ครูคลับ (Kru Club) Trick & Tip เครื่องมือก่อนสอบ เตรียมสอบ

Starfish Academy
Starfish Academy 872 views • 1 ปีที่แล้ว
ครูคลับ (Kru Club)  Trick & Tip เครื่องมือก่อนสอบ เตรียมสอบ

Trick & Tip เครื่องมือการเตรียมสอบและวิธีการเตรียมสอบเนื่องจากปัจจุบัน เมื่อถึงเวลาของการสอบ เด็กส่วนใหญ่มักจะคร่ำเคร่งกับการดูหนังสือสอบกันอย่างหนัก เพื่อจะได้ทบทวนความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาไปใช้ในห้องสอบ เพราะกลัวจะทำข้อสอบไม่ได้ตามที่ตั้งใจ เด็กๆจึงมักเกิดความวิตกกังวล เคร่งเครียด เหนื่อยล้าทั้งร่างกายและสมอง บางคนถึงกับป่วยไข้ไม่สบายเมื่อถึงวันสอบจริงกระทั่งส่งผลต่อการสอบหรือทำข้อสอบไม่ได้เกิดความรู้ถดถอย ดังนั้นคุณครูจะต้อง เข้ามามีบทบาทในการฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอยของผู้เรียน ทั้งด้านเนื้อหาตามหลักสูตรควบคู่กับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสุขภาวะ เช่น มีกิจกรรมต่างๆเพื่อผ่อนคลายให้กับเด็ก เช่น “เกม” อาจจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนอและเตรียมความพร้อมก่อนสอบได้เป็นอย่างดี ดังนั้นครูจะใช้เทคนิค Trick & Tipเป็นการช่วยเหลือเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเช่นการเล่น “เกม” เพราะ เกม คือลักษณะกิจกรรมของมนุษย์เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เพื่อความสนุกสนาน ความบันเทิง เพื่อการเรียนรู้และเกมอาจจะเป็นการฝึกทักษะต่างๆของเด็กได้เป็นอย่างดี เพราะคำว่า “เกม” ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง การแข่งขันที่มีกติกากำหนด เช่น เกมกีฬา การเล่นเพื่อความสนุก เช่น เกมคอมพิวเตอร์ การแสดงเพื่อสาธิตกิจกรรม เป็นต้น คุณครูสามารถนำเกมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและยังสามารถนำมาเป็นเครื่องมือเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเรียนแล้วจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจ จดจำ ไม่เพียงแต่จะได้ความรู้และผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นเท่านั้น แต่ผู้เรียนยังจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วย การสอนโดยใช้เกมจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ผู้เรียนสนุกสนานในการเรียนและทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาจากบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น

องค์ประกอบของ “เกม” ประกอบไปด้วย

1. เป้าหมาย  เกม แต่ละ เกม มีวิธีการเล่นที่แตกต่างกัน สิ่งที่มีในทุกเกมคือเป้าหมายของการเล่นเกม อาจจะเป็นการกำหนดถึงการเอาชนะ สามารถแก้ปริศนา หรือผ่านเกณฑ์ ที่ผู้ออกแบบเกมกำหนดไว้ ทำให้เกิดความท้าทายที่ช่วยให้ผู้เล่นมีความสนุก และตื่นเต้นในการเล่น

2. กฎเกณฑ์ เกมจะต้องมีการบอกถึง กฎ กติกา วิธีการเล่น วิธีการให้คะแนน ให้ชัดเจน หรือเงื่อนไข โดยอธิบายไว้เพื่อให้ผู้เล่นปฏิบัติตาม ผู้ออกแบบเกมจะต้องเป็นผู้กำหนดกฎต่างๆ ให้ชัดเจน

3. การแข่งขัน ในเกมจะมีผู้แพ้ และผู้ชนะ แต่การแข่งขันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของตนเองเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้าม ส่วนความร่วมมือเป็นการร่วมกันเป็นทีมเพื่อเอาชนะอุปสรรค และบรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกัน

4. ปฏิสัมพันธ์ ในการเล่นเกมจะมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่ม ในการเล่นเกมจะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน ในการเล่นเกมชนิดต่างๆ ที่จะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในเกม และส่งผลถึงการจัดการเรียนการสอนของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการเตรียมตัวก่อนสอบโดยการใช้ “เกม” 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการทำข้อสอบ

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ที่คงทนและยั่งยืน

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้

เครื่องมือในการทบทวนก่อนการสอบ มีวิธีการที่หลากหลายในการทบทวนบทเรียนสำหรับคุณครูที่สามารถนำไปใช้ได้เช่น กิจกรรมถาม-ตอบ เพื่อทบทวนบทเรียน หรือการใช้แบบฝึกหัด และอาจจะใช้เกมที่ไม่ต้องออนไลนเพื่อกระตุ้นให้เด็กสนุกสนานกับการทบทวนบทเรียน อาจจะเป็นการสร้าง “สื่อ” ทำมือง่ายๆที่สามารถกระตุ้นให้เด็กได้จดจำหรือทบทวนเนื้อหาได้เป็นอย่างดี เช่น บัตรคำ บัตรภาพ เป็นต้น

หลักการเลือกเกมเพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ คือ 

  1. เหมาะสมกับวัยของเด็กและเหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน และเนื้อหาสาระที่จะเอาไปใช้  
  2. ต้องคำนึงถึงความสามารถของผู้เรียน และ 
  3. ต้องมีความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆที่เพียงพอและท้าทายต่อความสามารถของเด็ก

เกมมิฟิเคชั่น (Gamification) เป็นการใช้เทคนิคในรูปแบบของเกมโดยไม่ใช้ตัวเกม เพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่สนุกสนาน แตกต่างจากเกมธรรมดาทั่วไปนั่นคือเล่นแล้วสนุกสนานแล้วต้องได้ความรู้ไปด้วย นั่นคือเกมเพื่อการศึกษานั่นเอง โดย เกมมิฟิเคชั่น มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ 

1.กลไกของเกม 

2.พลวัตของเกม

3.อารมณ์ในขณะเล่นเกม สำหรับทฤษฎีในเกมที่คุณครูจะสามารถนำไปใช้ ยกตัวอย่างเช่น 

3.1.ทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow’s 

3.2.ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการในการเล่นเกม 

3.3.ทฤษฎีการวิเคราะห์แบบแปดเหลี่ยม (Octaysis) เป็นต้น

โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ เกมมิฟิเคชั่น คือ 

1.ระบุระบุผลการเรียนรู้     

2. เลือกแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ 

3.เรื่องราวของเกม 

4. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

5. สร้างทีม 

6. ประยุกต์ใช้พลวัตของเกม 

ตัวอย่างเกม หรือ แอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นเกมง่ายๆที่สนุกสนานและนักเรียนมีความสนใจและตื่นตัวในการเล่น เช่น Kahoot Mentimeter Quizizz Power Point เป็นต้น

เห็นได้ว่า Trick & Tip ของครูในการนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมก่อนสอบได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพคือ เกม ซึ่งในเกมจะเป็นการสอดแทรกความรู้เดิม เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ถัดไป โดยมีการทำเป็นประจำและสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทนและยั่งยืนนั่นคือ “เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับกับการสอบ ตอบโจทย์อย่างสร้างสรรค์” ทั้งนี้สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำหรับเด็กประถมด้วย Unplugged coding

เริ่มเรียนโค้ดดิ้งได้ตั้งแต่ตอนไหน จะเริ่มต้นสอนโค้ดดิ้งให้เด็กต้องทำยังไง ในคอร์สเรียน “สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำ ...

นางสาวปรัชนียา มาวัชระ
นางสาวปรัชนียา มาวัชระ
สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำหรับเด็กประถมด้วย Unplugged coding
นางสาวปรัชนียา มาวัชระ

สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำหรับเด็กประถมด้วย Unplugged coding

นางสาวปรัชนียา มาวัชระ

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:30 ชั่วโมง

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรร ...

นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!
นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google Sites ช่วยทำเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องรู้วิธีเขียนโค้ด และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีความรู้มากในด้าน ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ
Google for Education Partner

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6469 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
03:33
Starfish Academy

เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม

Starfish Academy
530 views • 1 ปีที่แล้ว
เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
456 views • 10 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
52353 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO