การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัย โดยกระบวนการ...จิตศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy 242 views • 24 วันที่แล้ว
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัย  โดยกระบวนการ...จิตศึกษา

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยกระบวนการจิตศึกษา “จิตศึกษา” คือกระบวนการในการพัฒนาปัญญาภายใน หรือความฉลาดด้านในของเด็กปฐมวัย หมายถึงการพัฒนาจิตวิญญาณ และความฉลาดด้านอารมณ์ (EQ) ของเด็กปฐมวัย เพื่อทำให้เกิดความรู้เท่าทันต่ออารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นสามารถวิเคราะห์สาเหตุ และเข้าถึงความจริง ทำให้เกิดการเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกและผู้อื่นจากด้านในเพื่อให้เกิดความสุข ปัญญา และความรักต่อเพื่อนมนุษย์และทุกสิ่งในโลกของเรา ซึ่งกระบวนทัศน์ของจิตศึกษากับการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ ได้มีกิจกรรมจิตศึกษา พัฒนาปัญญาภายใน ทั้ง 5 กิจกรรมนั่นคือ 

1.กิจกรรมจิตจดจ่อ คือ การสร้างสมาธิในการเรียนของเด็กปฐมวัยให้จดจ่อกับเรื่องที่เกิดขึ้น มุ่งมั่น หรือกำลังมีสมาธิอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในการเรียนรู้ในขณะที่ครูกำลังสอน เพื่อให้เด็กเกิดสมาธิต่อสิ่งที่กำลังเรียนรู้ ซึ่งในการจัดการเรียนรู้ของครูอาจจะใช้การเรียนรู้แบบใช้อุปกรณ์ และแบบไม่ใช้อุปกรณ์ ซึ่งตัวอย่างกิจกรรมที่จะทำให้เด็กจดจ่อในระดับปฐมวัย ก็เพื่อจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เกิดความสนุกสนาน และให้เด็กมีสมาธิในการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมการส่งน้ำ กิจกรรมการส่งหลอด การส่งยางในหลอด ส่งปิงปองด้วยช้อน กิจกรรมการร้อยพวงมาลัย เป็นต้น 

2.กิจกรรม Brain gym คือ การพัฒนาสมองทั้งสองซีกให้มีการทำงานที่ดีมากขึ้น โดยใช้การฝึกอย่างง่ายๆช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการได้ยิน การมองเห็น เพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำ ช่วยให้สมองตื่นตัวและยังช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ช่วยให้รู้สึกสดใส พร้อมที่จะเรียนรู้  

ประโยชน์ของกิจกรรม Brain gym 

  1. ช่วยให้สมองสองซีกทำงานประสานกันได้ดี
  2. เพื่อกระตุ้นสมองส่วนการคิดหาเหตุผล การคิดแก้ปัญหา รวมทั้งทักษะทางด้านภาษา
  3. ช่วยให้สมองตื่นตัวจดจำได้ง่ายขึ้น
  4. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด

3.กิจกรรมโยคะ คือ การสร้างความสมดุลของร่างกาย-จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยรวมให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งการฝึกโยคะจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การออกกำลังกายหรือการฝึกท่าโยคะ การหายใจหรือลมปราณ การทำสมาธิ โดยการฝึกท่าโยคะจะกระตุ้นอวัยวะและต่อมต่าง ๆ ในร่างกายให้ทำงานดีขึ้น สุขภาพจึงดีขึ้น 

โยคะกับโรงเรียน ในแต่ละวันการเตรียมตัวเด็กก่อนเรียนนั้นมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการจัดการเรียนการสอน เพราะเมื่อเด็กพร้อม เขาจะเรียนรู้ทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว แนวทางที่โรงเรียนใช้เพื่อเตรียมเด็กก่อนเรียนในแต่ละวันนั้นเราเรียกว่า “จิตศึกษา”ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที ก่อนเข้าเรียน กิจกรรมอย่างหนึ่งในหลายๆกิจกรรมที่ครูใช้คือ กิจกรรมโยคะนั่นเอง โยคะเป็นแนวทางการฝึกควบคุมตัวเองทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ผู้ฝึกสัมผัสถึงความสุข มีสุขภาพแข็งแรง มีบุคลิกภาพที่ดี ควบคุมอารมณ์ได้ดีประสานกับความเข้าใจในธรรมชาติ ทำให้มีจิตใจละเอียดอ่อน และอ่อนโยน

