PLC Happy Hour Live Online การลดความถดถอยในการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy 1772 views • 2 ปีที่แล้ว
PLC Happy Hour Live Online การลดความถดถอยในการเรียนรู้

PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 8 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 นวัตกรรมของโรงเรียน หัวข้อ “การลดความถดถอยในการเรียนรู้”

ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ทั้งสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองต้องมีการปรับตัวในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้การเรียนสามารถดำเนินต่อไปได้ และจากการปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนเกิดความไม่ต่อเนื่องในด้านการเรียน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่อาจหายไป จนก่อให้เกิดภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอย นวัตกรรมของโรงเรียนจึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งมาปรับใช้เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนไม่หยุดนิ่ง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของโรงเรียนถึงแนวทางในการช่วยฟื้นฟูความรู้และลดความถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สำหรับกิจกรรม PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 8 นี้ ได้มีโรงเรียนต้นเรื่อง 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย และโรงเรียนบ้านปางปอย ที่ได้แลกเปลี่ยน พูดคุยถึงนวัตกรรมของโรงเรียน ในการลดความถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่เป็นผลต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของเด็กได้อย่างไร

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโควิดโมเดล “เวียงหวาย Learning Bag”

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ไม่ต่อเนื่องและไม่เต็มที่ ประกอบกับการปิดสถานศึกษา ทำให้โรงเรียนบ้านเวียงหวายได้หาแนวทางในการช่วยให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติ ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ การอ่านออกเขียนได้ ด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านทักษะการดำรงชีวิต ด้านเจตคติ สังคมและระเบียบวินัย โดยโรงเรียนได้ดำเนินการทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ผู้บริหารในการรับทราบนโยบายของต้นสังกัดและนำมาประยุกต์กับการปฏิบัติงานของโรงเรียน การ PLC ประชุมร่วมกับคณะครูถึงแนวทางและกิจกรรมที่จะช่วยลดการถดถอยทางการเรียนรู้และการฟื้นฟูการเรียนรู้ของผู้เรียน การปรับการจัดการเรียนรู้ แผนการสอน รูปแบบการสอน การจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ และการวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ 

รวมถึงการปรับตัวทั้งนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างครอบคลุมที่สุด จึงทำให้เกิดเป็นแนวดำเนินงานของโรงเรียนในรูปแบบ

“การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโควิดโมเดล” ซึ่งทำให้เกิดกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้น เรียกว่า “เวียงหวาย Learning Bag” เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ลดความถดถอยในการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยมีหลักการสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ C (Collaboration classroom Research) การใช้นวัตกรรมการวิจัยแบบร่วมมือ O (Online On-air On-hand On demand และ On-site) การจัดการสอนแบบผสมผสานหลายช่องทาง V (Visit) การเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ นิเทศ ติดตามจากทางโรงเรียน I (Innovation) การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และ D (Development) การพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในการดำเนินงานตามหลักการในแต่ละประเด็น จะมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงาน ด้วยหลักการของวงจรคุณภาพ (PDCA) ทำให้เกิดกิจกรรม Wiang Wai Learning Bag ในแต่ละช่วงชั้น ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรม โดยเฉพาะในช่วงที่นักเรียนต้องเรียนรู้ผ่านรูปแบบออนไลน์ และ On-hand พบว่า การเรียนรู้ของเด็กถึงแม้ว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนดในสถานการณ์ปกติ แต่ว่าเกินเป้าหมายตามที่โรงเรียนตั้งเป้าไว้ จากการประเมินผลการทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

1 ห้องเรียน 1 นวัตกรรม “ปางปอย Learning Box”

จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถสอนได้ตามปกติ โรงเรียนบ้านปางปอยจึงได้มีการสำรวจความพร้อมในการเรียนของผู้เรียน พบว่า ร้อยละ 95 ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียน จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ On-hand เต็มรูปแบบ แต่ผลสะท้อนกลับพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการรับรู้และเข้าใจในใบงานได้น้อย โดยเฉพาะนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ขาดการศึกษาที่ต้องเน้นการอ่านออกเขียนได้ และขาดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดภาวะถดถอย 

ทางโรงเรียนทั้งคณะผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน จึงดำเนินการประชุม วางแผนร่วมกันถึงแนวทางการลดความถดถอยการเรียนรู้ของผู้เรียน การปรับเปลี่ยนวิธีการสอน การปรับเนื้อหาวิชา การ PLC ของครูแต่ละช่วงชั้น การออกแบบชิ้นงาน ภาระงาน การวัดประเมินผลที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น และส่งเสริมให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนในโครงการ “คลินิกเยี่ยมบ้าน” โดยครูประจำชั้นทุกวันอังคาร-พุธ ทั้งนี้ โรงเรียนได้สร้าง “ปางปอย Learning Box” โดยได้แนวคิดจากโรงเรียนบ้านแม่คะ ซึ่งเป็นสื่อเคลื่อนที่ตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงชั้น เพื่อสร้างความพร้อมและให้นักเรียนมีความสุขก่อนการเรียนการสอนในรายวิชาปกติ สำหรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการใช้สื่อ พบว่า นักเรียนมีการฟื้นฟูในระดับที่ดีขึ้น และสื่อต่างๆ ที่โรงเรียนใช้ ทำให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย มีความสุขในการจัดกิจกรรม และคาดว่าจะมีการใช้รูปแบบกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษาหน้าต่อไป

จะเห็นได้ว่า ทั้ง 2 โรงเรียนได้มีการวิเคราะห์บริบทโรงเรียน และวิเคราะห์ถึงสิ่งที่มีในชุมชน 

การรับฟังความคิดเห็นจากส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องถึงสิ่งที่ควรพัฒนาและฟื้นฟู ทำให้ได้นวัตกรรมลดความถดถอยในการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เหมาะสม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์กับตัวผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ สามารถรับชม รับฟังเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1224544875041884

ผอ.วราลักษณ์ อุดมทรัพย์ ผอ.รร.บ้านเวียงหวาย สพป.ชม.เขต 3

ครูมัทนา รุ่งแจ้ง

ครูวีรชน คล้ำจีน รอง ผอ.รร.บ้านปางปอย สพป.ชม.เขต 3

ครูเปรมสุดา นันโท

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

เรียนรู้ผลกระทบของ Learning Loss ที่ส่งกระทบถึงผู้เรียน ในภาพรวมของประเทศเพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ 5ม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)
Starfish Academy

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

Starfish Academy
4009 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

กล่องการเรียนรู้ Learning Box

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
กล่องการเรียนรู้ Learning Box
Starfish Academy

กล่องการเรียนรู้ Learning Box

Starfish Academy
3668 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2476 ผู้เรียน

Related Videos

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
253 views • 2 ปีที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
5 มาตรการ ลดภาวะความรู้ถดถอย และฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
05:02
Starfish Academy

5 มาตรการ ลดภาวะความรู้ถดถอย และฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

Starfish Academy
391 views • 1 ปีที่แล้ว
5 มาตรการ ลดภาวะความรู้ถดถอย และฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
401 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]