Show & Share ชุมชนออนไลน์

กลุ่มแชร์ผลงานครูและนักเรียน: สร้างมิตรภาพและเรียนรู้ร่วมกัน

เข้าร่วมกลุ่มแชร์ผลงานครูและนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียและประสบการณ์การสอนที่สร้างสรรค์ มีสังคมที่กระตุ้นการเรียนรู้และสนับสนุนทีมงานทางการศึกษาของคุณไปพร้อมๆ กัน!

สพฐ.ให้เขตพื้นที่ โรงเรียนยกเลิกงานไม่จำเป็น

Starfish
Starfish

18 วันที่แล้ว

สพฐ. มีหนังสือแจ้งเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ให้เขตพื้นที่ และ โรงเรียน ให้ยกเลิกงาน คำสั่งหรือข้อสั่งการเดิมที่ไม่จำเป็น เพื่อเป็นการลดภาระงานที่ไม่จำเป็น โดยขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 เมษายน 2567

ที่ ศธ 04001/ว 2025
ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ด้วยที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 13/2567 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 มีมติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดำเนินการพิจารณายกเลิกงาน คำสั่งหรือข้อสั่งการเดิมที่ไม่จำเป็นแล้วของหน่วยงาน เพื่อเป็นการลดภาระงานที่ไม่จำเป็น โดยขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 เมษายน 2567 จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29 มีนาคม 2567

สำนักอำนวยการ
โทร. 0 2288 5565
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]

ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากเพจ ครูวันดี

1 ชอบ

0 ตอบกลับ

283 ดู

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง