English is FUN สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

Starfish Labz
Starfish Labz 3856 views • 4 เดือนที่แล้ว
English is FUN สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

สอนภาษาอังกฤษอย่างไรให้สนุก English is FUN  การสอนภาษาอังกฤษให้สนุกไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ถ้าคุณครูมีสื่อการสอนที่ดี มีประสิทธิภาพในการนำมาเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสอนในวิชาภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ

สื่อการสอน คือ สื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ และเนื้อหาต่างๆซึ่งรวมถึงทักษะและประสบการณ์ไปยังผู้เรียน ในการที่ครูถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนเพื่อความเข้าใจง่ายและความสะดวกสบายมากขึ้น

สื่อการสอนภาษาอังกฤษ นิยมใช้คำว่า instructional media หรือ instructional materials อย่างไรก็ตาม เรายังสามารถใช้คำว่า teaching materials/teaching resources เมื่อพูดถึงสื่อการสอนได้เช่นกัน

ประเภทของสื่อการสอน เราอาจแบ่งสื่อการสอนเรียนการสอนตามลักษณะได้ 3 ประเภท ได้แก่

1.สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือเรียน ตำรา เอกสาร วารสาร ซึ่งแสดงหรือเรียบเรียงความรู้โดยใช้ตัวหนังสือ

2.สื่อเทคโนโลยี เช่น สื่อคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ วิดีโอ อินเทอร์เน็ต เกม เป็นต้น

3.สื่ออื่น ๆ เช่น บุคคล (ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในหัวข้อต่าง ๆ) สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สัตว์ พืช ปรากฏการณ์ ห้องแล็บ) กิจกรรมหรือกระบวนการ (บทบาทสมมติ การสาธิต นิทรรศการ โครงงาน เกม เพลง) และวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ (แผนภูมิ ตาราง สถิติ หุ่นจำลอง อุปกรณ์ทดลอง เครื่องมือ)

ประโยชน์ของสื่อการสอน คือ

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ ช่วยให้กระบวนการเรียนรู้มีความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ

2.เพิ่มโครงสร้างที่ชัดเจนให้กับบทเรียน ให้กับการวางแผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการสอน

3.ปรับลักษณะการเรียนรู้ให้เข้ากับผู้เรียน เพราะสื่อการสอนจะช่วยให้คุณครูผู้สอนปรับบทเรียนและกระบวนการเรียนรู้ให้เข้ากับกลุ่มผู้เรียนของตัวเองได้ตามลักษณะการเรียนรู้

สื่อการสอนภาษาอังกฤษในการพัฒนา 4 ทักษะ คือ 

1.การฟัง (Listening) มีสื่อที่สำคัญคือ ครูผู้สอน ใช้การเล่น เกมกระซิบ / เกม Tag it เป็นต้น

2.การพูด (Speaking) มีสื่อที่สามารถช่วยได้ดีคือ การเล่นเกม Survey / กิจกรรม Conversation 

3.การอ่าน (Reading) การอ่านเป็นทักษะที่ยากสำหรับเด็ก เช่น เกมการหาล่าสมบัติ Treasure Hunt / เกม ยกป้ายได้แต้ม / เกม วงล้อ Feelings / การใช้บัตรคำในการอ่าน / เกมการกลิ้งขวดอ่านคำศัพท์ / MasterChef เป็นคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ 

4.การเขียน (Writing) ใช้เกมที่ฝึกให้ผู้เรียนได้ฝึกการเขียนได้อย่างมีทักษะ และสนุกสนาน 

ดังนั้น 4 ทักษะภาษาอังกฤษที่กล่าวมาแล้วข้างต้นครูผู้สอนจะต้องมีความมั่นในในการพัฒนาผู้เรียนโดยการใช้สื่อการเรียนรู้ที่สนุกสนาน มีความน่าสนใจ ทันสมัย ก็จะสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับนักเรียนในยุคปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อย่างเท่าทันเทคโนโลยีของโลกยุคใหม่ต่อไปในอนาคต

ต่อไปในวิชาภาษาอังกฤษจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ถ้าหากคุณครูสามารถใช้สื่อการเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพจะถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน ตื่นเต้นเร้าใจ อีกทั้งผู้เรียนได้หยิบ จับ สัมผัสสื่อการสอนผ่านกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสนุกและได้ความรู้ไปพร้อม ๆ กันก็จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กในเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง ทั้งนี้สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com


มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2484 ผู้เรียน
ภาษาและการสื่อสาร
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

Learning English เทคนิคฝึกฟัง และพูดภาษาอังกฤษที่ใครก็ทำได้

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยทำให้การเรียนรู้เรื่อง การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องง่ายมากขึ้น เพราะห ...

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
Learning English เทคนิคฝึกฟัง และพูดภาษาอังกฤษที่ใครก็ทำได้
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

Learning English เทคนิคฝึกฟัง และพูดภาษาอังกฤษที่ใครก็ทำได้

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
เครืองมือครู
การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
0:00 ชั่วโมง

การวางแผนพัฒนาตนเอง

การวางแผนพัฒนาตนเองช่วยให้คุณครูกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวางแผน และช่วยให้ครูเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม มีการกำหนดระ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนพัฒนาตนเอง
Starfish Academy

การวางแผนพัฒนาตนเอง

Starfish Academy

Related Videos

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
486 views • 1 ปีที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
15:04
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก

Starfish Academy
590 views • 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
359 views • 2 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]