4.กิจกรรม Body scan คือ การทำให้เด็กรับรู้ความรู้สึกที่ร่างกาย โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้เด็กปฐมวัยรู้สึกผ่อนคลาย ซึ่งความรู้สึกผ่อนคลายจะช่วยในการเรียนรู้ได้ดีกว่าความรู้สึกเครียด หรือกังวลใจ เพราะกิจกรรมนี้จะทำให้เด็กรู้สึกสงบ เมื่อสงบเด็กปฐมวัยก็ยิ่งเรียนรู้และมีการคิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการใช้ กิจกรรม Body Scan เพื่อเป็นการฝึกฝนสติให้กับเด็กปฐมวัย เมื่อเด็กมีการฝึกฝนสติบ่อยๆ จะทำให้เด็กๆ กลับมารู้ตัวไวหรือ ชำนาญมากขึ้นในการกลับมารู้ตัวเอง หรืออาจจะดึงจิตกลับมาอยู่ที่ความรู้สึกทางกาย ไม่ให้ฟุ้งซ่าน พอเด็กๆเริ่มชำนาญการรู้สึกทางกายแล้ว ก็สามารถฝึกฝนสู่การรู้ให้เท่าทันความคิดที่เกิดขึ้น รู้เท่าทันความรู้สึกของอารมณ์อื่นที่เกิดขึ้นได้นั่นเอง ซึ่งกิจกรรม Body Scan มีรูปแบบคือ กิจกรรมแบบยืน กิจกรรมแบบนั่ง และกิจกรรมแบบนอน โดยมีขั้นตอนของกิจกรรม Body Scan คือ 1. ขั้นเตรียม 2. ขั้น Scanใส่ข้อมูลที่ดี และ 3.ขั้นปลุก

ประโยชน์ของกิจกรรม Body Scan คือ

  1. ช่วยลดความกังวลและความเครียด
  2. ช่วยฝึกสติ การรู้ตัว การอยู่กับปัจจุบัน
  3. ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย

5. กิจกรรมเดินกำกับสติ กิจกรรมเดินกำกับสติเป็นวิธีการฝึกให้มีสติรู้ตัว จดจ่อ มั่นคงกับการก้าวเดิน มีสมาธิทำให้รู้สึกผ่อนคลาย กิจกรรมการเดินกำกับสติคือ การเอาสัมผัสที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินอย่างเชื่องช้ามาเป็นจุดในการตั้งสติ คล้ายกับการกำหนดลมหายใจที่ใช้ในการฝึกสมาธิในท่านั่ง การฝึกสติอยู่กับขณะเวลาที่ประสาทการรับรู้ อยู่กับปัจจุบัน ช่วยให้สติของเด็กมั่นคงขึ้น และยังเป็นเสมือนจุดยึดเหนี่ยวให้กับจิต เมื่อเด็กไม่ตั้งอยู่ในสมาธินั่นเอง

   ประโยชน์ของการเดินสมาธิ มีมากมายกลายประการคือ 

 1. ทำให้เด็กปฐมวัยมีสติที่จดจ่อและมั่นคงกับการก้าวเดิน และยังสามารถช่วยลดความเครียด และภาวะซึมเศร้าได้ด้วยมีสติที่จดจ่อและมั่นคง 

  2. เกิดความคุ้นเคยต่อระบบความคิดในจิตใจของเด็ก รวมถึงสิ่งที่จิตเปิดรับในขณะที่ฝึก

  3. เป็นโอกาสให้เด็กได้ฝึกดึงสติกลับมาอยู่กับช่วงเวลาในปัจจุบัน

 4. เด็กรู้สึกไวต่อการตอบสนองของประสาทสัมผัสที่เกิดขึ้นในร่างกาย

เห็นได้ว่า การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยกระบวนการ จิตศึกษา เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยให้ประสบความสำเร็จ เพื่อบูรณาการในการจัดประสบการณ์ และจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เป็นห้องเรียนแห่งความสุข ห้องเรียนที่อ่อนโยน ห้องเรียนเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนั่นเองทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

ครูทิพวัลย์ สังข์โชติ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๘ (บ้านคลองควน)

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Education Recovery & Learning loss
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

ในการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้จึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ
Starfish Academy

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

ออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ 6 ปัจจัยการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียน ในแบบฉบับ Booklet เช็คลิสต์ 8 วิธีออกแบบกิจ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม
Starfish Academy

ออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม

Starfish Academy
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Play and Learn classroom design

Play and Learn classroom design ออกแบบห้องเรียนให้สนุกด้วยเล่นปนเรียน เรียนรู้ความหมายของการเล่นปนเรียน ประ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Play and Learn classroom design
Starfish Academy

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

สร้าง Self-Esteem เสริมคุณค่าให้กับนักเรียนอย่างไร

Self-Esteem หรือ การเคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิต เพื่อให้สามารถรับมือกับอารมณ์และสถานการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สร้าง Self-Esteem เสริมคุณค่าให้กับนักเรียนอย่างไร
Starfish Academy

สร้าง Self-Esteem เสริมคุณค่าให้กับนักเรียนอย่างไร

Starfish Academy

Related Videos

Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
28 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
73 views • 6 เดือนที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
1626 views • 9 เดือนที่แล้ว
สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56
Starfish Academy

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

Starfish Academy
525 views • 8 เดือนที่แล้ว
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน