Future School Leader ชุมชนออนไลน์

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบทเรียน Leadership in Education

JoezZZ
JoezZZ
Top Post
Top Post
Top Fan
Top Fan

20 วันที่แล้ว

การเป็นผู้นำที่ดีหมายถึงอะไร และคุณมีตัวอย่างจากประสบการณ์จริงหรือไม่ กรุณายกตัวอย่าง

0 ชอบ

12 ตอบกลับ

224 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label
ชัยศักดิ์
ชัยศักดิ์

18 วันที่แล้ว

คำว่า "การเป็นผู้นำที่ดี" ในมุมมองส่วนตัว คือ ผู้ริเริ่มในหลอมรวมสร้าง Mindset องค์กร ด้วยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรทั้งระบบ และถ้าจะให้สมบูรณ์ ต้องรวมถึงการเป็น ต้นแบบ แบบอย่าง ที่ดี ทั้งข้างในและข้างนอก คือ Growth Mindset "กาย วาจา ใจ" ที่ใช้พลังเพื่อมุ่งขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จของโรงเรียนเป็นสำคัญและเป็นไปตามเป้าหมาย และที่สำคัญในการนำพาองค์กร โรงเรียนที่ต้องนำพาด้วยทักษะภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่ต้องขับเคลื่อนเชิงระบบเป็นรูปธรรม ต้องคำนึงถึง "จิตใจ" ของครู ที่เกี่ยวกับการบริหารความรู้สึก ภาวะอารมณ์ที่มีอยู่ในกระบวนการทำงานในหน้าที่สอน หน้าที่พิเศษ และหน้างานในปัจจุบันที่ครูถูกดึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากหน้างานสอน ผู้บริหารต้องคำนึงและมีหลักในการบริหาร วิถีงานราชการ กับ วิถีชีวิตส่วนตัวของคุณครู ให้บูรณาการเดินคู่ขนานไปกันให้ได้ ..เพราะในที่สุด ถึงที่สุด ทุกคนเลือกที่จะเลือกชีวิตจริง มากกว่าอาชีพ หมายถึง ครู ต้องมีเวลาให้กับครอบครัว ชีวิตส่วนตัว ชีวิตในการทำสิ่งที่ชอบส่วนตัว ด้วย คู่ไปกับความทุ่มแเททำงานในหน้าที่ราชการ "ครู" .เพราะหากวิถีอาชีพราชการ ไม่สมดุล กับวิถีชีวิตส่วนตัว อาจจะเกิดสภาวะ Error ต่อการทำงาน "ผู้บริหารที่ดี ควรคำนึงถึงบริบทนี้" และผู้บริหารควรเป็นบุคคลที่มีลักษณะ "แก้วที่ไม่เต็มน้ำ" พร้อมเรียนรู้รับแลกเปลี่ยนสิ่งใหม่มาปรับใช้กับตนเองและระบบองค์กร และการทำงานยึดหลัก "เข้าใจ เข้าถึง สร้างภาคีเครือข่าย ร่วมพัฒนา" พร้อมกับ การทำงานแบบ 3 ก้าว ก้าวตาม ก้าวทัน ก้าวนำ และมีวิถีครองตน ด้วยการ ใช้ศาสจร์พระราชา "ความเพียร" พระมหาชนก หลักปีัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ "ปิดทองหลังพระ" ทำงานในหน้าที่ที่มุ่งมั่นอยู่กับงานในหน้าที่เป็นสำคัญ ทำไปอย่างเต็มที่เรื่อย ๆ ไม่ทำงานแบบ โชว์ Power หรือที่เรียกว่า "หิวแสง" มากกจนเกินไป แต่ต่างจากการประชาสัมพันธ์องค์กรที่มุ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงการศึกษาแบบสร้างสรรค์ เพราะไม่เกิดประโยชน์กับองค์กร ไม่เกิดคุณภาพ มาตรฐานเชิงลึกในระบบองค์กร โดยส่วนตัว พยายามยึดหลักคิดในการทำงาน คือ "ซื่อสัตย์ เสียสละ มั่นคง ครองตน ครองงาน ครองชุมชน" และ "ให้เกาะที่งาน อย่าเกาะที่คน" และในการทำงานเชิงพื้นที่ ต้องยึด บวร "บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ และภาคีเครือข่ายเชิงพื้นที่" สร้างการมีส่วนร่วมให้ได้ เป็นการทำงานทั้งในเชิงรุกและรับ บู้และบุ๋น ไปในตัว สร้างความเชื่อมโยงทางการศึกษากับสถานศึกษาให้ได้ เพื่อความร่วมมือและความศรัทธาในชุมชนวิชาชีพของ"ครู"

1 ชอบ

สิราลักษณ์
สิราลักษณ์

17 วันที่แล้ว

ผู้นำที่ดี หมายถึง ผู้นำที่ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในทุกสถานการณ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา และมีMindset ที่ดี ซื่อสัตย์ต่ออุดมการณ์และหน้าที่ของตนเอง เน้นทำงานเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความเป็นผู้นำทางวิชาการที่จะนำพาคณะครูและองค์การให้เข้มแข็ง เป็นที่ปรึกษาให้ครูได้ มุ่งที่ผลลัพธ์คือ ผู้เรียน

0 ชอบ

สิราลักษณ์
สิราลักษณ์

17 วันที่แล้ว

ร่วมติดตามและแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้

0 ชอบ

สิราลักษณ์
สิราลักษณ์

17 วันที่แล้ว

มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ

0 ชอบ

สิราลักษณ์
สิราลักษณ์

17 วันที่แล้ว

เน้นการมีส่วนร่วม

0 ชอบ

นิวัฒน์
นิวัฒน์

17 วันที่แล้ว

กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ เพื่อสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขององค์กร

0 ชอบ

Tanawan
Tanawan

17 วันที่แล้ว

ผู้นำที่ดีในสถานศึกษา คือผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้ เปิดเวทีแลกเปลี่ยน ให้ครูมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากการทำงาน ผอ. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับโรงเรียน, จังหวัด ทำ Best practice และแลกเปลี่ยน. ปัจจุบันอนุบาลเลิศวินิต มี Best practice 3 ชิ้น ได้แก่ 1. หลักสูตร เลิศสินิต คิดส์ แคนดู 2. โปรแกรมการสอนทางไกล Homebase active learning 3. โปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย REPEAT

0 ชอบ

Tanawan
Tanawan

17 วันที่แล้ว

ขออนุญาตแลกเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนในการ สร้างวงจรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชน โรงเรียนใกล้เคียง โรงเรียนที่สนใจ นิสิตนักศึกษา เป็นแหล่งดูงานรร.จากต่างประเทศ และเวทีแลกเปลี่ยนนวัตกรรม

0 ชอบ

June
June

15 วันที่แล้ว

การเป็นผู้นำที่ดีหมายถึงอะไร และคุณมีตัวอย่างจากประสบการณ์จริงหรือไม่
"เข้าใจ เข้าถึง เห็นใจ และไปด้วยกัน"
ยกตัวอย่าง วันหยุดหรือวันพักผ่อนของทุกท่านก็ควรจะให้ให้ได้ใช้เวลาส่วนตัวอย่างของแต่ละคนแท้จริง , เมื่อมีปัญหาที่เกิดขึ้นควรจะมีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เปิดพื้นที่ให้ได้ฟังคำอธิบายหรือเหตุอย่างถี่ถ้วนก่อน แล้วก็มาช่วยกันแก้ปัญหา ซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน

0 ชอบ

สุนิสา
สุนิสา

15 วันที่แล้ว

การเป็นผู้นำที่ดีหมายถึง ความเป็นหัวหน้าที่มีความสามารถ จะดูแลและช่วยเหลือคุณครูเพื่อนร่วมงาน มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การนิเทศเพื่อช่วยเหลือเพื่อนครูอย่างแท้จริง คอยเป็น พี่เลี้ยงให้กับครูในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การทำในสถานศึกษา และมีความกล้าที่นำ นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในสถานศึกษา

ตัวอย่าง ประสบการณ์ผู้นำที่ดี ได้ริเริ่มนวัตกรรมการ จัดการเรียนการสอน ด้วย STEM 5ขั้น ของมูลนิธิบ้านปลาดาวมาใช้ในระดับปฐมวัย และพัฒนาสังเคราะห์ เป็น 7 ขั้น เพื่อใช้ในระดับมัธยม ซึ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงของครูและนักเรียน ค่อยๆ พัฒนาขึ้นๆๆ

0 ชอบ

มุกดา
มุกดา

15 วันที่แล้ว

การเป็นผู้นำทางด้านการศึกษา เป็นเหมือนพ่อแม่ที่ลูก ๆ ให้ความเชื่อมั่นว่าจะนำพาไปในทางที่ดีและประสบผลสำเร็จ โดยที่ไม่มีอะไรแอบแฝง เป็นตัวอย่างที่ดีและพร้อมที่จะเดินเคียงข้างและช่วยให้ลุกขึ้นสู้ในยามที่ประสบปัญหาไม่ว่าเรื่องการสอนหรือเรื่องส่วนตัว รับฟังความคิดเห็นเสมอพร้อมสนับสนุนและให้โอกาสครูได้พัฒนาตนเอง

0 ชอบ

ชูศักดิ์
ชูศักดิ์

14 วันที่แล้ว

กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่น ปรับตัว และเป็นผู้นำมากกว่าผู้บังคับบัญชา ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมรับผิด รับชอบ ให้คำปรึกษาได้ทั้งทางวิชาการและงานอื่นๆ แม้กระทั่งเรื่องส่วนตัว เป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองงาน ก็จะได้ใจคนที่เป็นลูกน้องได้ สนับสนุนให้ครูนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการตัดการเรียนการสอน การบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกัน

0 ชอบ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง