การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

การวางแผนกลยุทธ์ เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางโรงเรียน เป็นการกำหนดทิศทาง แนวทาง และเป้าหมายของโรงเรียนในอนาคต เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ

รายละเอียดคอร์ส

การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของสถานศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาที่จะช่วยให้สามารถส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายที่สอดคล้องตามนโยบายการศึกษา กลยุทธ์จึงควรมีการเชื่อมโยงประสานสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วม สร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีคุณภาพ

Learning Outcomes

สามารถสร้างแผนกลยุทธ์โดยย่อ

สามารถสร้างการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ

เข้าใจเรื่อง การจัดการเรียนการสอน

เข้าใจเรื่อง การบริหารจัดการ

เข้าใจองค์ประกอบในการวางแผนกลยุทธ์

เข้าใจลักษณะของแผนกลยุทธ์ที่ดี

6 บทเรียน

ลักษณะของแผนกลยุทธ์ที่ดี

ลักษณะของแผนกลยุทธ์ที่ดี

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
องค์ประกอบในการวางแผนกลยุทธ์

องค์ประกอบในการวางแผนกลยุทธ์

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
แผนกลยุทธ์โดยย่อ

แผนกลยุทธ์โดยย่อ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ลักษณะของแผนกลยุทธ์ที่ดี
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 31 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses

ภาพรวมหลักสูตร

6 บทเรียน
3:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
29.03.24

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน เหรียญจากบัญชีของคุณ