ส่งกระทบถึงผู้เรียน ในภาพรวมของประเทศเพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ 5ม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)
Starfish Academy

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

Starfish Academy
4023 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2483 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6278 ผู้เรียน

Related Videos

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
16283 views • 2 ปีที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
402 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
256 views • 2 ปีที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม