ครูคลับ (Kru Club) FA กับระบบนิเวศการเรียนรู้ในชั้นเรียน

ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป
ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป 707 views • 2 เดือนที่แล้ว
ครูคลับ (Kru Club) FA กับระบบนิเวศการเรียนรู้ในชั้นเรียน

เมื่อการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง ลักษณะของผู้เรียนมีความอิสระในการเรียนรู้มากขึ้นการจัดการเรียนรู้จำเป็นต้องมีการปรับรูปแบบให้แตกต่างไปจากเดิม โดยมุ่งเน้นความสำคัญในเรื่องของทักษะของผู้เรียน บทบาทและลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เด็กมีการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ สามารถมองเห็นและเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาได้ ผ่านทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง

FA กับระบบนิเวศการเรียนรู้ในชั้นเรียน เป็นการนำแนวคิดของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ผสมผสานกับสมรรถนะหลัก 6 ด้าน และการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มาเชื่อมโยงและนำไปสู่การเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning Classroom) เพื่อตอบโจทย์การศึกษาที่เน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การเสริมสร้างกระบวนการคิดที่หลากหลาย และการรับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานความหลากหลายทางสังคม สติปัญญา และความสามารถ โดยมีครูผู้สอนที่ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) หรือที่เรียกว่า “FA” ผู้ซึ่งมีหน้าที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยเทคนิคการสร้าง “ระบบนิเวศการเรียนรู้ในชั้นเรียน” เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้ การวางแผน ออกแบบกระบวนการผ่านการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยหน้าที่ของผู้เป็น FA จะเน้นการนำเสนอสิ่งเร้า เช่น การตั้งคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาและสร้างองค์ความรู้ผ่านการคิดเดี่ยว คิดเป็นคู่ และคิด 4 คน แบบร่วมมือของสมาชิกทุกคนในกลุ่มและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนนำเสนอผ่านการสะท้อนคิดอย่างสร้างสรรค์ และขยายผลต่อยอดองค์ความรู้ต่อไปในอนาคต ฉะนั้น การออกแบบจัดการเรียนรู้กับระบบนิเวศการเรียนรู้ในชั้นเรียนสู่ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 

ขั้นที่ 1 ตั้งคำถาม นำเสนอปัญหา หรือยกตัวอย่างกรณีศึกษา (PBL) 

ขั้นที่ 2 ประชุมวางแผนเพื่อแสวงหาความรู้จากประสบการณ์ เอกสาร การสืบค้นข้อมูล 

ขั้นที่ 3 สร้างองค์ความรู้ จากการคิดเดี่ยว คิดคู่และคิด 4 คน 

ขั้นที่ 4 เสนอแนวคิดพร้อมอภิปรายถกเถียง 

ขั้นที่ 5 สรุปผลและเผยแพร่สู่สังคม 

เห็นได้ว่า การใช้ระบบนิเวศการเรียนรู้ในชั้นเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการทางความคิดเชิงระบบที่นำไปสู่การเชื่อมโยง ต่อยอดทางความคิดและการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา การอยู่ร่วมกันในสังคมบนพื้นฐานความเข้าใจได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ สามารถรับฟังถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ตอบโจทย์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มเติมได้ที่ 

www.starfishlabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
1905 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
1924 ผู้เรียน
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
4723 ผู้เรียน

Related Videos

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
237 views • 2 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
แนวทางสู่ความสำเร็จ วPA การศึกษาพิเศษ
01:12:56
Starfish Academy

แนวทางสู่ความสำเร็จ วPA การศึกษาพิเศษ

Starfish Academy
39 views • 12 วันที่แล้ว
แนวทางสู่ความสำเร็จ วPA การศึกษาพิเศษ
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
15:04
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก

Starfish Academy
492 views • 10 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
146 views • 1 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข