Starfish Educator Certified โครงการรับรองการพัฒนาตนเองของผู้อำนวยการและครู
คอลเลคชั่นคอร์สเรียนออนไลน์

Starfish Educator Certified โครงการรับรองการพัฒนาตนเองของผู้อำนวยการและครู

โครงการ Starfish Educator Certified ได้รับการรับรองโดยมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น องค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยความเชื่อที่ว่า "การเรียนรู้ที่มีความหมาย" คือการเรียนรู้ที่ครูสามารถส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะและสมรรถนะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงเพื่อกำหนดเส้นทางชีวิตของตนเองได้โครงการ Starfish Educator Certified มุ่งพัฒนาผู้อำนวยการและครูที่มีความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนา การจัดการศึกษาสมัยใหม่ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาไทย พัฒนาผู้อำนวยการและครูให้มีทักษะและความรู้ที่ทันสมัยเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน

9 คอร์ส
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Starfish Class Website Version

เครื่องมือในการประเมินทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนที่ครอบคลุม รวมไปถึงการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างง่าย ผ่าน Starfish ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Starfish Class Website Version
Starfish Academy

Starfish Class Website Version

Starfish Academy
2588 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

พื้นที่นักสร้างสรรค์ Makerspace เป็นการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ สามารถจัดได้หลายรูปแบบตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ เพื่อใ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้
Starfish Academy

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงด้วย Starfish Class

Starfish Class เป็นเครื่องมือผู้ช่วยของคุณครูในการประเมินทักษะ และบริหารจัดการห้องเรียนแบบง่ายๆ

Starfish Academy
Starfish Academy
การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงด้วย Starfish Class
Starfish Academy

การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงด้วย Starfish Class

Starfish Academy
เครืองมือครู
การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
0:00 ชั่วโมง

การวางแผนพัฒนาตนเอง

การวางแผนพัฒนาตนเองช่วยให้คุณครูกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวางแผน และช่วยให้ครูเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม มีการกำหนดระ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนพัฒนาตนเอง
Starfish Academy

การวางแผนพัฒนาตนเอง

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ชุมชนการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการพัฒนา

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้บุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ชุมชนการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการพัฒนา
Starfish Academy

ชุมชนการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการพัฒนา

Starfish Academy
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินการสอนของตนเอง

การประเมินการสอนของตนเอง เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการพัฒนาคุณภาพการสอน ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และโรงเรียน เพราะ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การประเมินการสอนของตนเอง
Starfish Academy

การประเมินการสอนของตนเอง

Starfish Academy
การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:30 ชั่วโมง

ผู้อำนวยการและความเป็นผู้นำด้านวิชาการ

ในยุคที่การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้อำนวยการจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร เพื่อให้ก่อเกิดประสิทธิภ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ผู้อำนวยการและความเป็นผู้นำด้านวิชาการ
Starfish Academy

ผู้อำนวยการและความเป็นผู้นำด้านวิชาการ

Starfish Academy
การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

การวางแผนกลยุทธ์ เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางโรงเรียน เป็นการกำหนดทิศทาง แนวทาง และเป้าหมายของโรงเรียนในอนาคต เพื่อ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
Starfish Academy

การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

สร้างทักษะในอนาคตด้วย makerspace

Makerspace คือ การออกแบบและการพัฒนาพื้นที่ เพื่อการจัดกิจกรรมสำหรับนักสร้างสรรค์ในรูปแบบการบูรณาการความรู้ การพัฒนาทั ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สร้างทักษะในอนาคตด้วย makerspace
Starfish Academy

สร้างทักษะในอนาคตด้วย makerspace

Starfish Academy