Leader Club ชุมชนออนไลน์

กลุ่มสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา: แชร์ประสบการณ์และคำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การบริหารจัดการสถานศึกษา

เข้าร่วมกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อแบ่งปันประสบการณ์, คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การบริหารจัดการสถานศึกษา ร่วมกันสร้างสังคมที่สนุกสนานและสนับสนุนที่นี่!

ใคร ! มีส่วนสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนมากที่สุด ? เพราะอะไร ?

ครูชลิตา
ครูชลิตา
Top Fan
Top Fan

5 เดือนที่แล้ว

คำถามชวนคิด
ร่วมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ

2 ชอบ

46 ตอบกลับ

855 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label
นางกิ่งกาญจน์
นางกิ่งกาญจน์

5 เดือนที่แล้ว

ผู้บริหาร

0 ชอบ

วรินทร
วรินทร

5 เดือนที่แล้ว

ทุกคน

0 ชอบ

Piyachat
Piyachat

5 เดือนที่แล้ว

ทุกคน และทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองอย่างดี มีระบบการแบ่งงานที่ชัดเจน

0 ชอบ

Rattiya
Rattiya

5 เดือนที่แล้ว

ทั้งองค์กรมีความสำคัญเท่ากันค่ะ แต่นโยบายที่ดีผู้บริหารต้องเป็นผู้ริเริ่มและกำหนดแนวทางให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม

0 ชอบ

สุวัฒน์
สุวัฒน์

5 เดือนที่แล้ว

ผู้บริหารเป็นบุคคลสำคัญที่จะเป็นผู้ริเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาครูเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่จะส่งผลต่อผู้เรียน โดยที่ผู้บริหารเองก็ต้องพัฒนาตนไปพร้อมกัน...

0 ชอบ

นางสาวสุรภา
นางสาวสุรภา

5 เดือนที่แล้ว

ผู้บริหาร เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา รร ที่สุด รับนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด เป็นผู้นำการขับเคลื่อนการวางแผน และอาศัยความร่วมมือจากครู ภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพคะ

0 ชอบ

ครูเสก
ครูเสก

5 เดือนที่แล้ว

ผู้บริหารมีส่วนสำคัญ เพราะเป็นผู้นำทางความคิด และส่วนร่วมต่าง ๆ ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา จะช่วยกันพัฒนาโรงเรียนไปพร้อมกัน

0 ชอบ

Mew
Mew
Top Post
Top Post

5 เดือนที่แล้ว

ผู้บริหารเป็นบุคคลสำคัญที่จะเป็นผู้ริเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาครูเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่จะส่งผลต่อผู้เรียน โดยที่ผู้บริหารเองก็ต้องพัฒนาตนไปพร้อมกัน

0 ชอบ

สมฤดี
สมฤดี

5 เดือนที่แล้ว

ทุกฝ่ายร่วมมือกัน โดยการนำการขับเคลื่อนของฝ่ายบริหาร

0 ชอบ

ปานใจ
ปานใจ

5 เดือนที่แล้ว

ผู้บริหารค่ะ ที่ต้องนำพา รร.ไปทิศทางไหน กำลังที่จะขับเคลื่อนนโยบาย ผบห.ได้ก็คือ บุคลากรทางการศึกษา สังคม ขุมชน ค่ะ

0 ชอบ

ครูเสก
ครูเสก

5 เดือนที่แล้ว

ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการสมาคมต่างๆของโรงเรียน และกรรมการนักเรียน เพราะทุกคนคือส่วนร่วมในกลไกของโรงเรียน

0 ชอบ

สิริฤกษ์
สิริฤกษ์

5 เดือนที่แล้ว

นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน ฝ่ายบริหาร และองค์กรภายนอก

0 ชอบ

นางสาววราพร
นางสาววราพร

5 เดือนที่แล้ว

ผู้บริหารและครูเพราะ เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม

0 ชอบ

นางสาวสรญา
นางสาวสรญา

5 เดือนที่แล้ว

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทุกคน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนประสานความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด

0 ชอบ

สันติชัย
สันติชัย

5 เดือนที่แล้ว

จริงๆแล้ว ทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชน เพราะว่าเป็นการร่วมมือทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วม ร่วมคิดร่วมทำ ทำเป็นระบบ เชื่อใจไว้ใจซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดมีประสิทธิภาพมากที่สุด

0 ชอบ

Orasum
Orasum

5 เดือนที่แล้ว

ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนค่ะ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน
เพราะหากนโยบายดีแค่ไหน หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ก็ไม่เกิดผลสำเร็จตามที่คาดหวังได้

0 ชอบ

นางกิ่งกาญจน์
นางกิ่งกาญจน์

5 เดือนที่แล้ว

ทุกคนค่ะ แต่ละคนจะมีบทบาทหน้าที่ต่างๆกัน ผู้บริการมีหน้าที่กำหนดนโยบาย สนับสนุนและส่งเสริม ถ้ามีผู้นำดี ผู้ตามที่ดีคือครู นักเรียน ผู้ปกครองชุมชนให้การสนับสนุน โรงเรียนก็จะพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

0 ชอบ

นางบัณทิตา
นางบัณทิตา

5 เดือนที่แล้ว

ผู้บริหารเป็นผู้นำสำคัญที่จะนำพาครู นักเรียน ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน ด้วยการสร้างความร่วมมือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงาน

0 ชอบ

เบญจพร
เบญจพร

5 เดือนที่แล้ว

ผู้บริหารค่ะ เพราะเป็นตัวประสานระหว่างโรงเรียนกับทุกภาคส่วน

0 ชอบ

นายมนัสชัย
นายมนัสชัย

5 เดือนที่แล้ว

ผู้บริหารและครู มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาประจำปี มีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ และรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกัน

0 ชอบ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง