KRU Club ชุมชนออนไลน์

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครู สร้างความเป็นเลิศในการสอนและแบ่งปันความรู้

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการสอนร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเตรียมพร้อมสู่การสอนที่ยอดเยี่ยม มาร่วมกันเป็นครูที่ดีที่สุด!

การวัดและประเมินผลที่ดี ควรเป็นอย่างไร

ครูชลิตา
ครูชลิตา
Top Fan
Top Fan

1 เดือนที่แล้ว

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ ได้เลยค่าาา

0 ชอบ

16 ตอบกลับ

359 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label
Kanokporn
Kanokporn

1 เดือนที่แล้ว

การวัดผลที่ดี ต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ และใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสม

1 ชอบ

Baiteoy
Baiteoy

1 เดือนที่แล้ว

การวัดประเมินผลที่ดีต้องคำนึงช่วงวัยของผู้เรียน ศักยภาพของผู้เรียน

1 ชอบ

จารุวรรณ
จารุวรรณ

1 เดือนที่แล้ว

มีเครื่องมือ/วิธีการที่หลากหลาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

1 ชอบ

จริยา
จริยา

1 เดือนที่แล้ว

ครูผู้สอนต้องมีความยุติธรรมในการวัดผล

1 ชอบ

นางสาวปริศนา
นางสาวปริศนา

1 เดือนที่แล้ว

การวัดและประเมินผลที่ดี ต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะวัดและประเมิน
การออกแบบเครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการจะวัด ความหลากหลายในการวัดและมีการประเมินตามสภาพจริง เพื่อนำไปสู่การประเมินผลและตัดสินผล

1 ชอบ

ทำใจเสมอ....ทุกเวลา
ทำใจเสมอ....ทุกเวลา

1 เดือนที่แล้ว

1. หลากวิธีการวัด หลายเครื่องมือการวัด
2. คลอบคลุม เนื้อหา และ พฤติกรรม หรือตัวชี้วัด
3. มุ่งเน้นการวัด เพื่อพัฒนาผู้เรียน และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
4. "สอนกับสอบวัด" ของคู่กัน ต้องสอดคล้องกัน "เที่ยงตรง" และ "เชื่อมั่น"
5. เครื่องมือ ต้องมีคุณภาพ ตามหลักการวัดที่ดี

1 ชอบ

เบญจพร
เบญจพร

1 เดือนที่แล้ว

การวัดผลควรประเมินตามสภาพจริง

1 ชอบ

นางสาวอรวรรณ
นางสาวอรวรรณ

1 เดือนที่แล้ว

1. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ผลการเรียน ตั้วชี้วัด
2. คำนึงถึงความเหมาะขอเนื้อหาและวัยของผู้เรียน ร่วมถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน
3. มีเครื่องมือวัดที่หลากหลาย

1 ชอบ

นางจุฑามาส
นางจุฑามาส

1 เดือนที่แล้ว

ตรงวัตถุประสงค์ ใช้งานง่าย

1 ชอบ

อภิรตี
อภิรตี

1 เดือนที่แล้ว

การวัดผลที่ดี ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และประเมินตามสภาพจริง และเห็นพัฒนาการของนักเรียนได้

1 ชอบ

เบญจวรรณ
เบญจวรรณ

1 เดือนที่แล้ว

การวัดผลที่ดีต้องเที่ยงตรงและมีความเชื่อมั่น

1 ชอบ

MaggiejTheLuna
MaggiejTheLuna

1 เดือนที่แล้ว

การวัดผลและประเมินที่ดี ต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ โดยมีการใช้เครื่องมือที่ล้อไปกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และเหมาะสมกับผู้เรียน

1 ชอบ

Tammawat
Tammawat

1 เดือนที่แล้ว

ช่วงวัย เหมาะสม ใช้การได้จริง ไม่เป็นภาระของผู้ประเมิน

1 ชอบ

กายกาญจน์
กายกาญจน์

1 เดือนที่แล้ว

การวัดผลควรประเมินตามสภาพจริงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

1 ชอบ

ธนาภา
ธนาภา

1 เดือนที่แล้ว

การวัดและประเมินผลที่ดี จะต้องประเมินตามสภาพจริง วัดให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เครื่องมือมีความน่าเชื่อถืออ และสามารถนำผลที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

1 ชอบ

จีรนันท์
จีรนันท์

1 เดือนที่แล้ว

การวัดประเมินผลตามสภาพจริง

1 ชอบ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง