งานเสวนา โรงเรียนเปลี่ยนใหม่ “ปิด GAP ห้องเรียนในยุคโควิด-19”

Starfish Academy
Starfish Academy 344 views • 7 เดือนที่แล้ว
งานเสวนา โรงเรียนเปลี่ยนใหม่ “ปิด GAP ห้องเรียนในยุคโควิด-19”

เครื่องมือหรือวิธีการปิด GAP ห้องเรียนในยุคโควิด-19

โรงเรียนวัดบ้านไร่ (ประชานุกูล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีครูและบุคลากรจำนวน 13 คน และมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 235 คน 

จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ตามแต่ที่ผู้เรียนมีความสามารถที่จะเรียนได้ สำหรับแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในการวางแผนแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน โดยการสำรวจความพร้อมของผู้เรียนในการเรียนจากรูปแบบใดผ่านครูประจำชั้น เนื่องจากว่าผู้ปกครองมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ (พม่า ลาวและมอญ) และจากการสำรวจพบว่า นักเรียนมีความพร้อมในหลากหลายรูปแบบ ทั้ง On Air Online On Demand และ On Hand ทั้งนี้ โรงเรียนได้มีการจัดตารางเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ และทำการแจ้งผู้ปกครองให้ทราบถึงการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว

สำหรับนักเรียนที่สามารถเรียนออนไลน์ได้ การจัดการเรียนการสอน ไม่เน้นด้านเนื้อหาอย่างเดียวแต่จะต้องทำให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนด้วย เพื่อที่จะให้เด็กรู้สึกสนุกและอยากเรียนในชั่วโมงต่อไป โดยมีการจัดรูปแบบที่หลากหลาย แต่การเรียนในรูปแบบ On Air Online On Demand ในระดับชั้นต่างๆ ยังไม่ตอบโจทย์ เนื่องจากยังมีนักเรียนบางกลุ่มที่ยังไม่เข้าถึงเทคโนโลยีต่างหรือไม่มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ ซึ่งในช่วงแรกมีการจัดใบงาน ใบกิจกรรม เป็นชุดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมารับที่โรงเรียน หลังจากทำไปสักระยะหนึ่ง พบว่านักเรียนขาดการส่งงานและนักเรียนไม่มีความเข้าใจในใบงานที่ส่งไป เนื่องจากเด็กเล็กจะต้องมีการอธิบาย ควบคุมและดูแลจากผู้ปกครอง เพราะฉะนั้น โรงเรียนจึงนำนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบจากบ้านปลาดาว มูลนิธิสตาร์ฟิชฯมาปรับใช้ คือ การนำ Learning Box นำมาปรับใช้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นๆ ด้วย เช่น วิชาภาษาไทยให้นักเรียนแต่งกลอนและบูรณาการโดยการนำอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่อง Learning Box ตกแต่งเป็นใบงาน และวิชาวิทยาศาสตร์ที่ให้เด็กได้ลงมือประดิษฐ์ ทดลองด้วยตนเอง เป็นต้น

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 โรงเรียนได้มีการประกาศเปิดเรียนอีกครั้ง เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ในภาคเรียนที่ 2/2563 ซึ่งโรงเรียนได้มีการนำนวัตกรรม Learning Box มาใช้อย่างต่อเนื่อง โดยปรับใช้ในห้องเรียนในรูปแบบการทำกิจกรรมผ่าน Learning Box การลงมือทำเป็นกลุ่มให้นักเรียนได้คิดร่วมกัน ทำงานร่วมกัน และเรียนรู้ด้วยตนเอง และจากการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ส่งผลให้คะแนนรวมการสอบระดับชาติของทุกรายวิชาสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 4 รายวิชา ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ทำให้เห็นว่า นวัตกรรม Learning Box สามารถนำมาใช้ได้จริงและเห็นผลอย่างชัดเจน และในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนยังคงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม เนื่องจากสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลาย และจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เห็นว่า ถึงแม้โรงเรียนจะหยุดลงแต่การเรียนรู้ของผู้เรียนจะหยุดไม่ได้ เพราะฉะนั้น ครูและบุคลากรทุกคนต้องหาทุกวิถีทางเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของนักเรียน

นางสาวชนกานต์ แสงงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่ (ประชานุกูล) จ.สมุทรสาคร

ครูมินตรา กะลินตา หัวหน้าวิชาการ (แทน)

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
1077 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
1051 ผู้เรียน
Education Recovery & Learning loss
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

ในการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้จึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ
Starfish Academy

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
2575 ผู้เรียน

Related Videos

Starfish Country Home School Foundation
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation

Starfish Academy
139 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
29 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ

Starfish Academy
2039 views • 8 เดือนที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
74 views • 6 เดือนที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข