Starfish Class Website Version

เครื่องมือในการประเมินทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนที่ครอบคลุม รวมไปถึงการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างง่าย ผ่าน Starfish Class Website Version

เรียนรู้เรื่อง จุดเด่นของ Website Version ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

เครื่องมือประเมินผู้เรียน Starfish Class Website Version ได้ถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานได้บน Website เพื่อให้ง่ายต่อการประเมินผู้เรียน ช่วยลดเวลาและเอกสารการประเมิน อีกทั้งในเวอร์ชั่นนี้ยังสามารถ import รายชื่อผู้เรียน และมี 118 ชุดพฤติกรรมและสมรรถนะ เพื่อประเมินและเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะให้กับผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย

Learning Outcomes

จุดเด่นของ Website Version

Review การใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้น

Review 118 ชุดพฤติกรรมและสมรรถนะ

สาธิตการประเมินจริง และexport ออกมาเป็นรายงานจริง

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

การรู้จักตนเอง

การรู้จักตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

07.04.22

Level

Basic

คอลเลคชั่น Starfish Future Labz

Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

จุดเด่นของ Website Version

จุดเด่นของ Website Version

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
จุดเด่นของ Website Version
Review การใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้น

Review การใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้น

Review 118 ชุดพฤติกรรมและสมรรถนะ

Review 118 ชุดพฤติกรรมและสมรรถนะ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
Review 118 ชุดพฤติกรรมและสมรรถนะ
สาธิตการประเมินและexport รายงาน

สาธิตการประเมินและexport รายงาน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
สาธิตการประเมินและexport รายงาน