กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 7 “ห้องเรียนแห่งความสุข”

Starfish Academy
Starfish Academy 2908 views • 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 7 “ห้องเรียนแห่งความสุข”

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 7 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ “ห้องเรียนแห่งความสุข”

กิจกรรม PLC Teacher ในครั้งนี้ เป็นอีกมิติหนึ่งในการ PLC ร่วมกันจากตัวอย่างละครในหัวข้อ “ห้องเรียนแห่งความสุข” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเทคนิค วิธีการในการสร้างห้องเรียนของครูให้กลายเป็นห้องเรียนที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้เรียนตามบริบทที่แตกต่างกันได้มากยิ่งขึ้น 

ห้องเรียนแห่งความสุข คือ ห้องเรียนที่เด็กเป็นศูนย์กลาง มีการทำกิจกรรมร่วมกันในห้องเรียน เป็นห้องเรียนแห่งความเสมอภาค นักเรียนได้รับการปฏิบัติถึงความเอาใจใส่จากครูอย่างเท่าเทียมกัน เป็นห้องเรียนแห่งโอกาสที่ครูรู้จุดเด่น จุดด้อย หรือความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล การส่งเสริม สนับสนุนต่อยอดในความรู้ ความสามารถของนักเรียน การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นห้องเรียนที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ รวมไปถึงการเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน หัวใจสำคัญคือการที่เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้ ครูอาจจะเป็นผู้ช่วย ผู้อำนวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ทำการถอดบทเรียนจากตัวอย่างละคร “ครูมะ ห้องป.3” พบว่า มีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือทำ การจัดห้องเรียนตามศักยภาพของเด็ก เทคนิคการใช้คำถามของครูที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน ทำให้เด็กเกิดการ Active และพร้อมที่จะเรียนรู้ ทั้งนี้ ครูได้เรียนรู้ถึงการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน การกระตุ้นการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติจริงที่ส่งผลดีกว่าการเรียนรู้แบบท่องจำ การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของเด็ก กระบวนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียน ผ่านการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และการจัดรูปแบบกิจกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมที่สอดแทรกประสบการณ์ในห้องเรียน เทคนิคการสอน การสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ และการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้

ทั้งนี้ ในการระดมความคิดเห็นของครูจากบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละโรงเรียนมีเทคนิค หรือวิธีการสร้างห้องเรียนแห่งความสุข โดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมมือกันในการคิด และการวางแผน เน้นการลงมือปฏิบัติ การสร้างบรรยากาศในการนำเข้าสู่บทเรียน เน้นการใช้เทคโนโลยี ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย ใช้แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ เพื่อฝึกให้เด็กสามารถวิเคราะห์ คิดเป็น แก้ปัญหาได้ และในบทบาทของผู้บริหารมีวิธีการสร้างห้องเรียนแห่งความสุขและเสริมแรงให้ครู โดยการเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับครู สนับสนุนครูในทุกๆ ด้าน เช่น สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การส่งเสริม สนับสนุนครูในการเข้ารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพ การเสริมแรง การกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กจากสิ่งที่เด็กสนใจ บทบาทสมมติ การสำรวจความต้องการของเด็กรายบุคคล เป็นต้น

สรุปได้ว่า จากการถอดบทเรียนและระดมความคิดเห็นของครูและผู้บริหาร ครูได้เรียนรู้และสามารถนำวิธีการไปปรับใช้ในห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการสร้างห้องเรียนแห่งความสุขที่แตกต่างกันตามบริบทของแต่ละโรงเรียน เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

โค้ชศิริรัตน์ คำจูกัลย์ หัวหน้าทีมนักพัฒนาการศึกษา (Head Coach)

โค้ชชลสาย กาศรีวิชัย นักพัฒนาการศึกษา (Coach)

โค้ชสมศรี หล้าบุดดา นักพัฒนาการศึกษา (Coach)

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

ครูสอน KIDS (คิด)

ครูสอน KIDS (คิด) ชวนคุณครูมาร่วมสร้าง Mindset ใหม่ๆ พร้อมหาไอเดียการตั้งคำถาม เพื่อสอนเด็กให้มีวิธีคิดและทำอย่างไรให้เ ...

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ครูสอน KIDS (คิด)
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง

ครูสอน KIDS (คิด)

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านความสัมพันธ์
basic
3:00 ชั่วโมง

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน

เผยเคล็ดลับ! เทคนิคการจัดการเรียนรู้และชั้นเรียน สู่ผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน พร้อมไหมที่จะยกระดับการสอนของคุณ? คอร์สออนไลน์นี้ร ...

Starfish Labz
Starfish Labz
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน
Starfish Labz

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้เรียน

Starfish Labz

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

Happy Kit นวัตกรรมนิทาน HAPPY KIT
27:31
Starfish Academy

Happy Kit นวัตกรรมนิทาน HAPPY KIT

Starfish Academy
46 views • 1 ปีที่แล้ว
Happy Kit นวัตกรรมนิทาน HAPPY KIT
MetamorCBE ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะผ่านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางความคิด
24:56
Starfish Academy

MetamorCBE ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะผ่านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางความคิด

Starfish Academy
151 views • 1 ปีที่แล้ว
MetamorCBE ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะผ่านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางความคิด
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
Makerspace Day #2
04:27
Starfish Academy

Makerspace Day #2

Starfish Academy
234 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #2