กิจกรรม TSQP Kick Off กลุ่มที่ 1 การเก็บหลักฐานและจัดการข้อมูล (ครูวิชาการ)

กิจกรรม TSQP Kick Off กลุ่มที่ 1 การเก็บหลักฐานและจัดการข้อมูล (ครูวิชาการ)

จากการทำงานวิชาการเชื่อว่าครูฝ่ายวิชาการส่วนใหญ่ มักจะเจอคำถามที่เกี่ยวกับรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ รวมไปถึงประสิทธิภาพของสื่อการเรียนที่ครูใช้ในการจัดการเรียนรู้ หรือผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ตามสมรรถนะ/ตัวชีวัดของบทเรียนหรือไม่ อย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่ครูมักจะตอบโดยการใช้ข้อมูลจากแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังการสอน แต่เนื่องด้วยการบันทึกข้อมูลมีรูปแบบที่หลากหลาย ส่งผลให้การประมวลผลข้อมูลเป็นไปได้ยากและไม่สะดวก ดังนั้น จึงต้องมีการจัดเก็บและจัดการข้อมูลให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งบทบาทของครูวิชาการมีส่วนช่วยให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ หรือบันทึกต่างๆ หลังการสอนให้มีรูปแบบ การประมวลผล หรือข้อสรุปที่สามารถทำได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น

บทบาทของฝ่ายวิชาการในการพัฒนาการจัดการศึกษา

ฝ่ายวิชาการจะต้องให้ความรู้แก่ครูในการเขียนแผน ในส่วนของแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นแผนที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษา ดังนี้

1. การพัฒนาครู ผ่านกระบวนการ PLC หรือ Lesson study ภายในโรงเรียน เป็นการช่วยให้ครูสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามสมรรถนะ/ตัวชีวัดของบทเรียน และยังช่วยให้ครูสามารถวัดและประเมินผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง

2. การวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ผลลัพธ์สอดคล้องหรือตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอนหรือไม่ ซึ่งผลสรุปจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำประกันคุณภาพการศึกษาได้

รูปแบบในการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

1) องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

  1.1 การกำหนด Learning Outcome เป็นการกำหนดสิ่งที่จะวัดให้ชัดเจนและ  สอดคล้องด้านทักษะและสมรรถนะที่ 21 ตาม Core Learning Outcome ที่ กสศ. กำหนด ประกอบด้วย ความสามารถเชิงปัญญา และความสามารถเชิงพฤติกรรม

  1.2 การเลือก Intervention เป็นการเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เช่น กระบวนการ STEAM Design Process กิจกรรมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ (Makerspace) Learning box การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน (School Innovation Project) ฯลฯ 

1.3 การวัดและประเมินผล

2) เครื่องมือช่วยครูในการวัดและประเมินผู้เรียน (School Item bank) เป็นแนวทางในการเลือกเครื่องมือสำหรับการวัดและประเมินที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในการประเมินที่ดีควรครอบคลุมทั้ง 3 รูปแบบ คือ การประเมินผลการเรีบนรู้ (AOL) เป็นประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน, การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (AFL) เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาระหว่างการจัดการเรียนรู้ และการประเมินเป็นการเรียนรู้ (AAL) ให้ผู้เรียนเป็นผู้ประเมินตนเอง

3) เครื่องมือช่วยครูในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ เช่น การใช้แบบวิเคราะห์ขนาดอิทธิพล (Effect size) ระดับชั้นเรียน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนที่มีต่อนักเรียนอย่างไร และการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคล

การเก็บหลักฐานการเรียนรู้

แนวทางในการจัดทำอนุทิน/บันทึกหลังการสอนของหน่วยการเรียนรู้ด้วย Google Form แบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนและผลการเรียนรู้ และบันทึกหลังการสอนของครู ที่สำคัญคือ การอัพโหลดเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ และเอกสารการวิเคราะห์ Effect size ด้วย เพื่อง่ายต่อการค้นหาข้อมูล

จะเห็นได้ว่า เครื่องมือช่วยครูในการวัดและประเมินผู้เรียน (School Item bank) และในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่การทำแผน การกำหนด Learning Outcome การเลือก Intervention การวัดประเมินผล การบันทึกหลังการสอน ที่สำคัญคือการประเมินผลทั้ง 3 ด้าน รวมไปการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพล (Effect size) เป็นสิ่งที่ฝ่ายวิชาการต้องให้ความสำคัญ นอกจากจะช่วยในการประกันคุณภาพแล้ว ยังสามารถนำไปใช้กับระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ว.PA) ได้อีกด้วย

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2013 ผู้เรียน
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy
Education Recovery & Learning loss
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

ในการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้จึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ
Starfish Academy

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

Makerspace Day #2
04:27
Starfish Academy

Makerspace Day #2

Starfish Academy
207 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #2
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
10:22
Starfish Academy

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
722 views • 1 ปีที่แล้ว
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้
10:11
Starfish Academy

Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้

Starfish Academy
1118 views • 1 ปีที่แล้ว
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้
Well Being - การพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน
11:22
Starfish Academy

Well Being - การพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน

Starfish Academy
32 views • 1 ปีที่แล้ว
Well Being - การพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน