Future School Leader ชุมชนออนไลน์

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบทเรียน Inclusive Education

JoezZZ
JoezZZ
Top Post
Top Post
Top Fan
Top Fan

12 วันที่แล้ว

ปัจจัยอะไรที่จะทำให้การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียนของท่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1 ชอบ

4 ตอบกลับ

150 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label
สิราลักษณ์
สิราลักษณ์

11 วันที่แล้ว

1.ครูที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
2.ความเอาใจใส่ของผู้บริหารในการกำกับติดตาม
3.การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน

1 ชอบ

ชัยศักดิ์
ชัยศักดิ์

10 วันที่แล้ว

ปัจจัยอะที่จะทำให้การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียนบ้านกองม่องทะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีสิ่งที่เป็นจุดเน้นเชิงนโยบายของทางโรงเรียน ดังนี้
1. นโยบายด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษา ของผู้เรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ในช่วงวัยการศึกษาภาคบังคับต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
2. นโยบายการเฝ้าระวังป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษา ด้วยการมีหลักสูตรการศึกษารองรับ
3. การขับเคลื่อนแนวทางของงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็รระบบที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของพื้นที่โรงเรียนชายขอบ ที่มีนักเรียนชาติ
พันธู์
4. บทบาทการมีส่วนร่วมของครูในการดำเนินงาน เช่น ครูผู้สอนเด็กพิเศษ ครูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษ
5. การกำกับติดตาม ดูแล แก้ไขปัยหา สนับสนุนของทางโรงเรียน
6. การประชุมถอดบทเรียน เพื่อการพัฒนา

1 ชอบ

สุนิสา
สุนิสา

5 วันที่แล้ว

ปัจจัยอะไรที่จะทำให้การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียนของท่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑) ความสนใจ และเอาใจใส่ของครู
๒) การติดตามจากผู้บริหาร
๓) ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ
๔) ผู้เรียนพร้อมที่จะไปด้วยกัน
๕) เพื่อครู มีทีมทำงาน
๖) ได้รับขวัญและกำลังในการทำงาน

1 ชอบ

นายดำรง
นายดำรง

1 วันที่แล้ว

ครูประจำชั้นวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อตรวจสอบ เพื่อวินิจฉัยพฤติกรรมและหาหนทางแก้ไขปัญหาร่วมกันครับ

1 ชอบ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง