กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 7 “ห้องเรียนแห่งความสุข”

Starfish Academy
Starfish Academy 75 views • 1 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 7 “ห้องเรียนแห่งความสุข”

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 7 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ “ห้องเรียนแห่งความสุข”

กิจกรรม PLC Teacher ในครั้งนี้ เป็นอีกมิติหนึ่งในการ PLC ร่วมกันจากตัวอย่างละครในหัวข้อ “ห้องเรียนแห่งความสุข” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเทคนิค วิธีการในการสร้างห้องเรียนของครูให้กลายเป็นห้องเรียนที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้เรียนตามบริบทที่แตกต่างกันได้มากยิ่งขึ้น 

ห้องเรียนแห่งความสุข คือ ห้องเรียนที่เด็กเป็นศูนย์กลาง มีการทำกิจกรรมร่วมกันในห้องเรียน เป็นห้องเรียนแห่งความเสมอภาค นักเรียนได้รับการปฏิบัติถึงความเอาใจใส่จากครูอย่างเท่าเทียมกัน เป็นห้องเรียนแห่งโอกาสที่ครูรู้จุดเด่น จุดด้อย หรือความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล การส่งเสริม สนับสนุนต่อยอดในความรู้ ความสามารถของนักเรียน การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นห้องเรียนที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ รวมไปถึงการเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน หัวใจสำคัญคือการที่เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้ ครูอาจจะเป็นผู้ช่วย ผู้อำนวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ทำการถอดบทเรียนจากตัวอย่างละคร “ครูมะ ห้องป.3” พบว่า มีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือทำ การจัดห้องเรียนตามศักยภาพของเด็ก เทคนิคการใช้คำถามของครูที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน ทำให้เด็กเกิดการ Active และพร้อมที่จะเรียนรู้ ทั้งนี้ ครูได้เรียนรู้ถึงการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน การกระตุ้นการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติจริงที่ส่งผลดีกว่าการเรียนรู้แบบท่องจำ การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของเด็ก กระบวนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียน ผ่านการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และการจัดรูปแบบกิจกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมที่สอดแทรกประสบการณ์ในห้องเรียน เทคนิคการสอน การสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ และการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้

ทั้งนี้ ในการระดมความคิดเห็นของครูจากบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละโรงเรียนมีเทคนิค หรือวิธีการสร้างห้องเรียนแห่งความสุข โดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมมือกันในการคิด และการวางแผน เน้นการลงมือปฏิบัติ การสร้างบรรยากาศในการนำเข้าสู่บทเรียน เน้นการใช้เทคโนโลยี ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย ใช้แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ เพื่อฝึกให้เด็กสามารถวิเคราะห์ คิดเป็น แก้ปัญหาได้ และในบทบาทของผู้บริหารมีวิธีการสร้างห้องเรียนแห่งความสุขและเสริมแรงให้ครู โดยการเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับครู สนับสนุนครูในทุกๆ ด้าน เช่น สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การส่งเสริม สนับสนุนครูในการเข้ารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพ การเสริมแรง การกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กจากสิ่งที่เด็กสนใจ บทบาทสมมติ การสำรวจความต้องการของเด็กรายบุคคล เป็นต้น

สรุปได้ว่า จากการถอดบทเรียนและระดมความคิดเห็นของครูและผู้บริหาร ครูได้เรียนรู้และสามารถนำวิธีการไปปรับใช้ในห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการสร้างห้องเรียนแห่งความสุขที่แตกต่างกันตามบริบทของแต่ละโรงเรียน เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

โค้ชศิริรัตน์ คำจูกัลย์ หัวหน้าทีมนักพัฒนาการศึกษา (Head Coach)

โค้ชชลสาย กาศรีวิชัย นักพัฒนาการศึกษา (Coach)

โค้ชสมศรี หล้าบุดดา นักพัฒนาการศึกษา (Coach)

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ครูสอน KIDS (คิด)

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
ด้านความสัมพันธ์

ครูสอน KIDS (คิด) ชวนคุณครูมาร่วมสร้าง Mindset ใหม่ๆ พร้อมหาไอเดียการตั้งคำถาม เพื่อสอนเด็กให้มีวิธีคิดและทำอย่างไรให้เ ...

บูรณาการ เทคนิคการสอน Active learning
ครูสอน KIDS (คิด)

ครูสอน KIDS (คิด)

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
112 ผู้เรียน

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านความสัมพันธ์

Play and Learn classroom design ออกแบบห้องเรียนให้สนุกด้วยเล่นปนเรียน เรียนรู้ความหมายของการเล่นปนเรียน ประ ...

บูรณาการ เทคนิคการสอน Active learning
Play and Learn classroom design
นางสาวพิมพ์ชนก มีสุข
นางสาวพิมพ์ชนก  มีสุข

Play and Learn classroom design

Starfish Academy
Starfish Academy
867 ผู้เรียน

การประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2:00 ชั่วโมง
Basic
การรู้จักตนเอง
การบริหารจัดการตนเอง

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

บูรณาการ เทคนิคการสอน การประเมิน
การประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

การประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1889 ผู้เรียน

โค้ชชิ่งสู่เส้นทางที่ใช่ด้วย MBTI : Myers-Briggs Type Indicator

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
การรู้จักตนเอง
การบริหารจัดการตนเอง

Coaching Through MBTI : Myers-Briggs Type Indicator เป็นคอร์สที่จะทำให้คุณครูได้เปลี่ยนจากครูที่ทำหน้าที่สอนให้เป็นโ ...

นวัตกรรม บูรณาการ เทคนิคการสอน
โค้ชชิ่งสู่เส้นทางที่ใช่ด้วย MBTI : Myers-Briggs Type Indicator
สุดารัตน์ ประกอบมัย
สุดารัตน์ ประกอบมัย

โค้ชชิ่งสู่เส้นทางที่ใช่ด้วย MBTI : Myers-Briggs Type Indicator

Starfish Academy
Starfish Academy
159 ผู้เรียน

Related Videos

Starfish Country Home School Foundation
03:43

Starfish Country Home School Foundation

Starfish Academy
Starfish Academy
101 views 9 เดือนที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
Starfish Academy
25 views 9 เดือนที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
Starfish Academy
06:16

Starfish Academy

Starfish Academy
Starfish Academy
198 views 11 เดือนที่แล้ว
Starfish Academy
Starfish Future Labz – Craft Your Future
05:27

Starfish Future Labz – Craft Your Future

Starfish Academy
Starfish Academy
70 views 15 วันที่แล้ว
Starfish Future Labz – Craft Your Future