Leader Club ชุมชนออนไลน์

กลุ่มสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา: แชร์ประสบการณ์และคำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การบริหารจัดการสถานศึกษา

เข้าร่วมกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อแบ่งปันประสบการณ์, คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การบริหารจัดการสถานศึกษา ร่วมกันสร้างสังคมที่สนุกสนานและสนับสนุนที่นี่!

ใคร ! มีส่วนสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนมากที่สุด ? เพราะอะไร ?

น้องปลาดาว
น้องปลาดาว

2 เดือนที่แล้ว

คำถามชวนคิด
ร่วมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ

2 ชอบ

46 ตอบกลับ

649 ดู

Teacher Aris
Teacher Aris

2 เดือนที่แล้ว

ทุกคนนนนต้องร่วมมือกันนนน ผอ. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุนชนเข้มแข็งงงง

1 ชอบ

น้องปลาดาว
น้องปลาดาว

1 เดือนที่แล้ว

เห็นด้วยค่ะ ทุกคนเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาโรงเรียนให้เข้มแข็ง

1 ชอบ

San Junior
San Junior

1 เดือนที่แล้ว

ทุกๆคน ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ

1 ชอบ

รองเดียร์
รองเดียร์

1 เดือนที่แล้ว

ครูและผู้บริหาร ครับ เนื่องจากเป็นบุคคลที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียน

1 ชอบ

นายสัญญา
นายสัญญา

1 เดือนที่แล้ว

ผู้บริหาร เพราะเป็นผู้กำหนดแนวทางทิศทางการพัฒนามากที่สุด

1 ชอบ

นางสาวสรญา
นางสาวสรญา

1 เดือนที่แล้ว

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทุกคน

1 ชอบ

San Junior
San Junior

1 เดือนที่แล้ว

ทุกๆคน ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน (ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ฯลฯ) ให้มีประสิทธิภาพ เพราะในปัจจุบันโรงเรียนมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการสร้าง และบ่มเพาะพลเมืองดีสู่สังคม เมื่อนักเรียนเข้ามาในโรงเรียน ก็เปรียบเสมือนนักเรียนได้เรียนรู้การปรับตัว และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่กว้างกว่าครอบครัว

1 ชอบ

ผอ.จักรกริช
ผอ.จักรกริช

1 เดือนที่แล้ว

ผู้บริหารมีส่วนสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนมากที่สุดเพราะเป็นผู้กำหนดนโยบายและนำทีมขับเคลื่อนลงมือปฏิบัติและคอยช่วยเหลือ/แก้ปํญหาระหว่างการดำเนินการจนสิ้นสุดกิจกรรม

1 ชอบ

สัญจิตา
สัญจิตา

1 เดือนที่แล้ว

คุณครูค่ะ ที่สร้างคน สร้างนักเรียน

0 ชอบ

ผอ.ทัชชัย
ผอ.ทัชชัย

1 เดือนที่แล้ว

ผู้บริหารครับ เพราะโรงเรียนชับเคลื่อนด้วยนโยบายของผู้บริหาร

0 ชอบ

Thanyaluk
Thanyaluk

1 เดือนที่แล้ว

ผู้บริหาร เป็นผู้ พาคิด พาทำ พาพัฒนา ที่สำคัญคือ ภาวะความเป็นผู้นำ ในการตัดสิน

0 ชอบ

saranya_kwan
saranya_kwan

1 เดือนที่แล้ว

ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพราะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายในการพัฒนาโรงเรียน

0 ชอบ

KUMING
KUMING

1 เดือนที่แล้ว

ฝ่ายบริหาร คุณครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ล้วนมีความสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนครับ

แต่สำหรับผมที่สำคัญที่สุดคือ "ฝ่ายบริหาร"

ฝ่ายบริหารสามารถ ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนส่วนอื่นๆ ให้ขับเคลื่อนได้ ครับ

0 ชอบ

นางรัตนาพร
นางรัตนาพร

1 เดือนที่แล้ว

ทุกคนต้องร่วมมือกันโดย ผอ. ที่ต้องประสานความร่วมมือกับคณะครู ผู้ปกครอง และชุนชน

0 ชอบ

The Sun
The Sun

1 เดือนที่แล้ว

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนตามลำดับ
คณะผู้บริหารเปลี่ยนเหมือนเข็มทิศกำหนดทิศทาง
ครู นักเรียน ผู้เดินตามทิศทางนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

0 ชอบ

อิสรีย์
อิสรีย์

1 เดือนที่แล้ว

ทุกคนมีส่วนช่วยในการพัฒนาโรงเรียน ตามบริบทหน้าที่ของตนเอง

0 ชอบ

Kanokporn
Kanokporn

1 เดือนที่แล้ว

ผู้อำนวยการเป็นผู้นำ ..ครูรับนโยบายเพื่อพัฒนา นักเรียน

0 ชอบ

นางสาวชลลดา
นางสาวชลลดา

1 เดือนที่แล้ว

ทุกคน ตั้งแต่คนคิดนโยบายของภาครัฐ นโยบายดี แนวทางดี เหมาะสมกับสังคม คนนำนโยบายมาทำ ก็จะส่งผลดี ดังนั้น ทุกคนในสังคมมีส่วนช่วยหมด

0 ชอบ

นพรุจ
นพรุจ

1 เดือนที่แล้ว

ทุกคนมีส่วนสำคัญในการพัฒนาโรงเรียน แต่ผู้นำ (ผอ.) คือตัวชี้วัดสำคัญในการพัฒนา เพราะคือจุดเริ่มต้นในการกำหนดแนวทางในพัฒนาโรงเรียน

0 ชอบ

จิรพรรณ
จิรพรรณ

1 เดือนที่แล้ว

ผู้บริหารสำคัญที่สุด แต่ต้องประกอบไปด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน คือครูนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเพื่อให้การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

0 ชอบ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง