Show & Share ชุมชนออนไลน์

กลุ่มแชร์ผลงานครูและนักเรียน: สร้างมิตรภาพและเรียนรู้ร่วมกัน

เข้าร่วมกลุ่มแชร์ผลงานครูและนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียและประสบการณ์การสอนที่สร้างสรรค์ มีสังคมที่กระตุ้นการเรียนรู้และสนับสนุนทีมงานทางการศึกษาของคุณไปพร้อมๆ กัน!

รีวิวชีวิตหยุด 2 วัน ทำอะไรกันบ้างคะ

Starfish
Starfish

1 เดือนที่แล้ว

ชวนรีวิวชีวิตหยุด 2 วัน ทำอะไรกันบ้างคะ

1 ชอบ

1 ตอบกลับ

69 ดู

San Junior
San Junior

1 เดือนที่แล้ว

เรียนออนไลน์ตามแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เช่น Starfish, Thai MOOC, CHULA MOOC เป็นต้น ^^

0 ชอบ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง