การพัฒนาครู ชุมชนออนไลน์

ชวนเพื่อนๆ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็นกันค่ะ ??

ครูชลิตา
ครูชลิตา
Top Fan
Top Fan

27 วันที่แล้ว

ท่านคิดว่าการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพมีความสำคัญอย่างไร และท่านมีแนวทางในการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอย่างไรบ้าง??

6 ชอบ

50 ตอบกลับ

708 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label
จิราภรณ์
จิราภรณ์

12 วันที่แล้ว

มีความสำคัญมากในการพัฒนาตนเอง

0 ชอบ

พีท ลิขิต
พีท ลิขิต

12 วันที่แล้ว

ขึ้นชื่อว่า ครู ถ้าไม่ทันโลก ก็จะเป็นครูที่โง่
ถ้าลูกศิษย์นำหน้าไปก่อน ครูก็เดินช้าไปแล้ว
ครูต้องเรียนรู้ทุกวัน รับความรู้ใหม่ทุกวัน
โลกจึงจะพัฒนาไปได้

0 ชอบ

นางสาวลิษา
นางสาวลิษา

12 วันที่แล้ว

พัฒนาตนเองเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการเรียนการสอน

0 ชอบ

นางสาวเจตินาร์
นางสาวเจตินาร์

12 วันที่แล้ว

การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพของครูมีผลกับคุณภาพผู้เรียน แนวทางในการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ เช่น การฝึกอบรมต่างๆหาเทคนิคการสอนเพิ่มประสบการณ์

0 ชอบ

นางสาวนันทภรณ์
นางสาวนันทภรณ์

12 วันที่แล้ว

มีความสำคัญมากต่อการศึกษา เพราะหากเราพัฒนาตน เรียนรู้ตลอดเวลา เราจะสามารถถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ของเราได้ เพราะเด็กคือเป้าหมายสำคัญสูงสุดของการศึกษา
นันทภรณ์ ผลเล็ก

0 ชอบ

สันติชัย
สันติชัย

12 วันที่แล้ว

การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีผลต่อความสำเร็จในการทำงานและความก้าวหน้าในชีวิตส่วนตัวได้ด้วย แนวทางเช่น เพิ่มความรู้และทักษะ, เปิดโอกาสใหม่, เพิ่มความเชี่ยวชาญ, เสริมความมั่นคงในการงาน และการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learner)

0 ชอบ

ฤทธิไกร
ฤทธิไกร

12 วันที่แล้ว

ทำให้เกิดความรู้ เทคนิค แนวทาง รูปแบบการเรียนรู้ ทันสมัย เป็นรูปแบบใหม่อยู่เสมอ และสามารถนำไปปรับประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีความรู้ที่คงทนครับ

0 ชอบ

นางสาวอรปรียา
นางสาวอรปรียา

12 วันที่แล้ว

สำคัญมากที่สุดเลยค่ะ เพราะการเป็นครูในปัจจุบันไม่ใช่การสอนให้เด็กอ่านตาม สอนให้เด็กท่องจำอย่างเดียว แต่ครูต้องมีนวัตกรรมช่วยให้เด็กเกิดความสนใจ ซึ่งครูต้องพัฒนาตนเอง หาเวลาในการเข้าอบรมทั้งระบบ Online และ Onsite ด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมากค่ะ

0 ชอบ

Natsuda
Natsuda

12 วันที่แล้ว

นอกจากได้รับความรู้มาใช้พัฒนาตนเองแล้วก็ยังเป็นส่วนสำคัญในการช่วยปรับทัศนคติและมุมมองของเราเพื่อที่จะได้ปรับตัวให้เท่าทันโลกด้วยค่ะ ซึ่งแนวทางพัฒนาตนเองอีกทางหนึ่งก็คือการทำความรู้จักเทคโนโลยีและสื่อทางการเรียนรู้ต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ

0 ชอบ

ภูมิพัฒน์
ภูมิพัฒน์

12 วันที่แล้ว

มีความสำคัญเนื่องจากหากเรามีทักษะในการทำงานที่ดี งานก็จะออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

0 ชอบ

นางจงกล
นางจงกล

12 วันที่แล้ว

การพัฒนาตนเองมีความสำคัญคือ จะ สามารถนำ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาต่อไป เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ แนวทางการพัฒนาตนเอง พัฒนาตนเองตลอดเวลา ด้วยเนื้อหาที่หลากหลาย

1 ชอบ

ซอบือรี
ซอบือรี

12 วันที่แล้ว

กับยุคสมัยปัจจุบัน สำคัญมาก ครูต้องอัพเดทเลเวล พัฒนาตนเองเสมอ ไม่งั้นไม่ทันโลก เดียวนี้มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนเยอะเลย จะได้ประหยัดเวลาในการเตรียมการสอน

0 ชอบ

นางสาวจิรภา
นางสาวจิรภา

12 วันที่แล้ว

เพราะโลกเปลี่ยน แนวคิดเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน เราต้องทันทุกสถานการณ์เพื่อที่จะได้สามารถอยู่รอดปลอดภัย มีสุข โดยการเรียนรู้ด้วยวิธีต่างๆ เพื่อเปิดโลกค่ะ

0 ชอบ

เหมือนจันทร์
เหมือนจันทร์

12 วันที่แล้ว

การพัฒนาตนเองมีความสำคัญมากค่ะ เพราะเราต้องปรับปรุงความรู้ และทักษะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการทำงาน พัฒนาการสอนเพื่อให้มีคุณภาพดีที่สุด เพื่อนักเรียนของรเาค่ะ

0 ชอบ

Pilaiwan
Pilaiwan

12 วันที่แล้ว

มีความสำคัญมาก เพราะโลกสมัยนี้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นครูอย่างเราจึงควรหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าอบรมเรียนรู้เรื่องต่างๆที่สำคัญต่อการสอนของเรา หรือเรียนรู้ผ่านการไปดูงานจริงๆจากเพื่อนครูท่านอื่นๆ

0 ชอบ

แกมแพร
แกมแพร

12 วันที่แล้ว

หมั่นหาความรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้เท่าทันโลกยุคปัจจุบัน

0 ชอบ

SC.KOI
SC.KOI

12 วันที่แล้ว

ทำให้เกิดความรู้ เทคนิค แนวทาง รูปแบบการเรียนรู้ ทันสมัย และสามารถนำไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีความรู้ต่อนอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0 ชอบ

ปรียาภรณ์
ปรียาภรณ์

12 วันที่แล้ว

สำคัญที่สุดค่ะ ในเมื่อความทันสมัยของโลกมันหมุนไม่มีมันหยุด ครูไทยก็อย่าหยุดพัฒนาตัวเองค่ะ

0 ชอบ

ชุติภา
ชุติภา

12 วันที่แล้ว

เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางาน พัฒนาเด็ก พัฒนาตนเอง นำไปต่อยอดในการทำกิจกรรม งานเอกสารข้อมูลต่าง ๆ

0 ชอบ

ภัทรกันย์
ภัทรกันย์

12 วันที่แล้ว

มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าครูที่ดีคือครูที่ไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเด็กต่อไป

0 ชอบ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง