Future School Leader ชุมชนออนไลน์

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบทเรียน Building a Learning Community

JoezZZ
JoezZZ
Top Post
Top Post
Top Fan
Top Fan

6 วันที่แล้ว

ท่านมีวิธีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ที่เข็มแข็งในโรงเรียนของท่านอย่างไรบ้าง

0 ชอบ

5 ตอบกลับ

119 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label
ชัยศักดิ์
ชัยศักดิ์

4 วันที่แล้ว

-การสร้างชุมชนการเรียนรู้ที่เข็มแข็งในโรงเรียน คือ การสร้างการมีส่วนร่วม ในบริบทของแนวทางการทำงาน แบบ 3 ส คือ
ส 1 สะท้อนอดีต เป็นการถอดความรู้จากประวัติศาสตร์ (สิ่งที่ผ่านมา) ของโรงเรียน ในทุกมิติของ SWOT เพื่อค้นหาแก่นของโรงเรียน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ทั้งในด้านวิชาการ หลักสูตร ปูชนิยบุคคลในโรงเรียน นอกโรงเรียน ภาคีเครือข่ายหนุนเสริม บริบทภูมิสังคมของโรงเรียน บวร + ทรอม (บ้าน วัด โรงเรียน +ท้องถิ่น ราชการ เอกชน มหาวิทยาลัย) ด้วยวิธีการ เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
ส 2 สถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย นโยบาย จุดเน้น จากสภาพแวดล้อมในระบบนิเวศการศึกษา มาประมวลเป็นกรอบในการเฝ้าระวัง ป้องกัน เชิงวิสัยทัศน์ และวางแผนสร้างจุดเน้นในการการทำงาน
ส 3 ส่งเสริม สนับสนุน สู่อนาคต เป็นการนำองค์ความรู้ที่ตกผลึก มาจัดทำแผน โครงการ ประกาศนโยบาย สร้างวิสัยทัศน์ เพื่อขับเคลื่อนสู่การพัฒนายกระดับคุณภาพทางการศึกษา และมีความเข้มแข็ง ยั่งยืน สามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างต่อเนื่อง แบบ "เติมเต็ม ต่อยอด ต่อเนื่อง" และต้องถอดความรู้-ถอดบทเรียน-ถอดประสบการณ์ เป็นวังวน PLC ให้เป็นวงจร PLC แบบภาพกว้าง หรือ วงจรการทำงาน PDCA คือ เป็นวิถีวัฒนธรรมในการทำงานขององค์กร ด้วยแนวทางการทำงานแบบ 3 ก้าว "ก้าวตาม ก้าวทัน ก้าวนำ" เพื่อสร้างประกันคุณภาพของค์กรการศึกษาของตนเอง

1 ชอบ

สิราลักษณ์
สิราลักษณ์

3 วันที่แล้ว

น้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9 คือ ระเบิดจากข้างใน และ มีความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ผู้นำต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นที่ปรึกษา เป็นโค้ชให้กับคณะครูได้ทุกเรื่องทุกงาน และร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมลงมือทำ และชื่นชมยินดีให้กำลังคณะครู
ระเบิดจากข้างใน คือ รับรู้ รับทราบ บริบทของนักเรียน ชุมชน บุคลากรทุกคนในโรงเรียน และมองเห็นจุดดี จุดพัฒนาร่วมกัน

1 ชอบ

สุนิสา
สุนิสา

3 วันที่แล้ว

ท่านมีวิธีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ที่เข็มแข็งในโรงเรียนของท่านอย่างไรบ้าง
กำหนดกลุ่ม ครูเป็น ๒ กลุ่ม
มีการกำหนดเวลาปฏิทิน ร่วมกันพูดคุย
มีการวางแผนกำหนดให้แต่ละคนเป็นผู้นำ สะท้อนสอบถามปัญหา เรื่องที่มี
นำปัญหาที่ได้ไปทดลองแก้ไข สอนให้ดู และช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา
ปรับ เพื่อหาหนทางที่ดีที่สุด ทำเป็นขั้นตอน ไปเรื่อยๆ
และประเมินผล ติดตามรายงานให้ผู้บริหาร ทราบ เพื่อปรับปรุง สนับสนุนปัจจัยต่างๆ

1 ชอบ

มุกดา
มุกดา

2 วันที่แล้ว

การสร้างชุมชนการเรียนรู้ที่เข้มแข็งในโรงเรียนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาทางวิชาการและสังคมของนักเรียน
1. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่นจัดเตรียมทรัพยากรการเรียนรู้ที่จำเป็น สร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน สร้างบรรยาการที่เคารพซึ่งกันและกันและสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน
2. สร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างครูกับนักเรียน: ครูควรสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับนักเรียนโดยการเรียนรู้จักพวกเขาในระดับบุคคล
ครูควรให้การสนับสนุนและคำแนะนำแก่นักเรียนทั้งในด้านวิชาการ ด้านทักษะ และด้านอื่น ๆครูควรสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของนักเรียน
3. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียน: สร้างโอกาสให้นักเรียนทำงานร่วมกันในโครงการและกิจกรรม สนับสนุนให้นักเรียนช่วยเหลือและเรียนรู้จากกันและกัน สร้างพื้นที่สำหรับนักเรียนในการแบ่งปันความคิดและไอเดีย
4. มีส่วนร่วมกับชุมชน: สร้างความสัมพันธ์กับธุรกิจในท้องถิ่น องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และชุมชน เชิญผู้เชี่ยวชาญจากชุมชนมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับนักเรียน พานักเรียนไปทัศนศึกษาในชุมชนเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกับโลกแห่งความเป็นจริง

0 ชอบ

อนุชา
อนุชา

2 วันที่แล้ว

การสร้างชุมชนการเรียนรู้ในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีบทบาทสำคัญในการให้ครูทั้งโรงเรียนเกิดความตระหนักมีทัศนคติที่ดีต่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้ มองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้เรียน และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ซึ่งอาจมีวิธีการดังนี้
-มีเป้าหมายหรือฉันทะร่วมกันในด้านการเรียนการสอน
-แสวงหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน
-ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ได้ร่วมกันวางแผนพัฒนาการสอนอย่างสม่ำเสมอ
-ร่วมเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของเพื่อนร่วมวิชาชีพ
-เผยแพร่สู่สาธารณะและสร้างเครือข่าย

0 ชอบ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง