นวัตกรรม : โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม และโรงเรียนบ้านแม่ตะละ

Starfish Academy
Starfish Academy 956 views • 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรรม : โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม และโรงเรียนบ้านแม่ตะละ

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการลดความถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss)

โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม

โรงเรียนต้องรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกิดภาวะถดถอยของความรู้ของนักเรียนในหลายวิชาโดยเฉพาะวิชาภาษาไทย  และวิชาคณิตศาสตร์ ครูเป็นอีกหนึ่งผู้ผลักดันให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนไม่หยุดนิ่ง และจะต้องเตรียมการสอนให้ตรงกับบริบทของนักเรียนแต่ละคนที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาไทยที่แตกต่างกัน เป็นการทำงานที่ครูต้องเร่งเรียนรู้ไปพร้อมๆกับความจำเป็นในสถานการณ์วิกฤตของโรคระบาด โควิด-19  และยังเป็นความท้าทายในความสามารถและความคิดของครูผู้สอน ที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด และรูปแบบการเรียนการสอน ในการพัฒนานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้โรงเรียนมีข้อมูลพื้นหลังเป็นปัญหาสำคัญก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียน นั่นคือ 

 • ผู้เรียน ไม่ตั้งใจเรียน ความรู้เดิมไม่มี ไม่มีการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
 • ครู ไม่เตรียมการสอนล่วงหน้า ไม่มีความรู้หรือเทคนิควิธีการสอนที่น่าสนใจ
 • สภาพแวดล้อม บรรยากาศในชั้นเรียนไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคือ เด็กและครูไม่มีความพร้อมในการเรียนรู้

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา โรงเรียนจึงได้จัดทำ “นวัตกรรมการสอนคำควบกล้ำ” ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรม คือ หน่วยการเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดความถดถอยในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ โดยมีวิธีการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

 1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยเพลงคำควบกล้ำ และทำแบบทดสอบก่อนเรียน
 2. ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างคำควบกล้ำที่นักเรียนรู้จัก
 3. นักเรียนฝึกอ่านสะกดคำควบกล้ำแท้ และคำควบกล้ำไม่แท้
 4. นักเรียนฝึกเขียนสะกดคำควบกล้ำแท้ และคำควบกล้ำไม่แท้
 5. นักเรียนเขียนคำควบกล้ำตามคำบอก
 6. นักเรียนท้าแบบฝึกหัดใบงานและแบบทดสอบหลังเรียน

หลังจากใช้นวัตกรรมแล้ว ผลลัพธ์จากการใช้นวัตกรรมเพื่อลดความถดถอยในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์แล้ว ปรากฏว่า  นักเรียนส่วนใหญ่ มีการพัฒนาการเรื่องคำควบ

กล้ำดีขึ้น คือรู้จักว่าคำไหนเป็นคำควบกล้ำ คำไหนไม่ใช่คำควบกล้ำ และสามารถอ่าน เขียน คำควบกล้ำได้ ซึ่งนักเรียนที่มีพื้นฐานความรู้เดิมดี ก็จะมีพัฒนาการดีกว่านักเรียนที่มีพื้นฐานความรู้น้อย และทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลต่อผลสัมฤทิ์ของนักเรียนที่มากขึ้น

โรงเรียนบ้านแม่ตะละ

ปัญหาการเรียน การสอน และการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน มีปัญหาในหลายระดับ หลายปัจจัย เช่น ปัญหาที่ตัวผู้สอน และผู้เรียน ปัญหาที่สื่อหรือนวัตกรรม และปัญหาที่สำคัญที่สุด คือ การที่ผู้เรียนมิได้ให้ความสนใจกับวิชาภาษาไทยอย่างตระหนักรู้ว่า นี่คือความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ภาษาของชาติโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่อยู่บนดอยสูงยิ่งยากต่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางโรงเรียนแม่ตะละได้ประสบปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรม เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้ นั่นคือ

 • ผู้เรียน ขาดเรียน
 • ครู ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลไม่ครบถ้วน
 • สภาพแวดล้อม นักเรียนบางคนขาดความพร้อม มีปัญหาในการทำงานกลุ่ม

โรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดทำนวัตกรรม: ภาษาไทยบนดอยสูง “Learning Box ปลดล็อคการอ่าน - เขียนภาษาไทย” มีชื่อหน่วยการเรียนรู้ คือ “ภาษาไทยบนดอยสูง”

ชื่อเรื่อง: Learning Box ปลดล็อคการอ่าน - เขียนภาษาไทย

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมและมีวิธีการจัดการเรียนรู้ดังนี้  

 1. ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยถึงทักษะการอ่านของนักเรียนแต่ละคน แล้วมอบ Learning Box ให้นักเรียนอ่าน (Ask)
 2. นักเรียนร่วมกันอธิบายวิธีการฝึกอ่านที่ทำให้นักเรียนรู้จักสระ ตัวสะกด และการอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง (Imagine)
 3. นักเรียนวางแผนเพื่อฝึกฝนการอ่านโดยใช้บัญชีคำพื้นฐานอย่างเป็นขั้นตอน (Plan)
 4. นักเรียนฝึกฝนอ่านคำพื้นฐานในกล่อง Learning Box กับเพื่อน ครู ผู้ปกครอง (Create) นักเรียน ครู และผู้ปกครองร่วมสะท้อนผลจากกิจกรรมที่ทำ (Reflect)

หลังจากใช้นวัตกรรมแล้ว โรงเรียนมีผลลัพธ์จากการให้นักเรียนทำแบบประเมินการอ่านคำในบัตรคำ แบบทดสอบก่อนเรียน และ หลังเรียนของนักเรียน และการสังเกตของครู สามารถเชื่อมโยงถึงการถดถอยในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ ว่ามีพัฒนาการในการอ่านหนังสือภาษาไทยได้ถูกต้องมากขึ้น โดยมีจำนวนนักเรียนที่สามารถอ่านคล่องจำนวน 9 คน จำนวนนักเรียนนักเรียนที่อ่านไม่คล่องจำนวน 17 คน และนักเรียนต้องได้รับการพัฒนาด้านการอ่าน หรือต้องใช้โปรแกรมพิเศษในการช่วยพัฒนาจำนวน 3 คน

ยกตัวอย่างนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่เห็นชัดเจน คือ เด็กชายวิเชียร แซ่ย้าง ปัญหาเดิม คือจำสระที่เป็นสระประสมในภาษาไทยไม่ได้ พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปคือ สามารถจำสระได้มากขึ้น, เด็กชายรัฐภูมิ แซ่เฒ่า ปัญหาเดิมคือ ไม่กล้าอ่านออกเสียงคำ พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป คือมีความพยายามอ่านสะกดคำตามสีที่แยกในบัตรคำ, เด็กหญิงอรอมล เลาหาง ปัญหาคือ ไม่สนใจร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ชอบอยู่คนเดียว  พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป คือมีความกระตือรือร้นจับบัตรคำขึ้นมาอ่านออกเสียงเบา ๆ และสนใจร่วมกิจกรรมกับเพื่อนมากขึ้น สรุปได้ว่าการใช้นวัตกรรมของโรงเรียนได้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนได้นั่นเอง

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ
Starfish Academy

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2321 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
5910 ผู้เรียน

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6431 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)
05:41
Starfish Academy

จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)

Starfish Academy
1013 views • 2 ปีที่แล้ว
จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
9011 views • 10 เดือนที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]