กิจกรรม TSQP Kick Off กลุ่มที่ 1 การเก็บหลักฐานและจัดการข้อมูล (ครูวิชาการ)

กิจกรรม TSQP Kick Off กลุ่มที่ 1 การเก็บหลักฐานและจัดการข้อมูล (ครูวิชาการ)

จากการทำงานวิชาการเชื่อว่าครูฝ่ายวิชาการส่วนใหญ่ มักจะเจอคำถามที่เกี่ยวกับรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ รวมไปถึงประสิทธิภาพของสื่อการเรียนที่ครูใช้ในการจัดการเรียนรู้ หรือผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ตามสมรรถนะ/ตัวชีวัดของบทเรียนหรือไม่ อย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่ครูมักจะตอบโดยการใช้ข้อมูลจากแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังการสอน แต่เนื่องด้วยการบันทึกข้อมูลมีรูปแบบที่หลากหลาย ส่งผลให้การประมวลผลข้อมูลเป็นไปได้ยากและไม่สะดวก ดังนั้น จึงต้องมีการจัดเก็บและจัดการข้อมูลให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งบทบาทของครูวิชาการมีส่วนช่วยให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ หรือบันทึกต่างๆ หลังการสอนให้มีรูปแบบ การประมวลผล หรือข้อสรุปที่สามารถทำได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น

บทบาทของฝ่ายวิชาการในการพัฒนาการจัดการศึกษา

ฝ่ายวิชาการจะต้องให้ความรู้แก่ครูในการเขียนแผน ในส่วนของแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นแผนที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษา ดังนี้

1. การพัฒนาครู ผ่านกระบวนการ PLC หรือ Lesson study ภายในโรงเรียน เป็นการช่วยให้ครูสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามสมรรถนะ/ตัวชีวัดของบทเรียน และยังช่วยให้ครูสามารถวัดและประเมินผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง

2. การวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ผลลัพธ์สอดคล้องหรือตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอนหรือไม่ ซึ่งผลสรุปจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำประกันคุณภาพการศึกษาได้

รูปแบบในการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

1) องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

  1.1 การกำหนด Learning Outcome เป็นการกำหนดสิ่งที่จะวัดให้ชัดเจนและ  สอดคล้องด้านทักษะและสมรรถนะที่ 21 ตาม Core Learning Outcome ที่ กสศ. กำหนด ประกอบด้วย ความสามารถเชิงปัญญา และความสามารถเชิงพฤติกรรม

  1.2 การเลือก Intervention เป็นการเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เช่น กระบวนการ STEAM Design Process กิจกรรมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ (Makerspace) Learning box การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน (School Innovation Project) ฯลฯ 

1.3 การวัดและประเมินผล

2) เครื่องมือช่วยครูในการวัดและประเมินผู้เรียน (School Item bank) เป็นแนวทางในการเลือกเครื่องมือสำหรับการวัดและประเมินที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในการประเมินที่ดีควรครอบคลุมทั้ง 3 รูปแบบ คือ การประเมินผลการเรีบนรู้ (AOL) เป็นประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน, การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (AFL) เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาระหว่างการจัดการเรียนรู้ และการประเมินเป็นการเรียนรู้ (AAL) ให้ผู้เรียนเป็นผู้ประเมินตนเอง

3) เครื่องมือช่วยครูในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ เช่น การใช้แบบวิเคราะห์ขนาดอิทธิพล (Effect size) ระดับชั้นเรียน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนที่มีต่อนักเรียนอย่างไร และการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคล

การเก็บหลักฐานการเรียนรู้

แนวทางในการจัดทำอนุทิน/บันทึกหลังการสอนของหน่วยการเรียนรู้ด้วย Google Form แบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนและผลการเรียนรู้ และบันทึกหลังการสอนของครู ที่สำคัญคือ การอัพโหลดเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ และเอกสารการวิเคราะห์ Effect size ด้วย เพื่อง่ายต่อการค้นหาข้อมูล

จะเห็นได้ว่า เครื่องมือช่วยครูในการวัดและประเมินผู้เรียน (School Item bank) และในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่การทำแผน การกำหนด Learning Outcome การเลือก Intervention การวัดประเมินผล การบันทึกหลังการสอน ที่สำคัญคือการประเมินผลทั้ง 3 ด้าน รวมไปการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพล (Effect size) เป็นสิ่งที่ฝ่ายวิชาการต้องให้ความสำคัญ นอกจากจะช่วยในการประกันคุณภาพแล้ว ยังสามารถนำไปใช้กับระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ว.PA) ได้อีกด้วย

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2321 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

ในการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้จึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ
Starfish Academy

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy

Related Videos

Makerspace Day #2
04:27
Starfish Academy

Makerspace Day #2

Starfish Academy
234 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #2
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
10:22
Starfish Academy

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
1114 views • 1 ปีที่แล้ว
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้
10:11
Starfish Academy

Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้

Starfish Academy
1262 views • 1 ปีที่แล้ว
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้
Well Being - การพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน
11:22
Starfish Academy

Well Being - การพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน

Starfish Academy
55 views • 1 ปีที่แล้ว
Well Being - การพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน