Show & Share ชุมชนออนไลน์

กลุ่มแชร์ผลงานครูและนักเรียน: สร้างมิตรภาพและเรียนรู้ร่วมกัน

เข้าร่วมกลุ่มแชร์ผลงานครูและนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียและประสบการณ์การสอนที่สร้างสรรค์ มีสังคมที่กระตุ้นการเรียนรู้และสนับสนุนทีมงานทางการศึกษาของคุณไปพร้อมๆ กัน!

ด่วน ! กทม. เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2567

Starfish
Starfish
Top Fan
Top Fan

4 เดือนที่แล้ว

กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 15 วิชาเอก 730 อัตรา รับสมัคร รอบที่ 1 ตั้งแต่ 20-26 มี.ค.2567 และรอบที่ 2 ตั้งแต่ 31 พ.ค.-14 มิ.ย.2567

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการก่รุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบแนวทางบริหารจัดการในการคัดเลือกฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ด่วนที่สุด ที่ กท 0302/2470 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ให้สำนักการศึกษารับผิดชอบดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 มติ ก.ก. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมติ ก.ก. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งและกลุ่มวิชาที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งที่มีผู้สมัครเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 15 กลุ่มวิชา จำนวน 730 อัตราและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ


    ตำแหน่งครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,050 บาท แยกเป็น
    (1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 100 อัตรา
    (2) กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 100 อัตรา
    (3) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 100 อัตรา
    (4) กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา จำนวน 100 อัตรา
    (5) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 100 อัตรา
    (6) กลุ่มวิชาประถมศึกษา จำนวน 50 อัตรา
    (7) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 50 อัตรา
    (8) กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 25 อัตรา
    (9) กลุ่มวิชาศิลปศึกษา - วาดเขียน จำนวน 20 อัตรา
    (10) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 อัตรา
    (11) กลุ่มวิชาแนะแนว จำนวน 20 อัตรา
    (12) กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 15 อัตรา
    (13) กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน 10 อัตรา
    (14) กลุ่มวิชาดนตรีสากล จำนวน 10 อัตรา
    (15) กลุ่มวิชาดนตรีไทย จำนวน 10 อัตรา


2. การรับสมัครคัดเลือก
    ให้ผู้สมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักการศึกษาตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก ดังนี้

    รอบที่ 1 วันที่ 20 มีนาคม 2567 - 26 มีนาคม 2567
    รอบที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 - 14 มิถุนายน 2567

1 ชอบ

0 ตอบกลับ

7,770 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง