วิธีส่งเสริมเด็กให้มีความสุขด้วย Multiple intelligence

Starfish Academy
Starfish Academy 584 views • 1 เดือนที่แล้ว
วิธีส่งเสริมเด็กให้มีความสุขด้วย Multiple intelligence

พหุปัญญา ผู้คิดค้น โดย Howard Gardner 

  • เกิดเมื่อ 11 กรกฎาคม 1943 
  • ได้รับแรงบันดาลใจจากนักจิตวิทยารุ่นพี่ คือ Jean Piaget ที่เป็นเจ้าพ่อทฤษฎีการเรียนรู้
  • ได้ทำงานร่วมกับคน 2 กลุ่ม เด็กที่มีพรสวรรค์ และเด็กที่มีการกระทบสะเทือนทางสมองอย่างรุนแรง
  • ได้นำเสนอทฤษฎี Frames of Mind 

9 ความฉลาด มีอะไรบ้าง

1. Picture Smart ฉลาดภาพ คิดเป็นภาพ เห็นมิติของสิ่งต่างๆ ชอบจินตนาการเป็น 

มีทั้งเด็กสายวิทย์และสายศิลป์ 

ส่งเสริมอย่างไร : สอนแบบโดยการวาดภาพประกอบ เช่น วาด Mind-Mapping ให้ระบายสี ให้จินตนาการ 

2. Nature Smart ฉลาดป่า ชอบมีพลังเวลาอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ เห็นวงจรในธรรมชาติ เช่น ชอบสัตว์ เลี้ยงสัตว์ ไวต่อความเปลี่ยนแปลงต่อดินฟ้าอากาศ ปรับตัวได้ดี

ส่งเสริมอย่างไร : สร้างกิจกรรมให้เขาได้ลงมือทำจริง เช่น ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ค่ายสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

3. Number Smart ฉลาดเลข ชอบตัวเลขตรรกะเหตุผล จำแนกตัวเลขได้ ชอบทำตามระเบียบ หาเหตุผลต่างๆ เชื่อในสิ่งที่อธิบายได้ 

ส่งเสริมอย่างไร : ให้ได้แก้ไข ฝึกเรื่องคิดคำนวณ ฝึกการคิดในใจ คิดเลขเร็ว สามารถเป็นนักคณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ 

4. People Smart ฉลาดคน เข้ากับคนง่าย สื่อสารเก่ง มีภาวะผู้นำ ชอบสื่อสาร ชอบการนำเสนอ ชอบยกมือ ชอบแสดงออก ชอบอยู่กับผู้อื่น

ส่งเสริมอย่างไร : สนับสนุนให้ทำงานกลุ่มมากยิ่งขึ้น จำลองสถานการณ์ บทบาทสมมติ สามารถเป็นผู้บริหาร นักการตลาด 

5. Body Smart ฉลาดกาย ชอบการเคลื่อนไหว ชอบใช้ร่างกาย ชอบลงมือทำ พลังกายมาก ไม่ชอบอยู่นิ่ง ชอบสัมผัส แตะตัว ชอบทำมือไม้ประกอบท่าทาง ชอบคิดในขณะที่ออกกำลังกาย 

ส่งเสริมอย่างไร : พาให้ลงมือทำ ได้ใช้สัมผัสร่างกาย เช่น สอน A B C ต้องใช้ท่าทางเข้ามาช่วยให้เขาจำง่าย ให้เกิดประสบการณ์ตรง สามารถเป็นนักกีฬา นักแสดง ช่างซ่อมรถยนต์ ได้

6. Self Smart ฉลาดตน เข้าใจตนเอง มีวินัย พึ่งตัวเองได้ มีเป้าหมาย ครุ่นคิดกับตนเอง เชื่อมั่นในตัวเอง อยู่ลำพัง มีความสนใจเป็นพิเศษ

ส่งเสริมอย่างไร : เปิดโอกาสให้เขาอยู่ตามลำพัง ได้แยกตัวบ้าง สอนให้เห็นคุณค่าและนับถือตัวเอง ให้ทำโครงงาน ทำงานเดี่ยวสลับกับงานกลุ่ม ให้วางแผนชีวิต สามารถเป็นนักจิตวิทยา นักคิด นักบวช 

7. Word Smart ฉลาดคำ ชอบอ่าน เขียน คิดคำ เก่งภาษา ชอบบรรยายพรรณนา จำรายละเอียดได้ เจ้าบทเจ้ากลอน ชอบเรียนประวัติศาสตร์ ภาษาไทย มากกว่าคณิตศาสตร์

ส่งเสริมอย่างไร : ให้เขาเขียนเรื่องราว ให้เขาตอบคำถาม สามารถเป็นนักพูด นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ นักสอนภาษา

8. Life Smart ฉลาดลึก ชอบตั้งคำถามที่ลึกซึ้ง มีวิสัยทัศน์กว้าง คิดเชิงปรัชญา ชอบคิดนวัตกรรม 

ส่งเสริมอย่างไร : ให้เขาคิดทฤษฎีใหม่ๆ ให้ลองคาดการณ์ผลระยะยาว สามารถเป็นคนที่ให้คำปรึกษาคนได้ 

9. Sound Smart ฉลาดเพลง หูดี ตรงคีย์ จับจังหวะง่าย ไวต่อโทนเสียง ชอบฟังเพลง เล่นดนตรี

ส่งเสริมอย่างไร : แต่งเนื้อหาให้เป็นเพลง สอนผ่านเพลง ให้เพลงฝึกสมาธิก่อนเรียนทุกครั้ง 

หลักการออกแบบ 3 ข้อ

  • ทุกคนควรได้รับการส่งเสริมในปัญญาด้านที่ถนัด
  • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรมีความหลากหลาย
  • การประเมินการเรียนรู้ต้องมีเครื่องมือที่หลากหลาย 

Q & A 

การเลี้ยงตามใจ และมีความก้าวร้าวต้องการอะไร

ตอบ เด็กกำลังต้องการความช่วยเหลือ และมองให้ออกว่าเขามีความฉลาดด้านไหน และต้องการ

การส่งเสริมอย่างไร 

ชอบเล่นจิ๊กซอว์ แต่วาดภาพไม่เก่ง จะมีวิธีการประเมินอย่างไร 

ตอบ ความฉลาดในแต่ละเรื่องไม่ต้องติ๊กถูกทุกข้อ แต่เป็นมองมุมไหนก็ได้ของความฉลาดนั้น 

สอนในห้องที่มีเด็กหลากหลาย เราจะสอนให้เกิดความสนับสนุนรายบุคคลอย่างไร 

ตอบ ทฤษฎีเป็นประโยชน์กับครูในเรื่องของการสังเกตภาพรวม เพราะเป็นเรื่องปกติถ้าเราจัดกิจกรรมอะไรสำหรับคนส่วนใหญ่ และลองจัดกลุ่มเด็กที่มีความสนใจคล้ายๆ กัน 

คนเก่งที่ไม่อยากแสดงว่าตัวเองเก่ง เราจะโน้มน้าวให้เขาแสดงออกได้อย่างไร 

ตอบ ให้เขาแสดงออกแบบตัวต่อตัว และต้องการความมั่นใจก่อน ไม่ควรไปกดดันให้เขาแสดงออกในกลุ่มใหญ่ เป็นต้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2355 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2330 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
5927 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
312 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6568 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
5549 views • 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
60 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]