Future School Leader ชุมชนออนไลน์

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบทเรียน Strategy Implementation

JoezZZ
JoezZZ
Top Post
Top Post
Top Fan
Top Fan

6 วันที่แล้ว

ท่านคิดว่า Future School Model สามารถนำไปสู่การวางแผนเพื่อพัฒนาโรงเรียนของท่านได้อย่างไร

0 ชอบ

5 ตอบกลับ

91 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label
ชัยศักดิ์
ชัยศักดิ์

4 วันที่แล้ว

Future School Model สามารถนำไปสู่การวางแผนเพื่อพัฒนาโรงเรียน ได้การนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ จัดว่าเป็นรูปแบบ/แนวทาง ที่มีเทคนิควิธีการในการนำมาวางแผนใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ด้วยกระบวนการ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยรวมในการเรียนรู้ทุกรายวิชามา 5 สัปดาห์ ได้เพิ่มพูนพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านความรู้เชิงนวัตกรรมทางเชื่อมโยงหนุนเสริมงานการบริหารการศึกษา การมีเป้าหมายในการสร้างโรงเรียนให้เป็นของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของข้าพเจ้า ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลชายขอบ ที่ต้องการพัฒนาโรงเรียนไปพร้อมกันทั้งระบบ และโรงเรียนสาขา อีก 4 แห่ง เป็นทั้งความท้าทาย การพัฒนาศัยภาพ ของผู้บริหาร เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้มีเป้ามหายทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมกัน...ขอบคุณมากนะครับ.

1 ชอบ

Tanawan
Tanawan

2 วันที่แล้ว

ใช้ร่วมกับ Designs process. ทำให้ทุกคนสามารถร่วมคิด ร่วมวางแผน ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่างๆในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ในวงสนทนาได้ง่ายขึ้น

0 ชอบ

มุกดา
มุกดา

2 วันที่แล้ว

ท่านคิดว่า Future School Model สามารถนำไปสู่การวางแผนเพื่อพัฒนาโรงเรียนของท่านได้อย่างไร
เป็นแผนที่สามารถนำเอามาพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบและเป็นแผนที่ทุกคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาโรงเรียน สามารถใช้แผนนี้โดยผ่านกระบวนการ Design Process และให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของนักเรียนที่จะได้รับหรือได้เรียนรู้ มีประโยชน์มาก ๆ ค่ะ

0 ชอบ

สิราลักษณ์
สิราลักษณ์

1 วันที่แล้ว

เป็นแผนที่สามารถปรับได้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 โดยใช้กระบวนการDESIGN THINKING 5ขั้นตอนมาวิเคราะห์และดำเนินการออกแบบเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนให้ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

0 ชอบ

พัชรา
พัชรา

1 วันที่แล้ว

สามารถนำไปสู่การวางแผนเพื่อพัฒนาโรงเรียนได้อย่างชัดเจน โดยใช้ร่วมกับกระบวนการ Design Thinking ที่เป็นกระบวนการช่วยคิด ถือเป็นกระบวนการคิดที่มีความยืดหยุ่น โรงเรียนจะนำกระบวนการไปสู่การปรับแผน เพื่อให้เป็นแผนที่เกิดจากกระบวนการคิดของทุกคน ที่ร่วมกัน และนำไปใช้ให้เกิดเป็นวัฒนธรรม โดยจะคำนึงถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเป็นแผนที่ปรับได้ตลอดเวลา

0 ชอบ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง