PLC Teacher ครั้งที่ 3 “การวางแผนการสอน”

Starfish Academy
Starfish Academy 1152 views • 1 ปีที่แล้ว
PLC Teacher ครั้งที่ 3 “การวางแผนการสอน”

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 3 เป็นรูปแบบของการ PLC ในหัวข้อการวางแผนการสอน ผ่านกระบวนการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ครูได้เรียนรู้วิธีการวางแผน การออกแบบการสอน และวิธีการสอนแบบ Active Learning รวมถึงมีวิธีการวางแผนและการเตรียมตัวในการสอนอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน นักเรียนและชุมชน 

จากการร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงการวางแผนการสอน ข้อมูลที่ครูเตรียมในการวางแผนการสอน คือ 

1) การวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน สภาพนักเรียน สภาพชุมชนมีลักษณะอย่างไร วิเคราะห์ถึงความต้องการของชุมชน/สถานที่ตั้งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเป็นไปในทิศทางใด 

2) การวิเคราะห์ผู้เรียน/ศึกษาสภาพนักเรียน ว่ามีความสนใจหรือมีความต้องการในทิศทางใด โดยการประเมินผ่านคุณลักษณะนักเรียนรายบุคคล หรือการสังเกตุถึงความต้องการของนักเรียน เพื่อให้ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 

3) การวิเคราะห์ศึกษาหลักสูตรและตัวชี้วัด เพื่อนำไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ โดยการกำหนดจุดประสงค์ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนว่าผู้เรียนต้องการอะไร นำไปใช้รูปแบบใด และหลักสูตรต้องการมุ่งเน้นในทิศทางใด ทั้งนี้ จะต้องมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถใช้ได้จริงและเป็นประโยชน์กับนักเรียน ซึ่งในแผนการจัดการเรียนรู้อาจจะนำวิธีการสอนแบบ Active Learning โดยผ่านกระบวนการ STEAM Design Process เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อฝึกให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และสร้างนวัตกรรมได้ การเลือกสื่อการสอน กิจกรรมที่น่าสนใจ วิธีการสอนและแนวทางการประเมินที่สอดคล้องกัน

ครูนราธิป อินทรปัญญา โรงเรียนบ้านมูเซอ

ครูอนันต์ เตชะระ โรงเรียนบ้านดง

ครูเบญจพร บุญนุช โรงเรียนวัดละมุด ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
1657 ผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะการอ่าน

หนังสือเปรียบเสมือนคลัง ที่รวบรวมเรื่องราวความรู้ต่างๆ มากมาย การพัฒนาทักษะและส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านจึงมีความสำคัญเป็น ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะการอ่าน
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะการอ่าน

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญห ...

Starfish Academy
Starfish Academy
บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Starfish Academy

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy

Related Videos

Makerspace Day #2
04:27
Starfish Academy

Makerspace Day #2

Starfish Academy
110 views • 6 เดือนที่แล้ว
Makerspace Day #2
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
10:22
Starfish Academy

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
300 views • 7 เดือนที่แล้ว
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้
10:11
Starfish Academy

Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้

Starfish Academy
484 views • 7 เดือนที่แล้ว
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
05:05
Starfish Academy

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

Starfish Academy
294 views • 10 เดือนที่แล้ว
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)