How-To

วิธีการหรือขั้นตอนในการสร้างนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ การจัดเตรียมพื้นที่การเรียนรู้ วิธีการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือสมัยใหม่เพื่อประกอบการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องมีความแปลกใหม่ สร้างสรรค์ และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

33 results for "How-To"

How to ทีม StopMotion
03:35
Starfish Academy

How to ทีม StopMotion

Starfish Academy
378 views • 4 ปีที่แล้ว
How to ทีม StopMotion

Other video playlists