Show & Share ชุมชนออนไลน์

กลุ่มแชร์ผลงานครูและนักเรียน: สร้างมิตรภาพและเรียนรู้ร่วมกัน

เข้าร่วมกลุ่มแชร์ผลงานครูและนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียและประสบการณ์การสอนที่สร้างสรรค์ มีสังคมที่กระตุ้นการเรียนรู้และสนับสนุนทีมงานทางการศึกษาของคุณไปพร้อมๆ กัน!

ก.ค.ศ. ออกระบบใหม่ SCS

Starfish
Starfish
Top Fan
Top Fan

18 วันที่แล้ว

SCS ระบบบริหารอัตรากำลังครูในโรงเรียน หรือ ระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา SCS : (School Capacity System : SCS)

👉รายละเอียด
otepc.go.th/images/00_YEAR2566/06_PB/%E0%B8%A7_12-2567.pdf

0 ชอบ

0 ตอบกลับ

569 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง