Future School Leader ชุมชนออนไลน์

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบทเรียน Continuous Professional Growth

JoezZZ
JoezZZ
Top Post
Top Post
Top Fan
Top Fan

20 วันที่แล้ว

ในยุคที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งจำเป็น ท่านคิดว่าทักษะใดที่ควรให้ความสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพ?

0 ชอบ

6 ตอบกลับ

136 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label
ชัยศักดิ์
ชัยศักดิ์

18 วันที่แล้ว

ทักษะการคิด Mindset เป็นต้นทุน ปัจจัย และตัวแปร ในการเริ่มต้นทุกอย่าง การคิดเชิงบวก การคิดสร้างสรรค์ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยข้างในในตัวเราก่อน ถ้าไม่มี ไม่เกิดทักษะพื้นฐานเบื้องต้นที่ทุกคนจำเป็นต้องมี ก้อจะไม่เกิดพลัง "ระเบิดจากข้าใน" จะเกิดการ ไม่เรียนรู้ ไม่แสวงหา ไม่ริเริ่ม ไม่พัฒนา ไม่แลกเปลี่ยน ไม่มี/สร้างเครือข่าย ทุกอาชีพ และโดยเฉพาะอาชีพครู ที่มีสถานะผู้บริหารสถานศึกษา "ผู้นำองค์กร" จำเป็นต้องมีทักษะการคิด แบบ growth mindset เพื่อขับตนเองและนำพาองคืกรสู่การทำงานและการพัฒนาวิชาชีพ และอาชีพของตนเอง และองค์กร

0 ชอบ

สิราลักษณ์
สิราลักษณ์

17 วันที่แล้ว

ทักษะการสื่อสารเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ผู้นำทุกคนจำเป็นต้องมี เพื่อให้คนในทีมเข้าใจเป้าหมายและสามารถเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ รวมไปถึงการสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียน การสื่อสารผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆจะทำให้มีเครือข่ายในวงกว้างขึ้นทำให้เขาได้รับทราบผลการดำเนินงานผลการพัฒนาของโรงเรียนผ่านวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียน

0 ชอบ

Tanawan
Tanawan

17 วันที่แล้ว

ในการพัฒนาวิชาชีพ ยังคงต้องใช้ทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่าง การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา
ส่วนสิ่งที่อยากให้ความสำคัญคือ ทักษะการเรียนรู้จากการลงมือปฎิบัติ Interaction Learning to Action เนื่องจากเราจะสามารถสร้าง Solution การพัฒนา
ที่ตรงโจทย์ ตรงบริบทของตนเองให้มาก รวดเร็ว นอกจากนี้เมื่อเราสามารถ เรียนรู้แบบโต้ตอบสู่การลงมือทำได้ เราจะได้ความรู้ที่เป็น ความรู้จริงจากคนปฎิบัติในองค์กร
เป็นความรู้ฝังแน่น กลายเป็นวัฒนธรรมในองค์กร เพราะเราเรียนรู้มากจากฐานการทำงาน

0 ชอบ

สุนิสา
สุนิสา

15 วันที่แล้ว

ทักษะที่ควรให้ความสำคัญ ในการพัฒนาวิชาชีพครู ทักษะมนุษยสัมพันธ์ ทักษะสื่อสาร ทักษะการเป็นผู้นำผู้ทักษะการเป็นผู้นำผู้ตาม นำมาทักษะการปฎิบัติจริงและเกิดเป็นองค์ความรู้อย่างแท้จริงที่ตนเองได้ปฏิบัตินำมาถ่ายทอด ให้เพื่อนครูรับรู้ เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน ตลอดจนควรมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงขึ้นทุกวัน มีความทันสมัย และรอบรู้ในการทำงานเช่น ทักษะการใช้สมาร์ทโฟน ทักษะการใช้ ai ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

0 ชอบ

มุกดา
มุกดา

15 วันที่แล้ว

ในยุคที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งจำเป็น คิดว่าทักษะที่ควรให้ความสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพ คือทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการนำเอา AI เข้ามาช่วยเรื่องบริหารจัดการมากขึ้น การยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของสถานการณ์โลก การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Learning by doing) ทักษะการอยู่ร่วมกัน เป็นต้น

0 ชอบ

ชูศักดิ์
ชูศักดิ์

14 วันที่แล้ว

ทักษะที่จำเป็นปัจจุบัน สำหรับผู้บริหารควรมีและเรียนรู้คือ ทักษะด้านเทคโนโลยี เพราะ ปัจจุบันเทคโนโลยีมาบทบาทสำคัญในการดำเนิชีวิตและการพัฒนาองค์กร หากเราไม่ทันเทคโนโลยีแล้วการเรียนรู้ไม่ว่าผู้บริหาร ครู นักเรียน อาจเป็นคนล้าสมัยในทันที ความรู้เปลี่ยนแปลงทุกวันดังนั้นเราต้องก้าวให้ทัน นอกจากนั้นทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารไม่แพ้กันคือ การเป็นผู้นำด้านวิชาการเพราะโรงเรียนมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้บริหารต้องนำครูได้ทางวิชาการ แนะนำ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาครูด้านวิชาการได้ คุณภาพผู้เรียนก็จะส่งผลดีตามมา การสื่อสารก็จำเป็น ผู้บริหารต้องสื่อสารกับครู ผู้ปกครอง นักเรียนให้รู้เรื่อง เข้าใจตรงกัน ทักษะเหล่านี้หรืออีกหลายทักษะ ล้วนจำเป็นสำหรับผู้บริหารทั้งสิ้น

0 ชอบ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง