งานเสวนา โรงเรียนเปลี่ยนใหม่ “ปิด GAP ห้องเรียนในยุคโควิด-19”

Starfish Academy
Starfish Academy 495 views • 7 เดือนที่แล้ว
งานเสวนา โรงเรียนเปลี่ยนใหม่ “ปิด GAP ห้องเรียนในยุคโควิด-19”

เครื่องมือหรือวิธีการปิด GAP ห้องเรียนในยุคโควิด-19

โรงเรียนวัดศิลามูล เป็นโรงเรียนรัฐบาลขนาดกลาง มีนักเรียนจำนวน 204 คน มีครูและบุคลากร 14 คน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ปรากฎว่าไม่สามารถทำได้ เนื่องจากพื้นฐานครอบครัว ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้าง ส่งผลให้ไม่มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์

จากการสำรวจ พบว่ามีนักเรียนไม่ถึงร้อยละ 30 ที่มีความพร้อมของอุปกรณ์และพร้อมใช้ในการเรียนออนไลน์ซึ่งต้องใช้อินเทอร์เน็ต ทางโรงเรียนจึงได้ให้ความช่วยเหลือผู้ปกครอง โดยได้ขอความอนุเคราะห์ซิมเครือข่ายทรู จำนวน 50 อัน มอบให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้นำไปใช้ แต่ก็ยังไม่สามารถนำไปใช้ได้ครอบคลุมทั้งหมด ทำให้การจัดการเรียนการสอนในช่วง 2 ภาคเรียนที่ผ่านมายังมีปัญหาอยู่มาก และจากการประชุมร่วมกับคณะครูได้ค้นพบว่า นักเรียนเกิดความถดถอยทางการเรียนรู้ค่อนข้างมาก 

โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะพบปัญหามากที่สุดในด้านทักษะการอ่าน ทำให้การเรียนต่างๆ เกิดขึ้นได้ไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้เป็นผลพ่วงมาจากการที่นักเรียนไม่มีความพร้อม ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนออนไลน์ ดังนั้น ครูและผู้บริหารโรงเรียนได้ประชุม หารือ PLC ร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอยของนักเรียน โดยการใช้กล่อง Learning Box ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ และจัดหารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งจะพิจารณาถึงขั้นตอนของการดำเนินงานที่จะให้นักเรียนทำอย่างไรได้บ้าง  

โดยครูจะทำการวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาที่มีความจำเป็นและเป็นตัวชี้วัดที่นักเรียนต้องรู้ เพื่อนำมาออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยครูจะร่วมกันทำงานในการจัดทำ Booklet ซึ่งประกอบไปด้วย ใบความรู้ ใบงาน แบบประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนและผู้ปกครอง ทั้งนี้ การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนจะประเมินใน 3 ส่วนหลักๆ คือ การประเมินตามสภาพจริงโดยให้นักเรียนประเมินตนเอง ผู้ปกครองประเมินนักเรียน และครูประจำวิชาประเมินผลงานนักเรียนว่ามีการพัฒนาในการเรียนรู้อย่างไร 

หลังจากวางแผนเตรียมการเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ตามตัวชี้วัดต่างๆ ที่นักเรียนต้องรู้ให้พร้อมมากที่สุดลงในกล่อง และทำการนัดหมายนักเรียนมารับกล่องที่โรงเรียนหรือจัดส่งที่บ้าน กรณีที่นักเรียนไม่ทราบวิธีการใช้กล่อง Learning Box ครูจะทำหน้าที่เป็นโค้ชให้กับนักเรียนและผู้ปกครองผู้ที่ใกล้ชิดกับนักเรียนและจะต้องกลายมาเป็นครูช่วยสอนนักเรียนที่บ้าน ถือได้ว่า ผู้ปกครองเป็นผู้ที่ลดช่องว่าง หรือ GAP ที่เกิดจากโควิด-19 ได้เป็นอย่างมาก หลังจากที่นักเรียนได้ปฏิบัติแล้ว ครูมีหน้าที่ในการติดตามการทำกิจกรรมของนักเรียน โดยการลงพื้นที่เข้าสำรวจการทำกิจกรรมของนักเรียนที่บ้านว่านักเรียนสามารถทำกิจกรรมจาก Booklet ได้ครบถ้วนหรือไม่ หรือเกิดปัญหาอย่างไร และจากการดำเนินงานก่อให้เกิดเป็นผลงานของนักเรียนซึ่งถือได้ว่า เป็นนวัตกรรมจากการเรียนรู้ของนักเรียนและเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชาได้ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและยังได้องค์ความรู้แบบฝังลึกนอกจากการอ่านแล้วนักเรียนยังได้ลงมือปฏิบัติอีกด้วย 

สำหรับหน่วยการเรียนรู้อื่นๆ ทางโรงเรียนได้ให้ครูร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยต่างๆ เพิ่มเติมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีการใช้สื่อหรือนวัตกรรมอะไรที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น ทั้งนี้ โรงเรียนได้เพิ่มพื้นที่ Makerspace ให้กับนักเรียน โดยการจัดห้องให้นักเรียนได้ใช้ความรู้หรือความสนใจในการทำกิจกรรม 

ผลตอบรับจากการทำกิจกรรมของนักเรียน คือ นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม รู้สึกสนุกที่ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองและมีความสุขกับการเรียนรู้โดยใช้กล่อง Learning Box มากกว่าการเรียนแบบออนไลน์ ในส่วนผลตอบรับจากผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองร้อยละ 90 พึงพอใจกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กล่อง Learning Box กิจกรรมในกล่อง Learning Box เป็นกิจกรรมที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียน และผู้ปกครองสามารถช่วยสอนนักเรียนในเวลาว่าง ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา สำหรับข้อเสนอแนะทั้ง 3 ฝ่ายจากการเรียนรู้ผ่านกล่อง Learning Box พบว่า ด้านนักเรียนต้องการให้กล่อง Learning Box มีวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย ซึ่งโรงเรียนได้ทำการหารือร่วมกันในการสรรหางบประมาณในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม ด้านครูเพิ่มการบูรณาการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้สามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และด้านผู้ปกครองต้องการให้ลดการเรียนรู้แบบออนไลน์และเพิ่มกิจกรรมที่เน้นปฏิบัติให้หลากหลายมากขึ้น 

โรงเรียนได้มีแผนในการการเพิ่มช่องทางของกล่อง Learning Box ให้มากขึ้น ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ทำให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระวิชา เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงในรูปแบบ Active Learning ให้มากที่สุด เพื่อลด GAP หรือช่องว่างที่เกิดจากวิกฤติโควิด-19ให้ลดน้อยลงที่สุด

นายชำนาญ สังข์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิลามูล จ.นครปฐม

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะการอ่าน

หนังสือเปรียบเสมือนคลัง ที่รวบรวมเรื่องราวความรู้ต่างๆ มากมาย การพัฒนาทักษะและส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านจึงมีความสำคัญเป็น ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะการอ่าน
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะการอ่าน

Starfish Academy
Education Recovery & Learning loss
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

ในการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้จึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ
Starfish Academy

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy

Related Videos

การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ

Starfish Academy
1972 views • 7 เดือนที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
28 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
74 views • 6 เดือนที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56
Starfish Academy

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

Starfish Academy
525 views • 8 เดือนที่แล้ว
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน