KRU Club ชุมชนออนไลน์

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครู สร้างความเป็นเลิศในการสอนและแบ่งปันความรู้

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการสอนร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเตรียมพร้อมสู่การสอนที่ยอดเยี่ยม มาร่วมกันเป็นครูที่ดีที่สุด!

Al

นางสาวซัมเราะห์
นางสาวซัมเราะห์

25 วันที่แล้ว

Al ช่วยให้ครูสร้างห้องเรียนที่มีชีวิต เป็นกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น เร้าความสนใจของผู้เรียน

1 ชอบ

0 ตอบกลับ

84 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง