Show & Share ชุมชนออนไลน์

กลุ่มแชร์ผลงานครูและนักเรียน: สร้างมิตรภาพและเรียนรู้ร่วมกัน

เข้าร่วมกลุ่มแชร์ผลงานครูและนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียและประสบการณ์การสอนที่สร้างสรรค์ มีสังคมที่กระตุ้นการเรียนรู้และสนับสนุนทีมงานทางการศึกษาของคุณไปพร้อมๆ กัน!

ทักษะใดที่เด็กทุกคนต้องมี เพื่อเติบโตในอนาคต

ครูชลิตา
ครูชลิตา
Top Fan
Top Fan

14 วันที่แล้ว

ทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กในยุคปัจจุบันคืออะไร และเราจะพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้อย่างไร

^_^ ร่วมแลกเปลี่ยนกันมาเยอะๆ นะคะ !!!!

2 ชอบ

16 ตอบกลับ

310 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label
ธิติมา
ธิติมา

13 วันที่แล้ว

ทักษะการคิดสร้างสรรค์ค่ะ

1 ชอบ

Naruechit
Naruechit

13 วันที่แล้ว

ทักษะการเอาตัวรอดในสังคมปัจจุบัน

รู้กจัก รายรับ รายจ่าย เก็บออม ต่างๆ

2 ชอบ

Kraten
Kraten

9 วันที่แล้ว

ทักษะของการจัดการอารมณ์
เด็กๆควรมีทักษะการจัดการกับอารมณ์จะทำให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจ และแสดงอารมณ์ออกมาได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ

1 ชอบ

ครูปลาดาว
ครูปลาดาว
Top Post
Top Post

9 วันที่แล้ว

สื่อสารเก่ง ใช้เทคโนโลยีฉลาด ทำงานเป็นทีมได้ และต้องรู้จักยืดหยุ่นค่า 👍

1 ชอบ

ปรัชญา
ปรัชญา

9 วันที่แล้ว

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า กับการปรับตัว สำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลง ครับ มองว่าอนาคต โลกเปลี่ยนไปอีกเยอะแน่นอน

1 ชอบ

ปรัชญา
ปรัชญา

9 วันที่แล้ว

เพิ่มเติม เรื่องของ การเงิน ภาษี การออม การลงทุน การเป็นผู้ประกอบการ เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีสอนในห้องเรียน แต่เด็กๆ ทุกคนควรมีครับ

1 ชอบ

ระพีพรรณ
ระพีพรรณ
Top Post
Top Post

9 วันที่แล้ว

เรื่องทักษะสังคม ค่ะ เพราะเด็กเติบโตขึ้นจะต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคม ทักษะนี้จึงควรจะสอนและทำให้มีทักษะที่ติดตัวเขาไปจนโต เพื่อการใช้ชีวิตในสังคมที่มีความสุขและ สร้างประโยชน์ให้สังคมค่ะ

1 ชอบ

Kong
Kong

9 วันที่แล้ว

ผมมองว่าทักษะการปรับตัวสำคัญมากกับสังคมยุคปัจจุบัน คือมีความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เดี๋ยวนี้ AI มามีบทบาทในชีวิตมากยิ่งขึ้น ทำให้อะไร ๆ
ก็ง่ายต่อการค้นหาในเชิงข้อมูล และวิธีการต่าง ๆ ถ้าใครยังจมอยู่กับอดีต กับวิธีการเดิม ๆ ไม่มีการปรับตัวปรับความคิด บอกตรงเลยอยู่ยากครับ ในหน้าที่ความเป็นครูควร สร้างสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายและท้าทายให้เด็กได้เรียนรู้

1 ชอบ

ครูชลิตา
ครูชลิตา
Top Fan
Top Fan

9 วันที่แล้ว

เห็นด้วยค่ะ

0 ชอบ

JoezZZ
JoezZZ

9 วันที่แล้ว

ข้อความนี้ถูกลบ

JoezZZ
JoezZZ
Top Post
Top Post
Top Fan
Top Fan

9 วันที่แล้ว

-มีทัศนคติที่ดี
-การสื่อสาร
-ความคิดสร้างสรรค์
-การจัดการเวลา
-ความฉลาดในการแก้ปัญหา
-ทักษะทางการเงิน

0 ชอบ

Prince
Prince

9 วันที่แล้ว

1. ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
2. ทักษะการสื่อสาร
3. ทักษะการทำงานร่วมกัน
4. ทักษะการใช้ดิจิทัล

0 ชอบ

นางสาวศิริรัตน์
นางสาวศิริรัตน์

9 วันที่แล้ว

คิดว่าทักษะที่ขาดไม่ได้เลยคือทักษะทางการคิดวิเคราะห์ และทักษะทางด้านอารมณ์ สังคม ความฉลาดทางด้าน IQ และ EQ ควรได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆกันค่ะ

0 ชอบ

ฤทัยรัตน์
ฤทัยรัตน์

9 วันที่แล้ว

ทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์ ค่ะ เพราะเป็นทักษะเริ่มแรกที่ช่วยพัฒนา Soft Skill สำหรับเด็ก ทำให้เด็กรู้และเข้าใจอารมณ์ทั้งของตนเองและผู้อื่น ฝึกการควบคุมอารมณ์ การยับยั้งชั่งใจ เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม และสามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้

0 ชอบ

พัชรินทร์
พัชรินทร์

8 วันที่แล้ว

ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะที่ช่วยให้เด็กสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่มีมาประยุกต์และสร้างเป็นไอเดียใหม่ ๆ ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการมีความคิดหรือจินตนาการในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งแปลกใหม่
การสื่อสาร ทักษะที่สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทั้งในการทำงานและในชีวิตประจำวันช่วยให้เป็นทั้งผู้ฟังและผู้พูดที่ดี รวมถึงช่วยสร้างความเข้าใจในการสื่อสารระหว่างผู้พูดและผู้ฟังได้
การคิด วิเคราะห์ ทักษะที่ช่วยให้เกิดกระบวนการคิดโดยใช้วิจารณญาณหรือการตัดสินอย่างมีเหตุผล รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้าน
การเจรจาต่อรอง ในกระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล มีการร่วมกันตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงถึงจุดยืนหรือความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้
ทักษะสมอง คือการเข้าใจสมอง เข้าใจความคิดของตนเอง เพื่อนำจุดแข็งของตนเองออกมาใช้ และพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมและตรงจุด ทำให้สามารถออกแบบอนาคตได้ในแบบของตนเอง

0 ชอบ

พัชรินทร์
พัชรินทร์

8 วันที่แล้ว

ความคิดสร้างสรรค์ : ทักษะที่ช่วยให้เด็กสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่มีมาประยุกต์และสร้างเป็นไอเดียใหม่ ๆ ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการมีความคิดหรือจินตนาการในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งแปลกใหม่
การสื่อสาร : ทักษะที่สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทั้งในการทำงานและในชีวิตประจำวันช่วยให้เป็นทั้งผู้ฟังและผู้พูดที่ดี รวมถึงช่วยสร้างความเข้าใจในการสื่อสารระหว่างผู้พูดและผู้ฟังได้
การคิด วิเคราะห์ : ทักษะที่ช่วยให้เกิดกระบวนการคิดโดยใช้วิจารณญาณหรือการตัดสินอย่างมีเหตุผล รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้าน
การเจรจาต่อรอง : ในกระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล มีการร่วมกันตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงถึงจุดยืนหรือความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้
ทักษะสมอง : คือการเข้าใจสมอง เข้าใจความคิดของตนเอง เพื่อนำจุดแข็งของตนเองออกมาใช้ และพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมและตรงจุด ทำให้สามารถออกแบบอนาคตได้ในแบบของตนเอง

0 ชอบ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง