Starfish Class ชุมชนออนไลน์

สอบถามการกำหนดตัวประเมินใน Starfish Class

ปรัชญา
ปรัชญา

1 เดือนที่แล้ว

สอบถามครับ ว่า Starfish Class จากการที่ใช้งาน เราสามารถกำหนด หรือใส่ตัวประเมินของเราเองได้มั้ยครับ เพราะเวลาเราสอน หัวข้อที่ใช้วัดผลไม่มีใน Starfish Class ครับ

1 ชอบ

2 ตอบกลับ

75 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label
นางสาวพรพรรณ
นางสาวพรพรรณ

1 เดือนที่แล้ว

ตอนนี้ยังไม่สามารถเพิ่มเองได้ค่ะ

0 ชอบ

Starfish
Starfish
Top Fan
Top Fan

1 เดือนที่แล้ว

การเพิ่มตัวชี้วัดในการประเมิน ในแอป Starfish Class ตอนนี้ยังทำไม่ได้ค่ะ แต่เรามามารถใช้ชุดพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะผู้เรียนนี้ประเมินได้ 3 รูปแบบ คือ
1) ชุดการประเมินหลังทำกิจกรรม
2) ชุดประเมินสมรรถนะ
3) ชุดการประเมิน STEAM Design Process

1 ชอบ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง