Leader Club ชุมชนออนไลน์

กลุ่มสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา: แชร์ประสบการณ์และคำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การบริหารจัดการสถานศึกษา

เข้าร่วมกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อแบ่งปันประสบการณ์, คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การบริหารจัดการสถานศึกษา ร่วมกันสร้างสังคมที่สนุกสนานและสนับสนุนที่นี่!

ถ้าคุณเป็นผู้บริหารคุณอยากรู้เรื่องอะไรบ้าง?

น้องปลาดาว
น้องปลาดาว
Top Fan
Top Fan

1 เดือนที่แล้ว

ผู้บริหารที่ดีเปรียบเสมือนเข็มทิศที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ สร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด และนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้ทันกับความท้าทายใหม่ ๆ และนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ มีหลายสิ่งที่ผู้บริหารควรรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่นี่

3 ชอบ

11 ตอบกลับ

454 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label
ชนันท์ธิพัฒน์
ชนันท์ธิพัฒน์

25 วันที่แล้ว

การบริหาร 4 ฝ่าย โดยเฉพาะด้านงบประมาณ

2 ชอบ

นางสาวแววธิดา
นางสาวแววธิดา

25 วันที่แล้ว

การบริหารงบประมาณ

2 ชอบ

สมพร
สมพร

25 วันที่แล้ว

เรื่องการตรวจสอบการเงิน ความปลอดภัยในสถานศึกษา

2 ชอบ

นายวรวุฒิ
นายวรวุฒิ

25 วันที่แล้ว

งาน4ฝ่าย และศึกษาบุคลากรว่ามีความถนัดด้านใดแล้วใช้งานให้ถูกกับคน ศึกษาคนในชุมชนให้เรียบร้อย

2 ชอบ

วิยะดา
วิยะดา

25 วันที่แล้ว

ผู้นำที่ดี หลักสูตร

2 ชอบ

ทนงศักดิ์
ทนงศักดิ์

25 วันที่แล้ว

- เทคนิคการมอบหมายงาน/งานพิเศษให้ตรงกับจริตของครูผู้สอน
- การพูดเพื่อปลุกไฟในการทำงานของครู
- เทคนิคการตัดสินใจในโอกาสต่าง ๆ
- หลักการพิจารณา/ตัดงบ โครงการประจำแต่ละปีการศึกษา

2 ชอบ

สุวิชัย
สุวิชัย

25 วันที่แล้ว

ทักษะด้าน IT

1 ชอบ

Non
Non

25 วันที่แล้ว

การบริหาร 4 ฝ่าย และเทคนิคการบริหารที่ดี

1 ชอบ

Natdanai
Natdanai

25 วันที่แล้ว

ทักษะการใช้ชีวิต

1 ชอบ

ดารารัตน์
ดารารัตน์

25 วันที่แล้ว

งาน 4 ฝ่าย

1 ชอบ

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC

24 วันที่แล้ว

1. มีความรู้ ความสามารถในหลายๆ ด้าน และมีความทันสมัย 2. เข้าใจบหน้าที่ และมีการสร้างวิสัยทัศน์ 3. มีเมตตาธรรม แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความถูกต้อง 4. กล้าตัดสินใจที่มียุทธวิธีและเทคนิค 5. เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร เป็นที่ยอมรับจากบุคลากรให้เป็น ผู้บริหารที่ดี 6. มีบทบาทหรืออิทธิพลต่อบุคลากรในหน่วยงาน "สร้างความรัก สร้างศรัทธา สร้างความตระหนัก สร้างความสามัคคี ทุกชีวิตมีคุณค่าและเท่าเทียมกัน"💕💕💕

1 ชอบ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง