Starfish Class ชุมชนออนไลน์

การเปลี่ยนเจ้าของห้องเรียน

ฤทัยรัตน์
ฤทัยรัตน์

1 เดือนที่แล้ว

Starfish class สามารถเปลี่ยนเจ้าของห้องเรียนได้ไหมคะ พอดีเปลี่ยนครูประจำชั้นค่ะ

0 ชอบ

2 ตอบกลับ

57 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label
นางสาวพรพรรณ
นางสาวพรพรรณ

1 เดือนที่แล้ว

เปลี่ยนได้ค่ะ เข้าไปที่ จัดการครูในห้องเรียน เลือกครูที่จะเปลี่ยนเป็นเจ้าของห้อง เลือกจุด3 จุด แล้วเลือกเปลี่ยนเจ้าของห้องเรียนค่ะ

0 ชอบ

Starfish
Starfish
Top Fan
Top Fan

1 เดือนที่แล้ว

เปลี่ยนเจ้าของห้องทำได้ง่าย 3 ขั้นตอนดังนี้เลยค่ะ
1) กด "จัดการครูในห้องเรียน "
2) กด เลือกครูที่จะเปลี่ยนเป็นเจ้าของห้อง
3) กด แก้ไข แล้วเลือก "เปลี่ยนเจ้าของห้องเรียน"

0 ชอบ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง