Show & Share ชุมชนออนไลน์

กลุ่มแชร์ผลงานครูและนักเรียน: สร้างมิตรภาพและเรียนรู้ร่วมกัน

เข้าร่วมกลุ่มแชร์ผลงานครูและนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียและประสบการณ์การสอนที่สร้างสรรค์ มีสังคมที่กระตุ้นการเรียนรู้และสนับสนุนทีมงานทางการศึกษาของคุณไปพร้อมๆ กัน!

เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน

Starfish
Starfish
Top Fan
Top Fan

1 เดือนที่แล้ว

ในเดือนมิถุยายน 2567 สพฐ. จัดให้เป็น “เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” โดยมีวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมบ้าน คือ

1. เพื่อเยี่ยมเยียนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับนักเรียน
2. เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวนักเรียน ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ ครอบครัว ฐานะทางการเงิน และอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้เห็นสภาพที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงได้ยินแต่คำบอกเล่าเท่านั้น
3. เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำกับผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา การอบรมสั่งสอน การเลี้ยงดูนักเรียน
4. เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนในการพัฒนา ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียน

การเยี่ยมบ้านเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมักจะนำไปใช้ในขั้นตอนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นการแสดงถึงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับบ้านในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนอย่างลึกซึ้ง มีข้อมูลเชิงประจักษ์ และได้พบเห็นสภาพความเป็นจริงของนักเรียนในครอบครัวและชุมชน และชุมชนสามารถประเมินสาเหตุของปัญหา แล้วดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนให้เหมาะสม ตลอดจนหาแหล่งสนับสนุนที่จะช่วยให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน #เรียนดีมีความสุข #สพฐ #สพฐ_องค์กรคุณภาพ_สร้างคนดี_มีความสุข

0 ชอบ

0 ตอบกลับ

140 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง