Future School Leader ชุมชนออนไลน์

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบทเรียน Personalised Learning Approaches

JoezZZ
JoezZZ
Top Post
Top Post
Top Fan
Top Fan

12 วันที่แล้ว

มีแนวทางอย่างไรในการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคลให้เกิดขึ้นในโรงเรียนของท่าน นักเรียนกลุ่มใดเป็นกลุ่มที่ต้องการการช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนเป็นพิเศษ

1 ชอบ

6 ตอบกลับ

173 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label
สิราลักษณ์
สิราลักษณ์

11 วันที่แล้ว

มีครูเฉพาะ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรคัดกรองและ ทำการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือเฉพาะ จากนั้นทำแผนเฉพาะกลุ่ม ครูจัดทำสื่อการสอนให้นักเรียนเฉพาะกลุ่ม โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่วนนักเรียนที่ปกติก็สอนเสริมตามความนัดของผู้เรียน

1 ชอบ

ชัยศักดิ์
ชัยศักดิ์

10 วันที่แล้ว

โรงเรียนบ้านกองม่องทะ มีแนวทางเชิงบริบทพื้นที่ในการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคลให้กับนักเรียนเฉพาะรายบุคคล ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา จากเหตุจำเป็นสุดวิสัยทุกรณี คือ โครงการ "ห้องเรียนชายขอบ สร้างโอกาสทางการศึกษา "1 โรงเรียน 3 รูปแบบ" (ในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย" ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.การศึกษา ทั้งนี้ โรงเรียนนำรูปแบบ นี้มาใช้ในเชิงวิสัยทัศน์ทางการศึกษาของโรงเรียน ที่มีหลักการสำคัญคือ การรักษาโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน ที่ผู้เรียนในเขตพื้นที่บริหารของโรงเรียนและอยู่ในช่วงวัยของการศึกษาภาคบังคับ ต้องได้รับการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง มีวัตถุประสงค์สำคัญ การป้องกัน แก้ไข และพัฒนา ในบริบทของโอกาสทางการศึกษา การแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียนที่เสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดผล ประเมินผล ที่ยืดหยุ่นในวิธีเรียน วิธีวัดและประเมินผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ที่ผู้เรียนยังมีโอกาสได้รับการศึกษาภาคบังคับจนจบหลักสูตร ได้รับวุฒิทางการศึกษาเพื่อนำไปเป็นบันได้พื้นฐานของชีวิต ไม่ถุกปิดอนาคตตั้งแต่วัยเด้ก อันเนื่องมาจากประตูทางการศึกษาถุกกปิดทางออก "เป็นประตูทางออกทางการศึกษาให้กับผู้เรียน" ที่สอดคล้องกับบริบทสภาพปัญหาของเด็กรายบุคคล

0 ชอบ

Tanawan
Tanawan

10 วันที่แล้ว

โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต มีแนวทางและตอบสนองการเรียนรู้รายบุคคลด้วย Learning center ซึ่งออกแบบให้มีกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่ ศูนย์ภาษาและการอ่านเขียน ศูนย์เล่นสร้างสรรค์ ศูนย์ศิลปะ-ประดิษฐ์ ศูนย์คณิตศาสตร์มอนเทสซอรี่ และศูนย์เกมการศึกษา ตอบสนองความสนใจที่หลากหลายของเด็กๆได้ , ในกระบวนการเข้าสู่ศูนย์การเรียน คุณครูกำหนดให้วางแผน-ลงมือปฏิบัติ-และทบทวน เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆวางแผนทำกิจมรรม-งานที่จะทำในวันนี้และรับผิดชอบทำให้เสร็จตามความสนใจ ก็เป็นอีกด้านของการเปิดโอกาสให้เด็กๆเรียนรู้เป็นรายบุคคลได้.

0 ชอบ

นายดำรง
นายดำรง

8 วันที่แล้ว

ไม่ว่าโรงเรียนจะจัดการศึกษาเพื่อสนองวิสัยทัศน์ในลักษณะใด ผมคิดว่าโรงเรียนก็ยังมุ่งจัดการศึกษาเพื่อความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสำคัญ สำหรับโรงเรียนแข่งขันสูงที่ผมเป็นผู้บริหารสถานศึกษา เราต้องหาตัวตนให้เจอและมีวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ หลักสูตรของโรงเรียนจึงมีลักษณะตัดตัวระดับหนึ่ง ซึ่งผู้ปกครองเองต้องเข้าใจจุดเน้นของโรงเรียน และเมื่อเชื่อมั่นและศรัทธาโรงเรียนก็ต้องยอมรับที่จะร่วมมือกับทางโรงเรียนในการดูแลเอาใจใส่การเรียนและความประพฤติของบุตรหลาน เข้าร่วมกิจกรรม และยอมรับเมื่อเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพนักเรียนร่วมกัน โรงเรียนจึงไม่สามารถจัดแผนการเรียนอย่างหลากหลายสนองความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองได้ทั้งหมด แต่ก็ผ่อนคลายในการปฏิบัติระดับชั้นเรียนที่ครูต้องจัดการเรียนการสอนสนองความแตกต่างด้านการเรียนรู้ของนักเรียนให้มากที่สุดผ่านกิจกรรม PBL และมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่แก้ปัญหาและส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะด้านภาษา ดนตรี กีฬา ฯลฯ เพิ่มเติมจากการเรียนรู้

1 ชอบ

พัชรา
พัชรา

8 วันที่แล้ว

แนวทางการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล โดยคัดกรองจัดกลุ่ม สังเคราะห์รูปแบบการแก้ปัญหา และดำเนินการแก้ไขตามกลุ่มเด็ก แก้ไขนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ด้วยการจัดกิจกรรมฝึกอ่านฝึกเขียน ใช้แบบฝึกรายบุคคล ให้มีครูรับผิดชอบนักเรียน 2-3 คน มาฝึกอ่าน ฝึกเขียนในช่วงพักกลางวัน และ ช่วงเวลาว่าง
นักเรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ที่เกิดจากการขาดเรียนบ่อยด้วย ภาวะทางครอบครัว การเจ็บป่วย ช่วยเหลือด้วยการ สร้างบทเรียนออนไลน์ ส่งใบงานใบความรู้ และให้นักเรียนคิดหาแนวทางการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

0 ชอบ

สุนิสา
สุนิสา

8 วันที่แล้ว

แนวทางการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล ให้กับนักเรียนชั้น ป.๑ ที่ต้องการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ โดยจัดให้ครูผู้สอน ได้ฝึกกระบวนการ ใช้บันได 4 ขั้น ลงสอนผู้เรียน และ มีการจัดการตรวจสอบการวัดผล การอ่าน การเขียนของนักเรียนทุกชั่วโมง นอกจากนี้ส่งเสริมให้ฝึกในเวลาที่ นักเรียนมาเช้า และเย็นก่อนกลับ้าน

0 ชอบ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง