ผู้อำนวยการและความเป็นผู้นำด้านวิชาการ

ผู้อำนวยการและความเป็นผู้นำด้านวิชาการ

ในยุคที่การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้อำนวยการจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร เพื่อให้ก่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

รายละเอียดคอร์ส

ความเป็นผู้นำด้านวิชาการ เป็นคุณสมบัติหลักของ“ผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้บริหารสถานศึกษา” ซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญที่สุดในโรงเรียน เพราะเป็นผู้นำในการบริหารจัดการ เปลี่ยนแปลงโรงเรียนรวมถึงครูให้มีศักยภาพ นำไปสู่การผลิต นักเรียนที่มีสมรรถนะ และมีคุณภาพ การเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานนั้น ย่อมส่งผลต่อการพัฒนา โรงเรียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และตอบโจทย์การพัฒนาคนของประเทศต่อไป

Learning Outcomes

สามารถให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์

เป็นผู้นำที่มีศักยภาพในการพัฒนางานวิชาการ

เข้าใจภาวะผู้นําในการใช้นวัตกรรมเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้

เข้าใจวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

เข้าใจความหมายและความสำคัญของภาวะผู้นำทางวิชาการ

5 บทเรียน

ความหมายและความ สำคัญของภาวะผู้นำทาง วิชาการ

ความหมายและความ สำคัญของภาวะผู้นำทาง วิชาการ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ภาวะผู้นําในการใช้นวัตกรรม เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้

ภาวะผู้นําในการใช้นวัตกรรม เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ผู้นำที่มีศักยภาพในการพัฒนางานวิชาการ

ผู้นำที่มีศักยภาพในการพัฒนางานวิชาการ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา อย่างสร้างสรรค์

ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา อย่างสร้างสรรค์

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses
Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน เหรียญจากบัญชีของคุณ